Ανάλυση λιπάσματος κατόπιν αίτησης του αγοραστή

11. Κάθε αγοραστής λιπάσματος δικαιούται, με την καταβολή του νενομισμένου τέλους, να ζητήσει όπως αυτό υποβληθεί σε ανάλυση από το Χημικό και να λάβει από αυτόν πιστοποιητικό για τα αποτελέσματα της ανάλυσης που ενεργήθηκε.