Αδικήματα και ποινές

12. Όποιος-

(α) Εισάγει, συσκευάζει, παρασκευάζει ή συνθέτει λίπασμα χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων αυτής, ή

(β) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6, ή

(γ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7, ή

(δ) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση λίπασμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με τα αναγραφόμενα στοιχεία πάνω στους σάκους ή τα δοχεία, ή

(ε) εμποδίζει το Χημικό ή οποιοδήοποτε Επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ή

(στ) παραβαίνει απαγόρευση που του έχει επιβληθεί κατόπιν επίδοσης γραπτής ειδοποίησης δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 13, ή

(ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση ενός έτους ή σε χρηματική ποινή χίλιων λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές, το δε εκδικάζον την υπόθεση δικαστήριο δύναται, εππρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει τη δήμευση ή να απαγορεύει την πώληση ή έκθεση προς πώληση του λιπάσματος, σε σχέση με το οποίο έχει ασκηθεί η δίωξη.