Κανονισμοί

14.-(1) Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το Συμβούλιο έχει εξουσία όπως εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμενους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς βλάβη ή επηρεσμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν για όλα ή για οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Οποιοδήποτε θέμα το οποίο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου πρέπει ή δύναται να καθορισθεί,

(β) την κατάταξη του λιπάσματος σε κατηγορία ανάλογα με τη φύση ή τη σύνθεση του,

(γ) την αναγκαία διαδικασία για την έκδοση άδειας συσκευασίας, παρασκευής ή σύνθεσης λιπάσματος, τον τύπο της άδειας αυτής καθώς και τους όρους οι οποίοι δύνανται να επιβληθούν,

(δ) την αναγκαία διαδικασία για την εγγραφή λιπάσματος και τον καθορισμό του τύπου λιπάσματος,

(ε) την αναγκαία διαδικασία για εγγραφή, διάρκεια, ισχύ, ανανέωση, ανάκληση ή αναστολή εγγραφής, εισαγόμενου, παρασκευαζόμενου ή συντιθέμενου λιπάσματος,

(στ) τον τρόπο συσκευασίας του λιπάσματος, το είδος, την ποιότητα και τη χωριτικότητα των σάκων ή δοχείων στα οποία θα συσκευάζεται καθώς επίσης και τον τρόπο αναγραφής του τύπου του λιπάσματος και των λοιπών στοιχείων που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο για να αναγράφονται πάνω στους σάκους ή δοχεία,

(ζ) τον τρόπο δειγματοληψίας λιπάσματος και τον τύπο του εκδιδόμενου πιστοποιητικού ανάλυσης,

(η) τα πληρωτέα τέλη σε σχέση με τον έλεγχο ποιότητας, την έκδοση άδειας παρασκευής ή σύνθεσης ή εγγραφής ή δειγματοληψίας ή ανάλυσης λιπάσματος ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα προβλεπόμενο από τον παρόντα Νόμο,

(θ) τον τρόπο διάθεσης δημευθέντος λιπάσματος,

(ι) τον τρόπο διάθεσης των εσόδων του Συμβουλίου.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά πάροδο 60 ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση της δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει είτε μέρος είτε ως σύνολο τους Κανονισμούς αυτούς, τότε αυτοί αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από της δημοσιεύσης τους.