ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

11. Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται στη μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε άλλο κράτος μέλος και αντίστροφα, περιλαμβανομένης και της πωλήσεως δι’ αλληλογραφίας.

Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων στη Δημοκρατία από κράτος μέλος χωρίς άδεια

12.-(1) Απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων από κράτος μέλος στη Δημοκρατία από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστολής.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει κατάλογο πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων, των οποίων η μεταφορά από κράτος μέλος στη Δημοκρατία επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο συναίνεση παρέχεται από τον Αρχηγό αφού πρώτα εξασφαλιστεί προηγούμενη συγκατάθεση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12Α.

Προηγούμενη συγκατάθεση για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων προς τη Δημοκρατία

12Α.-(1) Κάτοικος της Δημοκρατίας ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12, υποβάλλει γραπτή αίτηση για εξασφάλιση προηγούμενης συγκατάθεσης από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας, μαζί με την αίτησή του, τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) To όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος του πυροβόλου όπλου και του αγοραστή ή του αποκτώντος του πυροβόλου όπλου ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη αυτού∙

(β) τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλεται ή μεταφέρεται το συγκεκριμένο πυροβόλο ή μη πυροβόλο όπλο·

(γ) τον αριθμό των πυροβόλων ή μη πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται∙

(δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το εν λόγω πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων∙

(ε) το μεταφορικό μέσο∙ και

(στ) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(3)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας, εξετάζει την αίτηση σε εύλογο χρόνο, αποφασίζει επ’ αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς προς τη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και εφόσον ικανοποιείται ότι ο αιτητής πληροί τις αναφερόμενες στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5  προϋποθέσεις.

(γ) Η εκδιδόμενη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προηγούμενη συγκατάθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίσει να χορηγήσει προηγούμενη συγκατάθεση για εξασφάλιση άδειας μεταφοράς πυροβόλου όπλου προς τη Δημοκρατία, εκδίδει τη σχετική συγκατάθεση, αφού ο αιτητής καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ (€20).

(5)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε προηγούμενη συγκατάθεση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) να τροποποιεί, να αναστέλλει ή/και να ανακαλεί τέτοια ισχύουσα συγκατάθεση, σε περίπτωση που δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3)  προϋποθέσεις ή η ασφάλεια κατά τη μεταφορά.

(β) Προηγούμενη συγκατάθεση που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) καθίσταται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του κατόχου της για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 14.

(6) Προηγούμενη συγκατάθεση που  εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τη Δημοκρατία και ο κάτοχος της προηγούμενης συγκατάθεσης έχει υποχρέωση να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό του ζητηθεί.

(7) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

Παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και πυρομαχικών

12Β.-(1) Απαγορεύεται η αγορά, πώληση, παράδοση, μεταφορά ή μετακίνηση πυροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους ή πυρομαχικών από και προς τη Δημοκρατία, ή μέσω αυτής, εάν ένα από τα εν λόγω κράτη μέλη δεν το επιτρέπει, ή εάν δεν φέρουν σήμανση.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς κράτος μέλος χωρίς άδεια

13.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, απαγορεύεται η μεταφορά πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν για την συγκεκριμένη μεταφορά πυροβόλων όπλων είναι κάτοχος άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η άδεια μεταφοράς, η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14, πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και το πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να την επιδεικνύει οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Άδεια μεταφοράς

14.-(1) Πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει άδεια μεταφοράς πυροβόλου όπλου από τη Δημοκρατία σε κράτος μέλος, δικαιούται να υποβάλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(2) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Αρχηγό Αστυνομίας τα ακόλουθα:

(i) το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή ενδεχομένως του ιδιοκτήτη.

(ii) τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα πυροβόλα όπλα.

(iii) τον αριθμό των πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.

(iv) τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε πυροβόλου όπλου καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των εντύπων σφραγίδων δοκιμής των φορητών πυροβόλων όπλων.

(v) το μεταφορικό μέσο. και

(vi) την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (v) και (vi) της παραγράφου (α) δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε περίπτωση μεταφοράς μεταξύ οπλοπωλών.

(3)(α) Σε περίπτωση που υποβάλλεται στον Αρχηγό Αστυνομίας αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1), ο Αρχηγός Αστυνομίας, σε εύλογο χρόνο, εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει επ΄ αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και κοινοποιεί γραπτώς την απόφασή του στον αιτητή.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια μεταφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες μεταφοράς και την ασφάλεια, και υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι ο αιτητής -

(i) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

(i) δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου ή μετά από γνωμάτευση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου.

(iii) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

(iv) δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα που καθορίζεται με γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σαν αδίκημα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. και

(v) δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή δεν έχει τύχει αναβολής εκπλήρωσής τους για λόγους ψυχικής υγείας δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση.

(γ) Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (β) δικαιούται ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας μεταφοράς.

(4) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια μεταφοράς, δεν εκδίδει τη σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος είκοσι ευρώ.

(5) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και ισχύει για περίοδο έξι μηνών.

(6)(α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (3) να τροποποιεί, αναστέλλει, ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια, εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη παράγραφο (β) του εδαφίου (3) ή η ασφάλεια κατά την μεταφορά.

(β) Άδεια, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) ή από την ημερομηνία απόλυσης αδειούχου εθνοφρουρού ή εφέδρου λόγω απαλλαγής του από την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή λόγω χορηγηθείσας αναβολής εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων για λόγους ψυχικής υγείας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, θεωρείται άκυρη από την ημερομηνία καταδίκης του αδειούχου για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (iii) και (iv) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3).

Εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 13

15.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να παρέχει σε οπλοπώλη το δικαίωμα μεταφοράς πυροβόλων όπλων από τη Δημοκρατία σε οπλοπώλη εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, χωρίς άδεια μεταφοράς. Ο Αρχηγός Αστυνομίας χορηγεί, για το σκοπό αυτό, έγκριση με τριετή μέγιστη διάρκεια, την οποία έχει εξουσία να ανακαλεί με αιτιολογημένη απόφασή του.

(2) Η έγκριση, η οποία χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1), ή πιστοποιημένο αντίγραφό της πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους, το δε πρόσωπο που έχει τον έλεγχο της μεταφοράς υποχρεούται να επιδεικνύει την έγκριση ή το αντίγραφο οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(3) Κάθε οπλοπώλης, που του έχει χορηγηθεί δυνάμει του εδαφίου (1) έγκριση, γνωστοποιεί στον Αρχηγό Αστυνομίας, το αργότερο κατά την μεταφορά κάθε φορτίου πυροβόλων όπλων, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 14.

Ενημέρωση κρατών μελών

16.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας κοινοποιεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 12 γνωστοποίηση στα κράτη μέλη.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας ανταλλάσσει-

(α) πληροφορίες με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/686 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 για τον καθορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων δυνάμει της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη συστηματική ανταλλαγή, με ηλεκτρονικά μέσα, πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων εντός της Ένωσης» σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/689 της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με το πιλοτικό έργο για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων διοικητικής συνεργασίας που καθορίζονται στην οδηγία 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά», και

(β) πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών για λόγους ασφάλειας ή που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

Μεταφορά πυροβόλων όπλων διαμέσου της Δημοκρατίας

17.-(1) Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η διαδικασία των άρθρων 12 έως 15, η κατοχή πυροβόλου όπλου κατά τη διάρκεια ταξιδιού προς κράτος μέλος μέσω της Δημοκρατίας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει έγκριση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

(2) Η έγκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για ένα ή περισσότερα ταξίδια, και έχει μονοετή μέγιστη διάρκεια.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να χορηγεί την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτητής είναι κάτοχος Ευρωπαϊκού Δελτίου Πυροβόλου Όπλου. Η εν λόγω έγκριση αναγράφεται στο Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να επιδεικνύει το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου όποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου

18.-(1) Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εξασφαλίσει Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, για κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος μέλος, υποβάλλει γραπτή αίτηση στον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι, το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου όπλου εκδίδεται σε κυνηγούς, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία Γ8, και σε σκοπευτές, όσον αφορά πυροβόλα όπλα που κατατάσσονται στην κατηγορία  Β1, Β3, Β4α, Β4γ, Β5, Β6, Β7, Β10, Γ1, Γ2, Γ4 και Γ5, και εξουσιοδοτεί τα πιο πάνω πρόσωπα να έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα πυροβόλα όπλα κατά τη διάρκεια ταξιδιού μέσω δύο ή περισσότερων κρατών μελών για τον σκοπό της δραστηριότητάς τους, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) στο ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου αναγράφεται το συγκεκριμένο πυροβόλο όπλο· και

(β) ο αιτητής είναι σε θέση να τεκμηριώσει τους λόγους του ταξιδιού του, ειδικότερα προσκομίζοντας πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου, σκοποβολής ή ιστορικής αναπαράστασης στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας εκδίδει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου στον αιτητή, εφόσον αυτός προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια απόκτησης και κατοχής του πυροβόλου όπλου και αφού καταβληθεί από τον αιτητή τέλος σαράντα ευρώ.

(3) [Διαγράφηκε].

(4) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου, που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2) δεν μεταβιβάζεται και, είναι προσωποπαγές έγγραφο, το οποίο έχει πάντοτε στην κατοχή του το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το πυροβόλο όπλο και στο οποίο αναγράφονται τα πυροβόλα όπλα, τα οποία κατέχει και χρησιμοποιεί ο κάτοχός του, οι αλλαγές της κατοχής ή των χαρακτηριστικών του κάθε πυροβόλου όπλου και η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του.

(5) Το Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου ισχύει για περίοδο πέντε (5) ετών και περιέχει τα προβλεπόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα στοιχεία.

(6) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε Ευρωπαϊκό Δελτίο Πυροβόλου Όπλου να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί το εν λόγω δελτίο, εφόσον δεν πληρείται οποιοσδήποτε από τους όρους έκδοσής του.

Έλεγχος από το Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων

19. Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει, ανάλογα με την περίπτωση, ότι τα μεταφερόμενα ή τα διαμετακομιζόμενα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή συναινέσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 7, 12, 12Α, 13, 15, 17 ή 18, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι οι ταξιδιώτες που προέρχονται από τρίτες χώρες κατέχουν άδεια εισαγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 29, 31 ή 32, ανάλογα με την περίπτωση, και, εφόσον προτίθενται να μεταβούν μέσω της Δημοκρατίας σε κράτος μέλος, ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 17.

Απαγόρευση εισαγωγής πυροβόλων όπλων και ουσιωδών συστατικών μερών στη Δημοκρατία χωρίς σήμανση

19Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή από τρίτη χώρα ή η μεταφορά από άλλο κράτος μέλος στη Δημοκρατία πυροβόλου όπλου ή οποιουδήποτε ουσιώδους συστατικού μέρους πυροβόλου όπλου που κατασκευάστηκε ή εισήχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά ή μετά την 14η Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν έχει λάβει σήμανση αμέσως μετά την κατασκευή του και το αργότερο πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά ή αμέσως μετά την εισαγωγή του στη Δημοκρατία.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία διαθέτει, κατά το στάδιο της εισαγωγής ή της μεταφοράς του, ανάλογα με την περίπτωση,  την απαιτούμενη σήμανση.

(3) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να ελέγχει κατά πόσο πυροβόλο όπλο ή ουσιώδες συστατικό μέρος που εισάγεται ή μεταφέρεται στη Δημοκρατία χωρίς την απαιτούμενη σήμανση, λαμβάνει τέτοια σήμανση, αμέσως μετά την εισαγωγή ή μεταφορά του στη Δημοκρατία ή πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά.

(4) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ενημέρωση κρατών μελών

20.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διαβιβάζει έγκαιρα όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτει αναφορικά με τις οριστικές μεταφορές πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 5, αναφορικά με την απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων από μη κατοίκους της Δημοκρατίας, και στα άρθρα 14 και 15 αναφορικά με τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, το αργότερο κατά τη μεταφορά των πυροβόλων όπλων στο κράτος μέλος προορισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, το αργότερο κατά τη μεταφορά στα κράτη μέλη διαμετακόμισης.