Επιθεωρητές

8. Το Συμβούλιο δύναται να διορίσει Επιθεωρητές για διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.