Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιπασμάτων Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

“Επιθεωρητής” σημαίνει προσοντούχο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από το Συμβούλιο ως επιθεωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“θρεπτικά στοιχεία” είναι τα ουσιώδη για τη φυτική ζωή στοιχεία του περιοδικού συστήματος·

“κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου·

“λίπασμα” σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή ανάμιξη ουσιών η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και η οποία χρησιμοποιούμενη σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή, προμηθεύει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών·

"Λίπασμα ΕΟΚ" σημαίνει το λίπασμα που έχει παραχθεί, συσκευαστεί ή/και είναι αντικείμενο εμπορίας με βάση τους Κανονισμούς και Οδηγίες που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

“σάκος” σημαίνει σάκο ή άλλο δοχείο χρησιμοποιούμενο για την τοποθέτηση σ’ αυτό οποιουδήποτε λιπάσματος·

“Συμβούλιο” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“φυτική ζωή” σημαίνει την όλη διαδικασία της ομαλής βλάστησης ή και ανάπτυξης ή και καρποφορίας των φυτών·

“Χημικός” σημαίνει τον υπεύθυνο λειτουργό του χημείου του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Υπουργός.

Καθίδρυση Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ονομαζόμενο σε συντομία ΣΕΛ, αποτελούμενο από επτά μέλη ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ως εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) Ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό με προσόντα στη Θρέψη  των Φυτών που ορίζει ο Υπουργός·

(δ) Το Γεωργικό Λειτουργό τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(ε) Το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα Θρέψης Φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) Ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ε)  Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων που ορίζει Υπουργός.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναιι τριετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας των μελών να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου αν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συναπτές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς την άδεια του Προέδρου ή χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία κατά την κρίση του Υπουργού,

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ή

(γ) καταδικαστεί για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) Το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα Θρέψης Φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) Ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ε) Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων που ορίζει Υπουργός.

(3) Τηρουμένης της απαίτησης για ύπαρξη απαρτίας, το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μελους του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας ή κωλύματος.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει αυτών και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδρίασης ο Διευθυντής ή ο αρχαιότερος τη τάξη Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Ο Πρόεδρος και άλλα τρία μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μελη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Άδεια παρασκευής ή εισαγωγής ή συσκευασίας λιπάσματος

4. Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, παρασκευάζει, συσκεύαζει, συνθέτει με οποιοδήποτε τρόπο λίπασμα, χωρίς να εξασφαλίσει εκ των προτέρων γραπτή άδεια από το Συμβούλιο και με όρους που πιθανόν να ορίσει το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η υπό γεωργού ανάμειξη δύο ή περισσότερων τύπων λιπασμάτων δε θεωρείται παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος.

Η παρασκευή λιπάσματος να είναι σύμφωνη με το Νόμο

5. Καμιά άδεια δεν χορηγείται δυνάμει του άρθρου 4 εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η παρασκευή ή η σύνθεση του λιπάσματος είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Εγγραφή λιπάσματος

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιοδήποτε λίπασμα το οποίο δεν είναι εγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(α) Νοείται ότι για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου

(2) Για την εισαγωγή δείγματος λιπάσματος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του, εφόσον το Συμβούλιο πεισθεί ότι η ποσότητα που θα εισαχθεί θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς.

(3) Η εισαγωγή λιπασμάτων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατάσκευή λιπασμάτων δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι για την εισαγωγή τέτοιων υλών απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής των τελών ελέγχου ποιοτητας. Τα πληρωθέντα αυτά τέλη θα υπολογίζονται έναντι των τελών ελέγχου ποιότητας που θα πληρώνονται με βάση το κόστος του τελικού προϊόντος.

(4) Το Συμβούλιο, δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, την παραγωγή και πώληση μη εγγεγραμμένου λιπάσματος για σκοπούς εξαγωγής.

(5) Η πώληση ή άλλη διάθεση ζωικής κοπριάς στη φυσική της κατάσταση δεν προϋποθέτει εγγραφή. Όταν όμως ζωική κοπριά οποιασδήποτε προέλευσης παρουσιάζεται ότι έχει εμπλουτιστεί με θρεπτικά στοιχεία τότε πρέπει να εγγράφεται. Τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων εγκρίνει το Συμβούλιο.

(6) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων δύναται να τηρεί τα ακόλουθα δύο μητρώα:

(α) Μητρώο Εγγραφής λιπασμάτων και

(β) Μητρώο Άφιξης λιπασμάτων με την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.»

