Ποιοτική ανάλυση λιπάσματος

10.-(1) Μετά την ανάλυση του δείγματος λιπάσματος ο Χημικός εκδίδει και αποστέλλει στο Συμβούλιο πιστοποιητικό ανάλυσης σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα αποστέλλεται από το Συμβούλιο στον ιδιοκτήτη του δείγματος. Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να φαίνεται κατά πόσο η ποιότητα τους λιπάσματος συνάδει με τα στοιχεία εγγραφής του ή όχι. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη των αναγραφόμενων σ’ αυτό στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διαδικασία.

(2) Aν εισαγωγέας, κατασκευαστής, συσκευαστής ή πωλητής λιπάσματος ήθελε αμφισβητήσει το πιστοποιητικό του Χημικού, σε σχέση με οποιοδήποτε λίπασμα, αυτός έχει δικαίωμα, αφού καταβάλει τα νενομισμένα τέλη, να απαιτήσει από τον Επιθεωρητή να αποστείλει δείγμα του λιπάσματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση. Το Γενικό Χημείο του κράτους αφού αναλύσει το δείγμα, ετοιμάζει και αποστέλλει έκθεση στο ζητήσαντα την ανάλυση και αντίγραφο της στο Συμβούλιο.