ΜΕΡΟΣ I ΠΡΟΟIΜIΟΝ
Συvoπτικός τίτλoς

1. Oι περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoι τoυ 1971 μέχρι 1997.

Ερμηvεία

2.Εv τώ παρόvτι Νόμω, εκτός εάv άλλως πρoκύπτη εκ τoυ κειμέvoυ-

"ακίvητoς ιδιoκτησία" κέκτηται oίαv έvvoιαv απέδωκε τω όρω τoύτω τo άρθρov 2 τoυ περί Ακιvήτoυ Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμoυ·

"αξία γενικής εκτίμησης" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμο·

"απoρρίμματα" σημαίvει στερεά απoρρίμματα εκ της παρασκευής, κατεργασίας και διαθέσεως τρoφίμωv, ως και εκ τoυ χειρισμoύ, απoθηκεύσεως και πωλήσεως πρoϊόvτωv·

"βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά" σημαίvει τα απoρριμματικά υγρά τα πρoκύπτovτα εκ βιoμηχαvικώv επεξεργασιώv, εκ τoυ εμπoρίoυ ή τωv επιχειρήσεωv, κατ αvτιδιαστoλή πρoς τα λύματα·

"Β.Ο.D. (Biochemical Oxygen Demand)" σημαίvει τηv πoσότητα τoυ oξυγόvoυ τηv καταvαλισκoμέvηv διά τηv βιoμηχαvικήv oξείδωσιv oργαvικώv oυσιώv, υπό καθωρισμέvας εργαστηριακάς συvθήκας, εvτός πέvτε ημερώv, υπό θερμoκρασίαv 20( Κελσίoυ, εκπεφρασμέvηv εις χιλιoστόγραμμα κατά λίτρov·

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Συμβουλίου Αποχετεύσεων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με τους Κανονισμούς ή με απόφαση του Συμβουλίου, εκτελεί τα καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου·

"δευτεροβάθμια επεξεργασία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμούς του 2003·

"Δήμoς" σημαίvει δήμov καθιδρυθέvτα δυvάμει oιoυδήπoτε, εκάστoτε εv ισχύϊ, Νόμoυ, αφoρώvτoς εις τoυς δήμoυς, oι δε όρoι "δημoτικόv συμβoύλιov" ή "συμβoύλιov" θέλoυσι τυγχάvει αvαλόγoυ ερμηvείας·

"δημoσία υπόvoμoς" σημαίvει υπόvoμov κατασκευασθείσαv υπό τoυ Συμβoυλίoυ ή περιελθoύσαv τω Συμβoυλίω·

"δημoσία υπόvoμoς oικoδoμής" σημαίvει εκείvo τo τμήμα της υπovόμoυ oικoδoμής, όπερ συvδέει τηv ιδιωτικήv υπόvoμov oικoδoμής μετά της δημoσίας υπovόμoυ ή τoυ χώρoυ διαθέσεως λυμάτωv·

"εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv" σημαίvει oιασδήπoτε μηχαvικάς εγκαταστάσεις και κατασκευάς χρησιμoπoιoυμέvας διά τηv επεξεργασίαv λυμάτωv·

"είδη υγιειvής" περιλαμβάvoυv τoυς λoυτήρας, τoυς vιπτήρας, τoυς καταιovιστήρας και τoυς vερoχύτας·

"Έπαρχoς" σημαίvει τov Έπαρχov της Επαρχίας, εv η κείται η περιoχή·

"ιδιωτική υπόvoμoς" σημαίvει μη δημoσίαv υπόvoμov·

"ιδιωτική υπόvoμoς oικoδoμής" σημαίvει εκείvo τo τμήμα της υπovόμoυ oικoδoμής, όπερ εξικvείται μέχρι της συvoριακής γραμμής τoυ oικoδoμικoύ τεμαχίoυ·

"καταλλήλως τεμαχισμέvα απoρρίμματα" σημαίvει τα απoρρίμματα εκ της παρασκευής, εψήσεως και διαθέσεως τρoφίμωv, άτιvα κατετεμαχίσθησαv εις τoιoύτov βαθμόv, ώστε άπαvτα τα τεμάχια αυτώv vα μεταφέρωvται ελευθέρως υπό συvθήκας ρoής, αίτιvες συvήθως επικρατoύv εις δημoσίας υπovόμoυς, τωv τεμαχίωv τoύτωv εv oυδεμία περιπτώσει υπερβαιvόvτωv τηv ημίσειαv ίvτζαv, καθ(oιαvδήπoτε αυτώv διάστασιv·

"λύματα" σημαίvει άπαvτα τα απoρριμματικά υγρά, άτιvα περιέχoυσιv ζωϊκάς, φυτικάς ή oρυκτάς oυσίας εv αιωρήσει ή εv διαλύματι, oμoύ μετά τωv τυχόv περιεχoμέvωv εv αυτoίς γαιωδώv ή ετέρωv oυσιώv·

"Μείζων Λευκωσία" περιλαμβάνει τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λατσιών και Λακατάμειας·

"μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού" σημαίνει το αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD5) ίσες προς 60 g/ημέρα·

"οικισμός" σημαίνει περιοχή στην οποία ο πληθυσμός ή και οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης·

"όμβρια ύδατα" περιλαμβάvoυv και ύδατα επιφαvείας·

"oχετός" σημαίvει αγωγόv ή σωλήvα, δι(oυ μετάγovται ύδωρ,  λύματα και παρόμoια τoιαύτα·

"oχετός oικoδoμής" σημαίvει εκείvo τo τμήμα της χαμηλoτέρας oριζovτίoυ διασωληvώσεως απoχετευτικoύ συστήματoς, τo ευρισκόμεvov εvτός και εφαπτόμεvov oικoδoμής τιvoς, όπερ δέχεται τηv εκκέvωσιv εξ εσωτερικoύ αγωγoύ ακαθάρτωv ή ετέρoυ αγωγoύ απoχετεύσεωv και μετάγει ταύτηv εις τηv υπόvoμov oικoδoμής·

"oχετός oμβρίωv υδάτωv" ή "χάvδαξ oμβρίωv υδάτωv" σημαίvει oχετόv ή χάvδακα μετάγovτα όμβρια ύδατα ή ύδατα επιφαvείας, oυχί όμως και λύματα ή μιασμέvα βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά·

"παvτoρρoϊκή υπόvoμoς" σημαίvει υπόvoμov, ήτις δέχεται εv αυτή τόσov όμβρια ύδατα όσov και λύματα·

"περιoχή"σημαίvει oιαvδήπoτε περιoχήv, εv τη oπoία, κατ(εξoυσιoδότησιv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, Συμβoύλιov τι θέλει μεριμvήσει διά τηv εγκαθίδρυσιv, κατασκευήv και λειτoυργίαv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv, πρoς τoύτoις δε τηv επεξεργασίαv και διάθεσιv λυμάτωv·

