ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
Απόκτηση και κατοχή μη πυροβόλων όπλων

21. Η απόκτηση ή κατοχή μη πυροβόλων όπλων επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται στο παρόν Μέρος.

Απόκτηση, κατοχή ή χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών μη πυροβόλων όπλων

22.-(1)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή ή χρήση -

(i) οποιουδήποτε μη πυροβόλου όπλου, εξαιρουμένων των όπλων που δυνατό να χρησιμοποιηθούν από δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές αποκλειστικά για αναισθητοποίηση ή θανάτωση ζώων·

(ii) οποιουδήποτε όπλου τάξης ή τύπου που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδώσει, μετά από αίτηση, άδεια κατοχής για την απόκτηση, κατοχή ή χρήση όπλου για τα όπλα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) ή (ii) της παραγράφου (α), στην οποία άδεια καθορίζονται οι όροι κατοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται ότι δεν υφίστανται περί του αντιθέτου λόγοι δημόσιας τάξης ή ασφάλειας και αφού καταβληθεί τέλος δεκαπέντε ευρώ.

(γ) πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη της παραγράφου (α), χωρίς την εξουσιοδότηση άδειας που εκδίδεται με βάση την παράγραφο (β), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία, μετά από την παροχή εύλογης και γραπτής ειδοποίησης σε πρόσωπο στο οποίο εξέδωσε άδεια δυνάμει του εδαφίου (1), να τροποποιεί, αναστέλλει ή ανακαλεί τέτοια ισχύουσα άδεια εφόσον δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους που καθορίζονται στην άδεια κατοχής που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1) ή για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

(3) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5 και είναι κάτοχος οποιουδήποτε όπλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το όπλο το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της άδειας περιέρχεται στη φύλαξη της Αστυνομίας Κύπρου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου και ανάλογα με το αποτέλεσμα της δίκης γίνεται η διάθεση του όπλου είτε με την επιστροφή του είτε με τη δήμευσή του.

(4) Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας κατοχής εκδιδόμενης δυνάμει του εδαφίου (1) καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (4) του άρθρου 5, δικαιούται, ύστερα από παρέλευση δέκα ετών από την ημερομηνία καταδίκης του και δέκα ετών από την ημερομηνία της αποφυλάκισής του, να υποβάλει αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για την εξασφάλιση άδειας απόκτησης και κατοχής όπλου που αναφέρεται στις υποπαράγραφους (i) ή (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 5.

(6) Η άδεια κατοχής θεωρείται άκυρη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 5.

Απόκτηση, κατοχή ή χρήση αεροβόλου όπλου διαμετρήματος 4,5 χιλιοστομέτρων

23.-(α) Απαγορεύεται η απόκτηση, κατοχή, φύλαξη, έλεγχος, μεταφορά ή χρήση αεροβόλου διαμετρήματος μέχρι 4,5 χιλιοστομέτρων από οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν είναι κάτοχος άδειας απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου, η οποία εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται να παραχωρήσει άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου όπλου διαμετρήματος πέραν των 4,5 χιλιοστομέτρων  σε μέλος σκοπευτικού σωματείου εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, αποκλειστικά για σκοπευτικούς σκοπούς σε αδειούχο σκοπευτήριο.

(β) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (α) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), το άρθρο 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία σε σχέση με την άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης αεροβόλου που αναφέρεται στο εδάφιο (1), τον αδειούχο και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο τέτοιας άδειας.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός Αστυνομίας αποφασίζει να χορηγήσει σε αιτητή άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1), δεν εκδίδεται σχετική άδεια πριν ο αιτητής του καταβάλει τέλος δεκαπέντε ευρώ.

Αθλητικά πιστόλια και άλλα μη πυροβόλα όπλα

24.-(1) Ο Αρχηγός Αστυνομίας έχει εξουσία να εκδίδει εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης, μεταφοράς εντός της Δημοκρατίας ή χρήσεως όπλου χρωματοσφαίρισης (paintball gun), αθλητικού πιστολιού, όπλου που έχει σχεδιαστεί για να δίδει σήμα συναγερμού ή για σηματοδότηση ή για διάσωση ή για σφαγή ζώων ή για αλιεία με καμάκι ή για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, αγωνιστικού τόξου και του εξοπλισμού του αγωνιστικού τόξου, σε οποιοδήποτε κατάλληλο προς το σκοπό αυτό πρόσωπο και με τέτοιους όρους τους οποίους επιβάλλει η κάθε περίπτωση και οι οποίοι καθορίζονται στην άδεια, αφού καταβληθεί τέλος δεκαπέντε ευρώ.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 5 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων, τον κάτοχο τέτοιας άδειας και το όπλο που αποτελεί αντικείμενο αυτής.

Απαγόρευση μεταφοράς αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου

24Α.-(1) Με εξαίρεση τη μεταφορά αεροβόλου όπλου για σκοπούς κυνηγίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου, η μεταφορά αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου, ανεξαρτήτως διαμετρήματος, απαγορεύεται εκτός κατόπιν άδειας σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταφορά του αεροβόλου εντός της Δημοκρατίας για τον σκοπό που καθορίζεται στην άδεια.

(2) Πρόσωπο που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση κατασκευής διάθεσης και συναφών δραστηριοτήτων σχετικά με επικίνδυνα αντικείμενα ή πυρομαχικά

25.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εισάγει, κατασκευάζει, διαθέτει στην αγορά, αποκτά, μεταφέρει ή έχει στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του οποιοδήποτε αντικείμενο οποιασδήποτε περιγραφής κατασκευασμένο ή διασκευασμένο για ηλεκτρική ή άλλης μορφής εκκένωση ή εκτόξευση οποιουδήποτε επιβλαβούς υγρού ή αερίου ή χημικής ουσίας ή άλλου υλικού ή ενέργειας ή οποιαδήποτε πυρομαχικά τα οποία περιέχουν ή είναι διασκευασμένα ώστε να περιέχουν οποιοδήποτε επιβλαβές υγρό ή αέριο ή χημική ουσία ή άλλο υλικό.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 3 χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.