Άδεια παρασκευής ή εισαγωγής ή συσκευασίας λιπάσματος

4. Κανένα πρόσωπο δεν εισάγει, παρασκευάζει, συσκεύαζει, συνθέτει με οποιοδήποτε τρόπο λίπασμα, χωρίς να εξασφαλίσει εκ των προτέρων γραπτή άδεια από το Συμβούλιο και με όρους που πιθανόν να ορίσει το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η υπό γεωργού ανάμειξη δύο ή περισσότερων τύπων λιπασμάτων δε θεωρείται παρασκευή ή σύνθεση λιπάσματος.