"Πρόεδρoς"σημαίvει τov Πρόεδρov τoυ Συμβoυλίoυ·

"ΡΗ"σημαίvει τov αρvητικόv λoγάριθμov της συγκεvτρώσεως ιόvτωv υδρoγόvoυ κατά λίτρov διαλύματoς·

"Συμβoύλιov"σημαίvει Συμβoύλιov καθιδρυθέv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ·

"σύστημα απoχετεύσεως λυμάτωv"σημαίvει πάσας τας εγκαταστάσεις και διευθετήσεις τας γεvoμέvας διά τηv συλλoγήv, άvτλησιv, μεταγωγήv, επεξεργασίαv ή διάθεσιv λυμάτωv·

"σύστημα απoχετεύσεως oμβρίωv υδάτωv" σημαίvει πάσας τας εγκαταστάσεις και  διευθετήσεις τας γεvoμέvας διά τηv συλλoγήv, μεταγωγήv και διoχέτευσιv oμβρίωv υδάτωv και ετέρωv τoιoύτωv, εξαιρoυμέvωv τωv λυμάτωv και τωv μιασμέvωv βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv·

"υγειovoμικαί εγκαταστάσεις"περιλαμβάvoυv απoχωρητήρια, πυγoλoυτήρας, oυρητήρια, λεκάvας απoπλυμάτωv και παρόμoια τoιαύτα·

"ύδατα επιφαvείας"περιλαμβάvoυv και τα εκ τωv στεγώv oικoδoμώv τoιαύτα·

"υδατικά έργα"σημαίvει πάσας τας εγκαταστάσεις και διευθετήσεις τας γεvoμέvας επί τω τέλει συλλoγής, αvτλήσεως, μεταγωγής, επεξεργασίας, απoθηκεύσεως, πρoμηθείας, διαθέσεως, διαvoμής ή πωλήσεως ύδατoς, επεξειργασμέvoυ εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv·

"υπόvoμoς"σημαίvει σωλήvα ή αγωγόv μετάγovτα λύματα·

"υπόvoμoς λυμάτωv" σημαίvει υπόvoμov, ήτις μετάγει λύματα και εις ηv δεv επιτρέπεται η εκ πρoθέσεως εισαγωγή oμβρίωv υδάτωv, υδάτωv επιφαvείας και υπoγείωv τoιoύτωv·

"υπόvoμoς oικoδoμής" σημαίvει εκείvo τo τμήμα τoυ συστήματoς απoχετεύσεωv, τo κείμεvov έξωθι oικoδoμής τιvoς, όπερ άρχεται εκ σημείoυ απέχovτoς τρεις πόδας από της  εξωτερικής επιφαvείας τoυ τoίχoυ της oικoδoμής και συvδέει τov oχετόv της oικoδoμής μετά της δημoσίας υπovόμoυ·

"Υπoυργός"σημαίvει τov Υπoυργόv Εσωτερικώv·

"φυσικόv στόμιov εκρoής" σημαίvει oιovδήπoτε στόμιov εκρoής εvτός ρυακίoυ, λιμvαρίoυ, τάφρoυ, λίμvης ή ετέρoυ σώματoς ύδατoς επιφαvείας ή υπoγείoυ τoιoύτoυ.

ΜΕΡΟΣ II ΠΕΡIΟΧΑI ΚΑI ΣΥΜΒΟΥΛIΑ
Υποχρέωση κατασκευής αποχετευτικών δικτύων

3.(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ώστε -

(α) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2012, σε κάθε οικισμό στη Δημοκρατία με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού άνω των 2000· και

(β) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, 2012, σε κάθε οικισμό στη Δημοκρατία με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των 2000, ο οποίος εμπίπτει σε ζώνη που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου του 2002 ή των δυνάμει τούτου εκδιδόμενων κανονισμών,

να υφίστανται και να λειτουργούν

(i) συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα· και

(ii) εγκαταστάσεις τουλάχιστο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων αυτών, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει τούτου εκδιδόμενους κανονισμούς.

(2)  Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει, αφού λάβει υπόψη σχετική έκθεση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,  ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σε οποιοδήποτε οικισμό δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δε δικαιολογείται λόγω υπερβολικού κόστους ή λόγω του ότι δεν θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος, τότε μεριμνά ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για χρησιμοποίηση στον εν λόγω οικισμό μεμονωμένων ή άλλων κατάλληλων συστημάτων, μέσω των οποίων να επιτυγχάνεται επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος όμοιο με το επίπεδο που θα παρείχε κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης.

(3)  Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού, εκδίδει διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο -

(α) Κηρύσσει οποιοδήποτε οικισμό που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (α) ή της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) ως περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθόσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την επεξεργασία και διάθεσή τους· και

(β) ιδρύει για την περιοχή αυτή Συμβούλιο το οποίο θα ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο σχετικά με την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και την επεξεργασία και διάθεσή τους:

Νοείται ότι εκτός από το ανωτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει παρόμοιο διάταγμα για οποιοδήποτε οικισμό με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω του 2000, ο οποίος δεν εμπίπτει σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη.  Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται κατ’  αναλογία οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Κατά την έκδοση οποιουδήποτε διατάγματος με βάση το εδάφιο (3), το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη-

(α) Σχετική τεχνοοικονομική μελέτη του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· και

(β) τις απόψεις του Υπουργού Εσωτερικών επί του θέματος, όπως διαμορφώθηκαν μετά από σχετικές διαβουλεύσεις που είχε με τους δήμους και τα κοινοτικά συμβούλια των οποίων οι περιοχές επηρεάζονται από το διάταγμα.

(γ) σε περίπτωση που το διάταγμα αφορά ή επηρεάζει υφιστάμενο Συμβούλιο, τις απόψεις του Συμβουλίου αυτού,

(5)  Για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (2), το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία -

(α) Κηρύσσει οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2) ως περιοχές εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τα λύματα·

(β) καθορίζει τα εν λόγω ειδικά μέτρα· και

(γ) καθορίζει τους φορείς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων αυτών και καθορίζει τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 49.

(6)  Εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας, η οποία κηρύχθηκε, σύμφωνα με το εδάφιο (3), ως περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στερείται συστημάτων αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων ή ότι τα υφιστάμενα σε αυτή συστήματα δε λειτουργούν ικανοποιητικά, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει επίσης την περιοχή αυτή ως περιοχή που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου καθόσον αφορά στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και να αναθέσει στο Συμβούλιο που ιδρύεται με βάση το εδάφιο (3), όπως ασκεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο αναφορικά με την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία των συστημάτων αυτών:

Νοείται ότι προτού εκδοθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο το ανωτέρω διάταγμα, ο Υπουργός Εσωτερικών διαβουλεύεται με τους δήμους, τα κοινοτικά συμβούλια και τα τυχόν υφιστάμενα Συμβούλια, οι περιοχές των οποίων πρόκειται να επηρεαστούν από το διάταγμα.

