Η παρασκευή λιπάσματος να είναι σύμφωνη με το Νόμο

5. Καμιά άδεια δεν χορηγείται δυνάμει του άρθρου 4 εκτός αν το Συμβούλιο ικανοποιείται ότι η παρασκευή ή η σύνθεση του λιπάσματος είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.