Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

19. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευσης του με εξαίρεση το εδάφιο (1) του άρθρου 3, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή μετά από τριάντα ημέρες από την πιο πάνω ημερομηνία.