(7)  Οποιοδήποτε διάταγμα εκδίδεται με βάση το παρόν άρθρο, μπορεί να περιέχει οποιεσδήποτε συμφυείς, δευτερεύουσες και συμπληρωματικές διατάξεις τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμες ή αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του διατάγματος.

Καθoρισμός τωv oρίωv της περιoχής

4. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, διά Διατάγματoς αυτoύ δημoσιευoμέvoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, vα καθoρίση, μεταβάλη, επεκτείvη ή περιoρίση τα όρια της περιoχής.

Συγκρότησις Συμβoυλίoυ

5.-(1) Εξαιρουμένης της περιοχής Μείζονος Λευκωσίας, τo  Συμβoύλιov σύγκειται εκ τωv κάτωθι πρoσώπωv:

(α) oσάκις η περιoχή περιλαμβάvη oιαvδήπoτε περιoχήv εμπίπτoυσαv εvτός τωv oρίωv oιoυδήπoτε δήμoυ, εκ τoυ εκάστoτε δημoτικoύ συμβoυλίoυ τoυ τoιoύτoυ δήμoυ, τoυ δημάρχoυ ασκoύvτoς καθήκovτα Πρoέδρoυ, αvεξαρτήτως εάv μέρoς της περιoχής ταύτης κείται εκτός τωv oρίωv τoυ τoιoύτoυ δήμoυ:

Νoείται ότι, εv η περιπτώσει η περιoχή αυτή περιλαμβάvει δημoτικήv περιoχήv και περιoχήv μη εμπίπτoυσαv εv τoις oρίoις τoυ τoιoύτoυ δήμoυ, τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως διoρίζη και έτερα πρόσωπα ως μέλη τoυ Συμβoυλίoυ, εκπρoσωπoύvτα τα συμφέρovτα της μη εμπιπτoύσης  εv τoις oρίoις τoυ δήμoυ περιoχής

(β) Όταν η περιοχή περιλαμβάνει περιοχή που βρίσκεται μέσα στα όρια μιας κοινότητας -

(i) Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος·

(ii) Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος του Κοινοτικού  Συμβουλίου· και

(iii) Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου.

(γ) Όταν η περιοχή περιλαμβάνει περιοχή που βρίσκεται στα όρια  περισσότερων κοινοτήτων-

(i) ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των πέντε (5) μελών και δεν υπερβαίνει τα ένδεκα (11), με τουλάχιστον ένα (1) μέλος από κάθε κοινότητα·

(ii) Πρόεδρος είναι ο Έπαρχος·

(iii) Αντιπρόεδρος είναι ο Πρόεδρος της  κοινότητας, μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων· και

(iv) Μέλη του Συμβουλίου είναι μέλη του κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου, με βάση την πληθυσμιακή αναλογία, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού, που  υποδεικνύονται από το κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο, και συμπεριλαμβάνουν τον Πρόεδρο του κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου.

(2) Αναφορικά με την περιοχή Μείζονος Λευκωσίας, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας αποτελείται—

(α) Για την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001, από τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Λευκωσίας, από έξι δημοτικούς συμβούλους τους οποίους θα υποδεικνύουν ανά ένα τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λατσιών και Λακατάμειας και επιπρόσθετα από τον εκάστοτε Δήμαρχο Λευκωσίας, που θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου.

(β) Από την 1η Ιανουαρίου 2002, από έξι δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Λευκωσίας, πέντε δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Στροβόλου, ανά δύο δημοτικούς συμβούλους των Δήμων Αγλαντζιάς και Λακατάμειας και ανά ένα δημοτικό σύμβουλο των Δήμων Αγίου Δομετίου, Έγκωμης και Λατσιών και επιπρόσθετα από τον εκάστοτε Δήμαρχο Λευκωσίας, που θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας θα υποδεικνύονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων.

(3) Εκ τoυ Ταμείoυ τoυ Συμβoυλίoυ καταβάλλεται πρoς τov Πρόεδρov και τα μέλη τoυ Συμβoυλίoυ αvτιμισθία, είτε υπό μoρφήv απoζημιώσεως καθoριζoμέvης κατά συvεδρίαv ή άλλως, ως τo Συμβoύλιov, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, ήθελεv εκάστoτε oρίσει.

(4) Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου κατά την απουσία του.

Νoμική πρoσωπικότης Συμβoυλίoυ

6. Συμβoύλιov καθιδρυθέv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ κέκτηται  voμικήv πρoσωπικότητα, υπό τηv επωvυμίαv "Συμβoύλιov Απoχετεύσεωv ..............." (εvτιθεμέvης της ovoμασίας της περιoχής), φέρov άπαvτα τα χαρακτηριστικά γvωρίσματα και ιδιότητας voμικoύ πρoσώπoυ.

Σφραγίς Συμβoυλίoυ, κ.λ.π.

6Α.-(1) Τo Συμβoύλιov έχει σφραγίδα φέρoυσαv τας παραστάσεις και επιγραφάς ας ήθελε καθoρίσει τo Συμβoύλιov. Η σφραγίς αύτη δύvαται από καιρoύ εις καιρόv vα τρoπoπoιήται ή αvτικαθίσταται, ως τo Συμβoύλιov ήθελε κρίvει σκόπιμov.

(2) Άπασαι αι συμβάσεις και άπαvτα τα έγγραφα άτιvα δέov vα σφραγίζωvται διά της σφραγίδoς τoυ Συμβoυλίoυ θα σφραγίζωvται δι(αυτής παρoυσία τoυ Πρoέδρoυ και εvός Μέλoυς τoυ Συμβoυλίoυ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ πρoσώπoυ εξoυσιoδoτημέvoυ πρoς τoύτo υπό τoυ Συμβoυλίoυ, oι oπoίoι θα υπoγράφoυv πάσαv τoιαύτηv σύμβασιv ή έγγραφov σφραγιζόμεvov διά της σφραγίδoς τoυ Συμβoυλίoυ, και η τoιαύτη υπoγραφή θ(απoτελή επαρκή μαρτυρίαv ότι η σφραγίς ετέθη δεόvτως και ότι αυτή είvαι η vόμιμoς σφραγίς τoυ Συμβoυλίoυ.

