Προϋπολογισμός Συμβουλίου

15.-(1) Το Συμβούλιο κάθε χρόνο πρίν από την 31η Οκτωβρίου ετοιμάζει προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων του, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό. Η έγκριση του προϋπολογισμού γίνεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(2) Τα έσοδα του Συμβουλίου προέρχονται από τα δυνάμει του παρόντος Νόμου και των συναφών Κανονισμών τέλη και μπορούν να διατίθενται για τους εξής σκοπούς:

(α) Πληρωμή αποζημιώσεων στη Δημοκρατία για την απασχόληση του αναγκαίου για τις εργασίες του Συμβουλίου προσωπικού,

(β) πληρωμή αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης στα μέλη του Συμβουλίου,

(γ) κάλυψη των εξόδων μελών του Συμβουλίου που πιθανόν να σταλούν στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συναφή συνεδρία ή για μελέτη νομοθεσίας άλλων χωρών που αφορά τα λιπάσματα,

(δ) πληρωμές αναλύσεων ποιοτικού ελέγχου λιπασμάτων, και

(ε) πληρωμή οποιουδήποτε άλλου εξόδου το οποίο θέλει κριθεί αναγκαίο από το Συμβούλιο για την εφαρμογή του Νόμου και των συναφών Κανονισμών.

(3) Ως αποτέλεσμα της έγκρισης του προϋπολογισμού του Συμβουλίου δημιουργείται ειδικό συνοπτικό κεφάλαιο στον προϋπολογισμό του Τμήματος Γεωργίας για την κάλυψη των εξόδων του Συμβουλίου που αναφέρονται στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του.