Εξουσίες Επιθεωρητή

9. Κάθε Επιθεωρητής ενεργεί εξ’ ονόματος του Συμβουλίου και δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο όπου εναποθηκεύεται ή εκτίθεται λίπασμα προς πώληση για το σκοπό εξακρίβωσης της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών για το σκοπό αυτό έχει δικαίωμα λήψης δείγματος λιπάσματος για ποιοτική ανάλυση από το Χημικό. Η διαδικασία της δειγματοληψίας καθώς και η μέθοδος ανάλυσης καθορίζονται με Κανονισμούς.