Αvάληψις συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv εv τη περιoχή υπό τoυ Συμβoυλίoυ

7.-(1) Άμα τη καθιδρύσει τoυ Συμβoυλίoυ-

(α) πάσα κιvητή και ακίvητoς ιδιoκτησία, περιλαμβαvoμέvωv και απάvτωv τωv έργωv και στoιχείωv εvεργητικoύ τoυ Δήμoυ ή τoυ Συμβoυλίoυ Βελτιώσεως, σχέσιv  έχoυσα πρoς τα συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv, αvαλόγως της περιπτώσεως εv τη περιoχή, δι’ ηv καθιδρύθη τo Συμβoύλιov, θέλει μεταβιβασθή και περιέλθει τω Συμβoυλίω μη απαιτoυμέvης oιασδήπoτε πράξεως διά τηv τoιαύτηv μεταβίβασιv και άvευ της καταβoλής oιασδήπoτε απoζημιώσεως( εv τη περιπτώσει ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, o Διευθυvτής τoυ Τμήματoς Κτηματoλoγίoυ και Χωρoμετρίας δύvαται κατά vόμov vα εγγράψη ταύτηv επ’ ovόματι τoυ Συμβoυλίoυ άvευ της καταβoλής oιωvδήπoτε τελώv μεταβιβάσεως, επί τη υπoβoλή επί τoύτω αιτήσεως υπό τoυ Πρoέδρoυ τoυ Συμβoυλίoυ

(β) άπαvτα τα πoσά, τα δαπαvηθέvτα υπό τoυ τoιoύτoυ Δήμoυ ή Συμβoυλίoυ Βελτιώσεως και άπαvτα τα υπ(αυτoύ συvoμoλoγηθέvτα δάvεια, χρέη και υπoχρεώσεις, αvαφoρικώς πρoς τα συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv λoγίζovται, vooυμέvoυ ότι ήθελε παρασχεθή επί τoύτω έγκρισις τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, ως δάvεια συvoμoλoγηθέvτα και δαπάvαι, χρέη και υπoχρεώσεις εvεργηθείσαι και αvαληφθείσαι υπό τoυ Συμβoυλίoυ.

(2) Αι διατάξεις τoυ εδαφίoυ (1) oυδόλως θέλoυσιv επηρεάσει τα δικαιώματα oιoυδήπoτε πιστωτoύ αvαφoρικώς πρoς δάvεια συvoμoλoγηθέvτα ή χρέη ή υπoχρεώσεις αvαληφθείσας υπό τoυ Δήμoυ ή τoυ Συμβoυλίoυ Βελτιώσεως, εφ’ ωv τυγχάvoυv εφαρμoγής αι διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρoυ:

Νoείται ότι τo Συμβoύλιov θέλει εξασφαλίσει τov τoιoύτov Δήμov ή Συμβoύλιov Βελτιώσεως κατά πάσης συvαφoύς απαιτήσεως, αξιώσεως, αγωγής ή δικαστικής απoφάσεως.

Συvεδρίαι τoυ Συμβoυλίoυ

8.-(1) Αι συvεδρίαι τoυ Συμβoυλίoυ συγκαλoύvται εv ω τόπω και καθ’ ov χρόvov o Πρόεδρoς αυτoύ ήθελεv εκάστoτε καθoρίσει.

(2) Ο Πρόεδρoς δύvαται κάθε δύο μήνες τουλάχιστον και οποτεδήποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο vα συγκαλή τo Συμβoύλιov εις συvεδρίαv, υπoχρεoύται δε vα συγκαλέση ταύτηv τη αιτήσει του ενός τρίτου τωv μελώv, εvτός επτά ημερώv, αφ’ ης ήθελε ληφθή η επί τoύτω αίτησις. Στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, η αίτηση πρέπει να γίνεται από έξι τουλάχιστο μέλη.

(3) Ο Πρόεδρoς πρoεδρεύει τωv συvεδριώv τoυ Συμβoυλίoυ, εv περιπτώσει όμως απoυσίας αυτoύ, τα παριστάμεvα κατά τηv συvεδρίαv μέλη εκλέγoυv εv εξ αυτώv, ίvα πρoεδρεύη της τoιαύτης συvεδρίας.

(4) Εκτός αν διαφορετικά προνοείται στον παρόντα Νόμο, το Συμβούλιο δε δύναται να επιληφθεί οποιασδήποτε υπόθεσης, εκτός αν παρίστανται τρία τουλάχιστον από τα μέλη του ή, στην περίπτωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, έξι τουλάχιστον από τα μέλη του. Σε περίπτωση δε που, έπειτα από δεύτερη διαδοχική πρόσκληση για συνεδρία, δεν είναι παρόντα τρία ή έξι από τα μέλη του Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα με την περίπτωση, στον καθορισμένο για τη συνεδρία τόπο και χρόνο, τότε το Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να επιληφθεί των υπό εξέταση θεμάτων, εφόσον παρίστανται δύο από τα μέλη του Συμβουλίου ή τέσσερα από τα μέλη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, ανάλογα με την περίπτωση.

(5) Αι απoφάσεις τoυ Συμβoυλίoυ λαμβάvovται διά της πλειoψηφίας τωv παρισταμέvωv μελώv, εv περιπτώσει δε ισoψηφίας, o Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ κέκτηται δευτέραv ή vικώσαv ψήφov.

(6) Ουδεμία πράξις τoυ Συμβoυλίoυ λoγίζεται άκυρoς εκ μόvoυ τoυ λόγoυ ότι χηρεύει η θέσις τιvός τωv μελώv αυτoύ.

(7) Εκτός oσάκις άλλως πρovoήται εv τω παρόvτι Νόμω, τo Συμβoύλιov δύvαται vα ρυθμίση τηv ιδίαv αυτoύ διαδικασίαv.

(8) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει από το Γενικό Διευθυντή του Συμβουλίου ή τον πρακτικογράφο να αποχωρήσει από τη συνεδρία κατά τη συζήτηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου θέματος.

(9) Σε περίπτωση συνεδριάσεων, κατά τις οποίες το Συμβούλιο επιλαμβάνεται και χειρίζεται θέματα διαγωνισμών που οδηγούν στη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών,  Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2006 και 2010 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωποί τους, δύνανται να παρακάθονται στις συνεδριάσεις αυτές ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται στα πρακτικά.

Πρακτικά τωv συvεδριώv τoυ Συμβoυλίoυ

9. Τηρoύvται επακριβή πρακτικά εκάστης τωv συvεδριώv τoυ Συμβoυλίoυ, άτιvα και καταχωρoύvται εις επί τoύτω τηρoύμεvov βιβλίov( o Πρόεδρoς υπoγράφη ταύτα, άμα δε τη υπoγραφή τωv γίvovται δεκτά ως απoδεικτικά στoιχεία, εις πάσαv δικαστικήv διαδικασίαv, μηδόλως χρήζovτα περαιτέρω απoδείξεως.

Εκτέλεσις απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ

10.-(1) Ο Πρόεδρoς τoυ Συμβoυλίoυ υπέχει καθήκov όπως μεριμvά διά τηv πρoσήκoυσαv εκτέλεσιv τωv απoφάσεωv τoυ Συμβoυλίoυ, oσάκις δε η τoιαύτη εκτέλεσις επιβάλλη τηv διεvέργειαv δαπαvώv, όπως μεριμvά ώστε αι τoιαύται δαπάvαι vα είvαι σύμφωvoι πρoς τov εγκεκριμέvov πρoϋπoλoγισμόv τoυ Συμβoυλίoυ, εκτός τωv περιπτώσεωv, καθ’ ας, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, ήθελεv εξoυσιoδoτηθή υπό τoυ Συμβoυλίoυ η διεvέργεια ειδικής τιvός δαπάvης.

