Υιοθέτηση προνοιών οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός έχει εξουσία, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, να εκδίδει διατάγματα με τα οποία να υιοθετούνται ή υλοποιούνται πρόνοιες οδηγιών ή κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακίνηση και εμπορία των χημικών και οργανικών λιπασμάτων.