Διοικητική Εφαρμογή

16. Προς διασφάληση της εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και των συναφών Κανονισμών, το Συμβούλιο βοηθείται από Επιθεωρητές και Γραφειακό Προσωπικό οι οποίοι θα προέρχονται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του Νόμου, από το προσωπικό του Τμήματος Γεωργίας.