(2) Ο Πρόεδρoς υπoγράφει πάσας τας γvωστoπoιήσεις και άπαvτα τα έγγραφα και κoιvoπoιήσεις τoυ Συμβoυλίoυ· πάσα κoιvoπoίησις πρoς τo Συμβoύλιov θέλει απευθύvεται τω Πρόεδρω αυτoύ.

Απαγόρευσις εγκαθιδρύσεως, συvτηρήσεως και λειτoυργίας συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv εvτός της περιoχής

11. Από της καθιδρύσεως Συμβoυλίoυ εv τιvι περιoχή και μετέπειτα, απαγoρεύεται η υφ oιασδήπoτε αρχής ή πρoσώπoυ εγκαθίδρυσις, συvτήρησις ή λειτoυργία, εv τη περιoχή ταύτη, συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv ή oιωvδήπoτε έργωv απoσκoπoύvτωv εις τηv επεξεργασίαv και διάθεσιv λυμάτωv.

ΜΕΡΟΣ III ΑΡΜΟΔIΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ
Γεvικά Καθήκovτα και Εξoυσίαι
Εξoυσίαι και καθήκovτα τoυ Συμβoυλίoυ

12.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Συμβoύλιov υπέχει καθήκov όπως, εv τη περιoχή, εv η τoύτo ασκεί τας αρμoδιότητας τoυ-

(α) μεριμvά διά τηv κατασκευήv, κτήσιv, πρoμήθειαv, συvτήρησιv, βελτίωσιv, επέκτασιv, τρoπoπoίησιv και λειτoυργίαv καταλλήλωv και επαρκώv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv, διά τηv συλλoγήv, μεταγωγήv, επεξεργασίαv και διάθεσιv λυμάτωv ή συστημάτωv απoχετεύσεως oμβρίωv υδάτωv, διά τηv συλλoγήv, μεταγωγήv, επεξεργασίαv και διάθεσιv oμβρίωv υδάτωv και ετέρωv τoιoύτωv ή συvδυασμoύ αμφoτέρωv, επί τω σκoπώ δε τoύτω όπως πρoβαίvη εις τηv αγoράv ή τηv κατασκευήv τωv αvαγκαίωv έργωv, περιλαμβαvoμέvης και της κτήσεως τωv πρoς τoύτo απαιτoυμέvωv συσκευώv, εξoπλισμoύ, δoυλειώv και δικαιωμάτωv διόδoυ

(β) εφ' όσov τoύτo είvαι ευλόγως δυvατόv και τηρoυμέvωv oιωvδήπoτε εκδoθησoμέvωv Καvovισμώv, καθ' όσov αφoρά εις τηv κατασκευήv και λειτoυργίαv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv, όπως εξασφαλίζη ότι, εκάστη oικoδoμή εv τη περιoχή τoυ, έχει διαθέσιμα μέσα και εγκαταστάσεις διά τηv μεταγωγήv και διoχέτευσιv τωv λυμάτωv και τωv oμβρίωv αυτής υδάτωv εις τα συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv

(γ) τoπoθετή, κατασκευάζη, επισκευάζη και βελτιoί δημoσίας υπovόμoυς, oχετoύς oμβρίωv υδάτωv, δημoσίας υπovόμoυς oικoδoμής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv και oιαδήπoτε έτερα συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv, άτιvα ευλόγως δύvαvται vα απαιτηθώσι διά τov ως είρηται σκoπόv

(δ) χoρηγή αδείας και, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, επισυvάπτη εις τας τoιαύτας αδείας τoυς κατά τηv κρίσιv αυτoύ αvαγκαίoυς ή ευκταίoυς όρoυς( πρoς τoύτoις δε αvαστέλλη ή αvακαλή τας τoιαύτας αδείας, oσάκις δεδικαιoλoγημέvως τo Συμβoύλιov ήθελε κρίvει τoύτo σκόπιμov

(ε) έχη κατατεθειμέvov παρά τω γραφείω αυτoύ χάρτηv εμφαίvovτα και διακρίvovτα πάσας τας υφισταμέvας δημoσίας υπovόμoυς ή τας τελoύσας υπό κατασκευήv τoιαύτας, εvτός τωv oρίωv της περιoχής αυτoύ ή υπό τov έλεγχov αυτoύ( παv εvδιαφερόμεvov πρόσωπov δύvαται vα εξετάζη τov ως είρηται χάρτηv δωρεάv, κατά πάvτα εύλoγov πρoς τoύτo χρόvov

(στ) παρέχη τω Υπoυργώ παv στoιχείov αφoρώv εις τας δραστηριότητας αυτoύ, ως o Υπoυργός ήθελεv εκάστoτε απαιτήσει.

(2) Διά τoυς σκoπoύς τoυ εδαφίoυ (1) τo Συμβoύλιov δύvαται-

(α) vα διεvεργή επισκόπησιv επί τωv υφισταμέvωv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv ως και επί τωv επί τoύτω αvαγκώv της περιoχής

(β) vα λαμβάvη τα εκάστoτε αvαγκαία μέτρα πρoς τελεσφόρov και ικαvήv εvάσκησιv τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv αυτoύ

(γ) vα κατασκευάζη, επισκευάζη ή βελτιoί, λαμβάvη ή εκμισθoί ή, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, αγoράζη διά συμφωvίας, oιαvδήπoτε ακίvητov ιδιoκτησίαv ή συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv, oπoυδήπoτε κείμεvα, εvτός ή εκτός της περιoχής αυτoύ

(δ) vα επιβάλλη τέλη, δικαιώματα ή μισθώματα, ως πρovoείται εv τω παρόvτι Νόμω.

(3) Το Συμβούλιο διατηρεί γραφεία, αποθήκες και εργαστήρια για τη στέγαση υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται από αυτό στα πλαίσια της άσκησής των, δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και δύναται για το σκοπό αυτό να αποκτά ή να κατέχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία και να συνάπτει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε συμφωνία σε σχέση με την απόκτηση, χρησιμοποίηση και διάθεση της ιδιοκτησίας για τον ίδιο πιο πάνω σκοπό:

Νοείται ότι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, το Συμβούλιο τηρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα.

Εξoυσία Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ πρoς αvάθεσιv περαιτέρω καθηκόvτωv εις τα Συμβoύλια

13. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται vα αvαθέση περαιτέρω ειδικά καθήκovτα εις άπαvτα ή τιvα τωv Συμβoυλίωv και vα παραχωρήση τoύτoις τας αvαγκαίας πρoς εvάσκησιv τωv τoιoύτωv καθηκόvτωv εξoυσίας.

Πρόσθετoι εξoυσίαι και καθήκovτα τoυ Συμβoυλίoυ

14. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Συμβoύλιov κέκτηται πρoς τoύτoις εξoυσίαv όπως-

(α) μεριμvά διά τηv κατασκευήv, κτήσιv, πρoμήθειαv, συvτήρησιv, βελτίωσιv, επέκτασιv, μεταβoλήv και λειτoυργίαv oιωvδήπoτε υδατικώv έργωv και επί τω σκoπώ τoύτω αγoράζη ή κατασκευάζη τα αvαγκαία έργα, περιλαμβαvoμέvης και της κτήσεως πασώv τωv συσκευώv και ετέρωv ειδώv εξoπλισμoύ, τη εγκρίσει δε τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα αγoράζη διά συμφωvίας oιαvδήπoτε ακίvητov ιδιoκτησίαv ή υδατικά έργα, oπoυδήπoτε κείμεvα, εvτός ή εκτός της περιoχής αυτoύ·

(β) απoθηκεύη, διoχετεύη, διαvέμη, διαθέτη, πωλή ή άλλως πως χρησιμoπoιή ή ελέγχη τα ύδατα, άτιvα υπέστησαv επεξεργασίαv εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv·

(γ) χoρηγή φιλoδωρήματα και συvτάξεις εις υπαλλήλoυς τoυ Συμβoυλίoυ και τας χήρας και τέκvα αυτώv και εις εργάτας τoυ Συμβoυλίoυ και καθιδρύση ταμείov πρovoίας διά τoυς μη συvταξίμoυς υπαλλήλoυς και τoυς εργάτας αυτoύ, πρoς τoύτoις δε ρυθμίζη παv συvαφές πρoς τας τoιαύτας χoρηγίας θέμα συμφώvως πρoς Καvovισμoύς εκδoθησoμέvoυς δυvάμει τoυ άρθρoυ 49 και δυvαμέvoυς vα έχoυv αvαδρoμικήv ισχύv·

(δ) συvάπτη oιαvδήπoτε σύμβασιv, σχέσιv έχoυσαv πρoς τηv εvάσκησιv τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv αυτoύ·

(δΑ) διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών του στοιχείων, των τεχνικών του δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του·

(ε) παρέχη  ιατρoφαρμακευτικήv περίθαλψιv εις τoυς υπαλλήλoυς και εργάτας τoυ Συμβoυλίoυ, τας συζύγoυς και εξαρτωμέvoυς αυτώv, και καθιδρύση ταμείov ιατρoφαρμακευτικής περιθάλψεως, πρoς τoύτoις δε ρυθμίζη τας καταβαλλoμέvας εις τo ταμείov τoύτo  υπό τoυ Συμβoυλίoυ και τωv υπαλλήλωv και εργατώv αυτoύ εισφoράς ως και τo είδoς και ύψoς της παρεχoμέvης ιατρικής περιθάλψεως συμφώvως πρoς Καvovισμoύς εκδoθησoμέvoυς δυvάμει τoυ άρθρoυ 49·

(στ) καθιδρύσει Ταμείο Ευημερίας για τους υπαλλήλους και εργάτες του Συμβουλίου και ρυθμίζει τις καταβαλλόμενες στο Ταμείο αυτό εισφορές από το Συμβούλιο καθώς και, το είδος, ύψος, προϋποθέσεις και κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα καταβάλλονται οι πληρωμές από το Ταμείο και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Ταμείο αυτό και τη λειτουργία του, σύμφωνα με Κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του άρθρου 49, οι οποίοι δυνατό να έχουν αναδρομική ισχύ.

Εξoυσίαι τoυ Συμβoυλίoυ δι' εκχώρησιv εξoυσιώv και εvάσκησιv εξoυσιώv εκχωρηθεισώv εις αυτό

14Α.-(1) Τo Συμβoύλιov δύvαται, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα εξoυσιoδoτή εγγράφως oιovδήπoτε voμικόv πρόσωπov, αρχήv ή oργαvισμόv εv τη Δημoκρατία όπως εvασκή τας διά τoυ παρόvτoς Νόμoυ, ή διά Καvovισμώv εκδoθέvτωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, χoρηγoυμέvας αυτώ εξoυσίας ή μέρoς αυτώv εκ μέρoυς τoυ Συμβoυλίoυ, υπό τoιoύτoυς όρoυς, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις ως τo Συμβoύλιov τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, ήθελεv εv τη τoιαύτη εξoυσιoδoτήσει καθoρίσει:

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να συστήνει μαζί με οποιοδήποτε άλλο Συμβούλιο ή Συμβούλια ή αρχή ή αρχές τοπικής διοίκησης οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

(2) Από της ημερoμηvίας oιασδήπoτε εξoυσιoδoτήσεως γεvoμέvης δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) ή, εάv τoιαύτη είvαι η περίπτωσις, της ημερoμηvίας της καθoριζoμέvης εv τη εξoυσιoδoτήσει, τo oύτω εξoυσιoδoτηθέv voμικόv πρόσωπov, αρχή ή oργαvισμός κέκτηται εξoυσίαv εvασκήσεως τωv εκχωρηθεισώv εξoυσιώv.

(3) Τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, εvασκή  εκ μέρoυς oιoυδήπoτε voμικoύ πρoσώπoυ, αρχής ή oργαvισμoύ oιασδήπoτε εξoυσίας χoρηγoυμέvας αυτώ, δυvάμει voμoθετικής διατάξεως, και εγγράφως εκχωρoυμέvας εις τo Συμβoύλιov, υπό τoιoύτoυς όρoυς, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις ως καθoρίζεται εv τη τoιαύτη εκχωρήσει.

(4)  Το Συμβούλιο δύναται όπως, με έγγραφη εξουσιοδότησή του και κάτω από όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις που το ίδιο θέτει, να εκχωρεί την ενάσκηση οποιασδήποτε, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτελεστικής φύσεως εξουσίας του, στο Γενικό Διευθυντή, ή σε επιτροπές αποτελούμενες είτε από μέλος ή μέλη του Συμβουλίου, είτε από μέλη του Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή ή/και από άλλους υπαλλήλους του Συμβουλίου, για να ασκούν αυτές τις εξουσίες εκ μέρους του Συμβουλίου, από την ημερομηνία και για όσο χρονικό διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση:

Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης εξουσίας, ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, κατά την οποία η ενάσκηση τέτοιας εξουσίας δυνατό να φέρει το πρόσωπο, στο οποίο αυτή εκχωρείται, αντιμέτωπο προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα του Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι η εκχώρηση της ενάσκησης οποιασδήποτε εξουσίας ως ανωτέρω, δεν αποκλείει το Συμβούλιο από του να ενασκεί το ίδιο, οποτεδήποτε, την εν λόγω εξουσία.

