Σήμανση σάκων λιπάσματος

7. Kανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα εκτός αν το λίπασμα ευρίσκεται σε σάκους που φέρουν ευκρινώς και ευαναγνώστως τέτοια σημεία και με τέτοια διάταξη όπως ήθελε καθορίσει το Συμβούλιο ή όπως άλλως καθορίζεται στον παρόντα νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς:

Νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, τη χονδρική ή λιανική πώληση οποιουδήποτε λιπάσματος, έστω και αν το λίπασμα αυτό δεν ευρίσκεται σε σάκους όπως αναφέρεται πιο πάνω.