Καταργήσεις και επιφυλάξεις

18.-(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργείται ο περί Γεωργικών Λιπασμάτων Νόμος του 1987.

(2) Οι περί Γεωργικών Λιπασμάτων Κανονισμοί του 1990 οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του πιο πάνω καταργούμενου Νόμου μέχρις ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, λογίζονται ότι εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θα τυγχάνουν εφαρμογής κατά τον ίδιο τρόπο ως αν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου νόμου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κατάργηση του και θα λογίζονται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Το κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενο Συμβούλιο θα συνεχίσει να υφίσταται, να έχει τις εξουσίες και να λειτουργεί ως να ήταν Συμβούλιο που καθιδρύθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι την ημερομηνία διορισμού του νέου Συμβουλίου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου.