Εγγραφή λιπάσματος

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, πωλεί ή εκθέτει προς πώληση οποιοδήποτε λίπασμα το οποίο δεν είναι εγεγραμμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(α) Νοείται ότι για λιπάσματα που φέρουν την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.» δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου

(2) Για την εισαγωγή δείγματος λιπάσματος δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του, εφόσον το Συμβούλιο πεισθεί ότι η ποσότητα που θα εισαχθεί θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς.

(3) Η εισαγωγή λιπασμάτων ή άλλων χημικών παρασκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την κατάσκευή λιπασμάτων δεν προϋποθέτει εγγραφή:

Νοείται ότι για την εισαγωγή τέτοιων υλών απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής των τελών ελέγχου ποιοτητας. Τα πληρωθέντα αυτά τέλη θα υπολογίζονται έναντι των τελών ελέγχου ποιότητας που θα πληρώνονται με βάση το κόστος του τελικού προϊόντος.

(4) Το Συμβούλιο, δύναται, κατά την κρίση του, να επιτρέψει γραπτώς και με τέτοιους όρους όπως ήθελε ορίσει, την παραγωγή και πώληση μη εγγεγραμμένου λιπάσματος για σκοπούς εξαγωγής.

(5) Η πώληση ή άλλη διάθεση ζωικής κοπριάς στη φυσική της κατάσταση δεν προϋποθέτει εγγραφή. Όταν όμως ζωική κοπριά οποιασδήποτε προέλευσης παρουσιάζεται ότι έχει εμπλουτιστεί με θρεπτικά στοιχεία τότε πρέπει να εγγράφεται. Τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων εγκρίνει το Συμβούλιο.

(6) Για σκοπούς του παρόντος Νόμου το Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων δύναται να τηρεί τα ακόλουθα δύο μητρώα:

(α) Μητρώο Εγγραφής λιπασμάτων και

(β) Μητρώο Άφιξης λιπασμάτων με την ένδειξη «λίπασμα Ε.Κ.»