Σήμανση σάκων λιπάσματος

7. Kανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα εκτός αν το λίπασμα ευρίσκεται σε σάκους που φέρουν ευκρινώς και ευαναγνώστως τέτοια σημεία και με τέτοια διάταξη όπως ήθελε καθορίσει το Συμβούλιο ή όπως άλλως καθορίζεται στον παρόντα νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, τη χονδρική ή λιανική πώληση οποιουδήποτε λιπάσματος, έστω και αν το λίπασμα αυτό δεν ευρίσκεται σε σάκους όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Επιθεωρητές

8. Το Συμβούλιο δύναται να διορίσει Επιθεωρητές για διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Εξουσίες Επιθεωρητή

9. Κάθε Επιθεωρητής ενεργεί εξ’ ονόματος του Συμβουλίου και δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο όπου εναποθηκεύεται ή εκτίθεται λίπασμα προς πώληση για το σκοπό εξακρίβωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών για το σκοπό αυτό έχει δικαίωμα λήψης δείγματος λιπάσματος για ποιοτική ανάλυση από το Χημικό. Η διαδικασία της δειγματοληψίας καθώς και η μέθοδος ανάλυσης καθορίζονται με Κανονισμούς.

Ποιοτική ανάλυση λιπάσματος

10.-(1) Μετά την ανάλυση του δείγματος λιπάσματος ο Χημικός εκδίδει και αποστέλλει στο Συμβούλιο πιστοποιητικό ανάλυσης σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα αποστέλλεται από το Συμβούλιο στον ιδιοκτήτη του δείγματος. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να φαίνεται κατά πόσο η ποιότητα τους λιπάσματος συνάδει με τα στοιχεία εγγραφής του ή όχι. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη των αναγραφόμενων σ’ αυτό στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(2) Aν εισαγωγέας, κατασκευαστής, συσκευαστής ή πωλητής λιπάσματος ήθελε αμφισβητήσει το πιστοποιητικό του Χημικού, σε σχέση με οποιοδήποτε λίπασμα, αυτός έχει δικαίωμα, αφού καταβάλει τα νενομισμένα τέλη, να απαιτήσει από τον Επιθεωρητή να αποστείλει δείγμα του λιπάσματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Το Γενικό Χημείο του κράτους αφού αναλύσει το δείγμα, ετοιμάζει και αποστέλλει έκθεση στο ζητήσαντα την ανάλυση και αντίγραφο της στο Συμβούλιο.

Ανάλυση λιπάσματος κατόπιν αίτησης του αγοραστή

11. Κάθε αγοραστής λιπάσματος δικαιούται, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, να ζητήσει όπως αυτό υποβληθεί σε ανάλυση από το Χημικό και να λάβει από αυτόν πιστοποιητικό για τα αποτελέσματα της ανάλυσης που ενεργήθηκε.

Αδικήματα και ποινές

12. Όποιος-

(α) Εισάγει, συσκευάζει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής, ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6, ή

(γ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, ή

(δ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία πάνω στους σάκους ή τα δοχεία, ή

(ε) εμποδίζει το Χημικό ή οποιοδήοποτε Επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(στ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13, ή

(ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση ενός έτους ή σε χρηματική ποινή χίλιων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές, το δε εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο δύναται, εππρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύει την πώληση ή έκθεση προς πώληση του λιπάσματος, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η δίωξη.

Προσωρινή απαγόρευση διάθεσης λιπάσματος και ποινική δίωξη παραβατών

13.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι λίπασμα πωλείται, εκτίθεται, προσφέρεται ή κατέχεται προς πώληση στη Δημοκρατία κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών, οποιοσδήποτε Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει γραπτή ειδοποίηση του γεγονότος αυτού στον κατασκευαστή, εισαγωγέα, διανομέα, πωλητή ή τον κάτοχο αυτού. Από τη στιγμή της επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης και μέχρι παρέλευσης 15 ημερών τα πρόσωπα προς τα οποία έγινε η επίδοση απαγορεύεται να πωλούν, διαθέτουν, χρησιμοποιούν, μετακινούν, εξάγουν από τη Δημοκρατία ή καταστρέφουν το λίπασμα αυτό.

(2) Μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα που έχει σχέσει με τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), ο Επιθεωρητής μπορεί σ΄ οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας να υποβάλει άνευ ειδοποιήσεως αίτηση (ex parte application) στο εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριο για την έκδοση συντηρητικού διατάγματος που να απαγορεύει την πώληση, διάθεση, χρησιμοποίηση, μετακίνηση, εξαγωγή από τη Δημοκρατία ή καταστροφή του λιπάσματος αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα μέχρι οριστικής εκδίκασης της ποινικής δίωξης. Με βάση την αίτηση αυτή το εκδικάζον το αδίκημα Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει τέτοιο διάταγμα με τέτοιους όρους τους οποίους θα κρίνει πρέποντες να επιβάλει, καθορίζοντας ταυτόχρονα την ημερομηνία στην οποία ο ποινικά διωκόμενος θα έχει την ευκαιρία να υποβάλει ένσταση εναντίον της έκδοσης του διατάγματος αυτού.

