Καθίδρυση Συμβουλίου Ελέγχου Λιπασμάτων

3.-(1) Καθιδρύεται Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων, ονομαζόμενο σε συντομία ΣΕΛ, αποτελούμενο από επτά μέλη ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ως εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) Το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας ή εκπρόσωπό του·

(γ) Ένα Γεωργικό Λειτουργό του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο Λειτουργό με προσόντα στη Θρέψη  των Φυτών που ορίζει ο Υπουργός·

(δ) Το Γεωργικό Λειτουργό τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(ε) Το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα Θρέψης Φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) Ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ε)  Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων που ορίζει Υπουργός.

(2) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναιι τριετής:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας των μελών να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου αν συντρέχει οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Απουσιάσει από τρεις συναπτές συνεδρίες του Συμβουλίου χωρίς την άδεια του Προέδρου ή χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία κατά την κρίση του Υπουργού,

(β) καταστεί ανίκανος να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, ή

(γ) καταδικαστεί για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή οποιοδήποτε αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(ε) Το Λειτουργό του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών ο οποίος είναι υπεύθυνος σε θέματα Θρέψης Φυτών ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο ορίζει ο Υπουργός·

(στ) Ένα δημόσιο υπάλληλο που διορίζεται από τον Υπουργό ονομαστικά ή εκ του αξιώματός του, με την υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού· και

(ε) Έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων που ορίζει Υπουργός.

(3) Τηρουμένης της απαίτησης για ύπαρξη απαρτίας, το Συμβούλιο δύναται να ενεργεί ανεξάρτητα από τη χηρεία οποιασδήποτε θέσης του.

(4) Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μελους του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκούν αυτά, ο Υπουργός δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για να ενεργεί ως Πρόεδρος ή μέλος, ανάλογα με την περίπτωση, κατά τη διάρκεια αυτής της απουσίας ή κωλύματος.

(5) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, προεδρεύει αυτών και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει της συνεδρίασης ο Διευθυντής ή ο αρχαιότερος τη τάξη Λειτουργός του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Ο Πρόεδρος και άλλα τρία μέλη του Συμβουλίου συνιστούν απαρτία.

(7) Το Συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(8) Το Συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να ρυθμίζει τη διαδικασία λειτουργίας του.

(9) Ο Πρόεδρος και τα μελη του Συμβουλίου δύνανται να λαμβάνουν αποζημίωση ως ήθελε ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο.