Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν άλλως προκύπτει από το κείμενο-

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας·

“Επιθεωρητής” σημαίνει προσοντούχο πρόσωπο το οποίο ορίζεται από το Συμβούλιο ως επιθεωρητής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

“θρεπτικά στοιχεία” είναι τα ουσιώδη για τη φυτική ζωή στοιχεία του περιοδικού συστήματος·

“κανονισμοί” σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου·

“λίπασμα” σημαίνει οποιαδήποτε ουσία ή ανάμιξη ουσιών η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και η οποία χρησιμοποιούμενη σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή, προμηθεύει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη θρέψη των φυτών·

"Λίπασμα ΕΟΚ" σημαίνει το λίπασμα που έχει παραχθεί, συσκευαστεί ή/και είναι αντικείμενο εμπορίας με βάση τους Κανονισμούς και Οδηγίες που κατά καιρούς εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα·

“σάκος” σημαίνει σάκο ή άλλο δοχείο χρησιμοποιούμενο για την τοποθέτηση σ’ αυτό οποιουδήποτε λιπάσματος·

“Συμβούλιο” σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 3 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Ελέγχου Λιπασμάτων·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

“φυτική ζωή” σημαίνει την όλη διαδικασία της ομαλής βλάστησης ή και ανάπτυξης ή και καρποφορίας των φυτών·

“Χημικός” σημαίνει τον υπεύθυνο λειτουργό του χημείου του Τμήματος Γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο προσοντούχο πρόσωπο το οποίο ορίζει ο Υπουργός.