Κανονισμοί

14.-(1) Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιο έχει εξουσία όπως εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεσμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθορισθεί,

(β) την κατάταξη του λιπάσματος σε κατηγορία ανάλογα με τη φύση ή τη σύνθεση του,

(γ) την αναγκαία διαδικασία για την έκδοση άδειας συσκευασίας, παρασκευής ή σύνθεσης λιπάσματος, τον τύπο της άδειας αυτής καθώς και τους όρους οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν,

(δ) την αναγκαία διαδικασία για την εγγραφή λιπάσματος και τον καθορισμό του τύπου λιπάσματος,

(ε) την αναγκαία διαδικασία για εγγραφή, διάρκεια, ισχύ, ανανέωση, ανάκληση ή αναστολή εγγραφής, εισαγόμενου, παρασκευαζόμενου ή συντιθέμενου λιπάσματος,

(στ) τον τρόπο συσκευασίας του λιπάσματος, το είδος, την ποιότητα και τη χωριτικότητα των σάκων ή δοχείων στα οποία θα συσκευάζεται καθώς επίσης και τον τρόπο αναγραφής του τύπου του λιπάσματος και των λοιπών στοιχείων που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο για να αναγράφονται πάνω στους σάκους ή δοχεία,

(ζ) τον τρόπο δειγματοληψίας λιπάσματος και τον τύπο του εκδιδόμενου πιστοποιητικού ανάλυσης,

(η) τα πληρωτέα τέλη σε σχέση με τον έλεγχο ποιότητας, την έκδοση άδειας παρασκευής ή σύνθεσης ή εγγραφής ή δειγματοληψίας ή ανάλυσης λιπάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλεπόμενο από τον παρόντα Νόμο,

(θ) τον τρόπο διάθεσης δημευθέντος λιπάσματος,

(ι) τον τρόπο διάθεσης των εσόδων του Συμβουλίου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο 60 ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει είτε μέρος είτε ως σύνολο τους Κανονισμούς αυτούς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από της δημοσιεύσης τους.

Προϋπολογισμός Συμβουλίου

15.-(1) Το Συμβούλιο κάθε χρόνο πρίν από την 31η Οκτωβρίου ετοιμάζει προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων του, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό. Η έγκριση του προϋπολογισμού γίνεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(2) Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών τέλη και μπορούν να διατίθενται για τους εξής σκοπούς:

(α) Πληρωμή αποζημιώσεων στη Δημοκρατία για την απασχόληση του αναγκαίου για τις εργασίες του Συμβουλίου προσωπικού,

(β) πληρωμή αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης στα μέλη του Συμβουλίου,

(γ) κάλυψη των εξόδων μελών του Συμβουλίου που πιθανόν να σταλούν στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συναφή συνεδρία ή για μελέτη νομοθεσίας άλλων χωρών που αφορά τα λιπάσματα,

(δ) πληρωμές αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων, και

(ε) πληρωμή οποιουδήποτε άλλου εξόδου το οποίο θέλει κριθεί αναγκαίο από το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Νόμου και των συναφών Κανονισμών.

(3) Ως αποτέλεσμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου δημιουργείται ειδικό συνοπτικό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του Τμήματος Γεωργίας για την κάλυψη των εξόδων του Συμβουλίου που αναφέρονται στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του.

Διοικητική Εφαρμογή

16. Προς διασφάληση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των συναφών Κανονισμών, το Συμβούλιο βοηθείται από Επιθεωρητές και Γραφειακό Προσωπικό οι οποίοι θα προέρχονται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου, από το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας.

Υιοθέτηση προνοιών οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει εξουσία, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να υιοθετούνται ή υλοποιούνται πρόνοιες οδηγιών ή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακίνηση και εμπορία των χημικών και οργανικών λιπασμάτων.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

18.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Γεωργικών Λιπασμάτων Νόμος του 1987.

(2) Οι περί Γεωργικών Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1990 οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ότι εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνουν εφαρμογής κατά τον ίδιο τρόπο ως αν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση του και θα λογίζονται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται, να έχει τις εξουσίες και να λειτουργεί ως να ήταν Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης του με εξαίρεση το εδάφιο (1) του άρθρου 3, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μετά από τριάντα ημέρες από την πιο πάνω ημερομηνία.

Σημείωση
20 του Ν.32(I)/2006Καταργήσεις και επιφυλάξεις

(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.32(Ι)/2006] καταργούνται οι περί Λιπασμάτων Νόμοι του 1999 έως 2005.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή άδειες ή  οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργησή του και λογίζονται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.32(I)/2006].

(3) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως εάν να ήταν Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου ,δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.32(I)/2006].

Σημείωση
21 του Ν.32(I)/2006Έναρξη της ισχύος του Ν.32(I)/2006

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.32(I)/2006] ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εξαιρουμένου του άρθρου 4, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μετά από τριάντα μέρες από την πιο πάνω ημερομηνία.