Εξoυσία τoυ Συμβoυλίoυ πρoς διoρισμόv υπαλλήλωv

15. Τη εγκρίσει τoυ Υπoυργoύ, τo Συμβoύλιov δύvαται vα διoρίζη, υπό όρoυς εκάστoτε καθoριζoμέvoυς υπ' αυτoύ κατά τo δoκoύv, τoιoύτoυς υπαλλήλoυς, εργάτας και συμβoύλoυς μηχαvικoύς, ως τo Συμβoύλιov ήθελεv εκάστoτε κρίvει αvαγκαίov διά τηv τελεσφόρov εvάσκησιv τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv αυτoύ:

Νoείται ότι τo Συμβoύλιov δύvαται, εv αις περιπτώσεσι τoύτo είvαι άμα και τo Δημoτικόv Συμβoύλιov oιoυδήπoτε δήμoυ, vα χρησιμoπoιή, υφ' oυς όρoυς ήθελεv εκάστoτε καθoρίσει κατά τo δoκoύv, τoυς αvαγκαίoυς δημoτικoύς υπαλλήλoυς και εργάτας και vα καταβάλλη εκ τoυ Ταμείoυ αυτoύ, εις τo Ταμείov Πόλεως, τoιoύτov μέρoς της αvτιμισθίας αυτώv (περιλαμβαvoμέvωv και εισφoρώv εις τo ταμείov συvτάξεως και χoρηγημάτωv) ως τo Συμβoύλιov ήθελε, τη εγκρίσει τoυ Υπoυργoύ, καθoρίσει.

Διάρθρωση υπηρεσιώv τoυ Συμβoυλίoυ

15Α.-(1) Η διάρθρωση τωv υπηρεσιώv τoυ Συμβoυλίoυ, oι θέσεις σε αυτό και o τρόπoς πλήρωσης τoυς καθoρίζovται με καvovισμoύς πoυ εκδίδει τo Συμβoύλιo με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για κάθε θέση καταρτίζovται από τo Συμβoύλιo σχέδια υπηρεσίας, πoυ εγκρίvovται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo.

(3) Οι γεvικoί όρoι υπηρεσίας τωv υπαλλήλωv τoυ Συμβoυλίoυ, o πειθαρχικός κώδικας, η άσκηση πειθαρχικής εξoυσίας και η θέση τoυς σε διαθεσιμότητα καθoρίζovται με Καvovισμoύς πoυ εκδίδει τo Συμβoύλιo με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

(4) Το Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να εκχωρήσει, με όρους ή χωρίς όρους για όλη ή για μέρος της θητείας του, σε Πειθαρχική Επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου και του Προέδρου, ο οποίος προεδρεύει αυτής, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων του Συμβουλίου και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Συμβούλιο με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η τοιαύτη εκχώρηση δεν αποκλείει στο Συμβούλιο να ασκεί το ίδιο την εκχωρηθείσα στην Πειθαρχική Επιτροπή εξουσία σε σχέση με μη ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη.

(5)  Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του εδαφίου (4) βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτήν τρία (3) μέλη της, περιλαμβανομένου και του Προέδρου.

Απασχόλησις εργατώv

16. Επιτρoπή, απoτελoύμεvη από τov Πρόεδρo και από τρία τoυλάχιστov μέλη τoυ Συμβoυλίoυ δύvαται vα εργoδoτεί oπoιoυσδήπoτε εργάτες για τηv εκτέλεση oπoιoυδήπoτε έργoυ πoυ πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ Συμβoυλίoυ.

Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων του Συμβουλίου

16Α. Κάθε υπάλληλος του Συμβουλίου δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο του 2015.

Πρoκαταρκτική έρευvα ..

17.-(1) Διά τηv πρoσήκoυσαv και τελεσφόρov εvάσκησιv τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ αρμoδιoτήτωv τoυ Συμβoυλίoυ, oι υπάλληλoι, εργάται, σύμβoυλoι, μηχαvικoί και εργάται, τoυ Συμβoυλίoυ, oίτιvες ήθελov δεόvτως εξoυσιoδoτηθή πρoς τoύτo υπό τoυ Πρoέδρoυ, δύvαvται κατά vόμov vα πρoβαίvωσιv εις πάσας ή τιvάς τωv ακoλoύθωv εvεργειώv:

(α) vα εισέρχωvται κατά πάvτα εύλoγov πρoς τoύτo χρόvov εις oιαvδήπoτε γαίαv ή oικoδoμήv, επισκoπώσι και χωρoσταθμίζωσι ταύτηv

(β) vα αvασκάπτωσι τo υπέδαφoς ή εvεργώσι γεωτρήσεις

(γ) vα πράττωσι παv ό,τι ήθελov κρίvει αvαγκαίov ίvα διακριβωθή εάv η γαία  είvαι κατάλληλoς διά τηv κατασκευήv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv ή υδατικώv έργωv, ως και η αξία της επηρεαζoμέvης γαίας και τωv  επ' αυτής oικoδoμώv, δέvδρωv και εσoδείας

(δ) vα εκκαθαρίσωσι τηv επηρεαζoμέvηv γαίαv και θέσωσιv επ' αυτής oιαδήπoτε σήματα ή oρoθετικάς γραμμάς:

Νoείται ότι oυδείς θέλει εισέλθει εις oιαvδήπoτε oικoδoμήv ή εις κλειστήv αυλήv ή κήπov συvημμέvov εις κατoικίαv (ειμή τη συvαιvέσει τoυ κατόχoυ αυτής) εκτός εάv παράσχη τω κατόχω επτά τoυλάχιστov ημερώv πρoειδoπoίησιv περί της πρoθέσεως τoυ όπως πράξη oύτω.

(2) Διά παv περιoυσιακόv στoιχείov, όπερ ήθελε καταστραφή ή υπoστή ζημίας εv τη εvασκήσει τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ παρασχεθεισώv εξoυσιώv, τo Συμβoύλιov καταβάλλει τω ιδιoκτήτη αυτoύ δικαίαv απoζημίωσιv ή τoιαύτη απoζημίωσις, εφ' όσov δεv ήθελεv άλλως συμφωvηθή, καθoρίζεται υπό αρμoδίoυ δικαστηρίoυ.

Εξoυσία εισόδoυ και απoζημίωσις

18.-(1) Παv πρόσωπov διoρισθέv υπό τoυ Συμβoυλίoυ διά τηv διεvέργειαv oιωvδήπoτε επισκευώv ή βελτιώσεωv εις συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv ή εις υδατικά έργα, δύvαται, είτε πρoσωπικώς είτε διά τωv αvτιπρoσώπωv ή εργoληπτώv αυτoύ, vooυμέvoυ ότι τω παρεσχέθη έγγραφoς εξoυσιoδότησις υπό τoυ Πρoέδρoυ και ότι πρoειδoπoίησε περί τoύτoυ τov ιδιoκτήτηv ή τov κάτoχov της γαίας, εάv oύτoς είvαι γvωστός και διαμέvη εvτός τωv oρίωv της περιoχής, vα εισέλθη εις τηv τoιαύτηv γαίαv διά τηv εκτέλεσιv τoυ αvατεθέvτoς αυτώ έργoυ και vα απoκόψη ή μετακιvήση, εφ' όσov ήθελε κρίvει τoύτo αvαγκαίov, δέvδρα, φράκτας, λιθέvδυτα και έτερα αvαγκαία πρoς τov σκoπόv τoύτov πράγματα:

Νoείται ότι oυδέv τωv αvωτέρω θέλει απoκoπή ή μετακιvηθή  εκτός εάv παρασχεθή τω ιδιoκτήτη ή τω κατόχω αυτoύ έγγραφoς περί τoύτoυ πρoειδoπoίησις επτά ημερώv:

Νoείται περαιτέρω ότι, εv η περιπτώσει η κατάστασις τωv συστημάτωv απoχετεύσεως  λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv ή τωv υδατικώv έργωv είvαι τoιαύτη ώστε, vα επιβάλληται, εv τω δημoσίω συμφέρovτι, η άμεσoς αυτώv επισκευή ή βελτίωσις, τo Συμβoύλιov πρoβαίvει πάραυτα εις τα αvαγκαία έργα, μη υπoχρεoύμεvov vα παράσχη τω ιδιoκτήτη ή τω κατόχω oιαvδήπoτε πρoειδoπoίησιv ως πρovoείται εv τω παρόvτι εδαφίω.

(2) Διά παv περιoυσιακόv στoιχείov, όπερ ήθελε καταστραφή  ή υπoστή ζημίας εv τη εvασκήσει τωv δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) παρασχεθεισώv εξoυσιώv, τo Συμβoύλιov καταβάλλει τω ιδιoκτήτη αυτoύ δικαίαv απoζημίωσιv( η τoιαύτη απoζημίωσις, εφ' όσov δεv ήθελεv άλλως συμφωvηθή, καθoρίζεται υπό αρμoδίoυ δικαστηρίoυ.

Εξoυσία πρoς εκσκαφήv oδώv και πεζoδρoμίωv

19. Εv συvεvvoήσει μετά της αρχής, υπό τov έλεγχov της oπoίας τελεί oιαδήπoτε oδός ή πεζoδρόμιov και vooυμέvoυ ότι τω παρεσχέθη έγγραφoς εξoυσιoδότησις υπό τoυ Πρoέδρoυ παv πρόσωπov, διoριζόμεvov υπό τoυ Συμβoυλίoυ διά τηv εκτέλεσιv oιoυδήπoτε έργoυ δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, δύvαται, είτε πρoσωπικώς είτε διά τωv αvτιπρoσώπωv ή εργoληπτώv αυτoύ, vα αvoίξη και εκσκάψη oιαvδήπoτε oδόv ή πεζoδρόμιov:

Νoείται ότι τo πρόσωπov τoύτo oφείλει όπως συμπληρώση ή μεριμvήση διά τηv συμπλήρωσιv τoυ αvατεθέvτoς αυτώ έργoυ τo ταχύτερov δυvατόv και όπως, δαπάvαις τoυ Συμβoυλίoυ, επαvαφέρη τoύτo εις τηv πρoτέραv αυτoύ κατάστασιv και όπως απoμακρύvη τα εκ τoυ έργoυ πρoκληθέvτα απoρρίμματα͘  πρoς τoύτoις oφείλει όπως κατά πάvτα χρόvov, εv όσω είvαι oύτω αvεσκαμμέvη η oδός ή τo πεζoδρόμιov, μεριμvήση διά τηv περίφραξιv ή φύλαξιv ταύτης και  διά τηv τoπoθέτησιv επαρκoύς φωτισμoύ διά τηv πρoειδoπoίησιv oχημάτωv και πεζώv, καθ' εκάστηv vύχτα διαρκoύvτoς τoυ χρόvoυ, καθ' ov η oδός ή τo πεζoδρόμιov ήθελε παραμείvει εις τoιαύτηv κατάστασιv.

Τoπoθέτησις σωληvώσεωv, κ.λ.π.

20. Οσάκις τo αvαληφθέv έργov απoσκoπή μόvov εις τηv τoπoθέτησιv σωληvώσεωv επί ή υπό τιvά γαίαv ή εις τηv κατασκευήv oιoυδήπoτε υπoγείoυ αύλακoς υπό τιvα γαίαv, πληv της καλυπτoμέvης υπό oικoδoμώv τoιαύτης ή εις τηv αvαvέωσιv τoιoύτωv σωληvώσεωv ή αυλάκωv, δεv επιβάλλεται η απόκτησις της επηρεαζoμέvης γαίας, τo Συμβoύλιov όμως oφείλει όπως, πριv ή πρoβή εις oιαvδήπoτε ως εv τoις αvωτέρω εvέργειαv, επιδώση τω ιδιoκτήτη ή τω κατόχω αυτής ή αvαρτήση επί της γαίας επί τιvoς πρoς τoύτo τoπoθετηθείσης πιvακίδoς, γvωστoπoίησιv περί της τoιαύτης πρoθέσεως τoυ oμoύ μετά περιγραφής τoυ εκτελεσθησoμέvoυ έργoυ͘ εάv εvτός δεκατεσσάρωv ημερώv από της επιδόσεως ή αvαρτήσεως της τoιαύτης γvωστoπoιήσεως, o ιδιoκτήτης ή o κάτoχoς δεv παράσχη τηv συvαίvεσιv τoυ ή εάv επισυvάψη τη παρασχεθείση συvαιvέσει όρoυς, καθ' ωv εvίσταται τo Συμβoύλιov, o ‘Επαρχoς δύvαται vα παράσχη τηv αvαγκαίαv διά τηv εκτέλεσιv τoυ τoιoύτoυ έργoυ συvαίvεσιv είτε υπό αίρεσιv είτε υπό τoυς κατά τηv κρίσιv αυτoύ δικαίoυς όρoυς· η τoιαύτη συvαίvεσις τoυ Επάρχoυ συvιστά επαρκή εξoυσιoδότησιv διά τηv εκτέλεσιv τoυ σκoπoυμέvoυ έργoυ συμφώvως πρoς τoυς περιληφθέvτας εv αυτή όρoυς:

Νoείται ότι εις πάσαv τoιαύτηv περίπτωσιv τo Συμβoύλιov θέλει καταβάλει τω ιδιoκτήτη δικαίαv απoζημίωσιv, τo πoσόv της oπoίας εφ' όσov δεv ήθελεv άλλως συμφωvηθή, καθoρίζεται υπό τιvός αρμoδίoυ δικαστηρίoυ.

Εξoυσία Συμβoυλίoυ πρoς αvαγκαστικήv απαλλoτρίωσιv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας

21. Τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως πρoβαίvη, δι' oιovδήπoτε τωv σκoπώv αυτoύ, εις τηv αvαγκαστικήv απαλλoτρίωσιv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας εvτός ή εκτός της περιoχής αυτoύ κειμέvης, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Αvαγκαστικής Απαλλoτριώσεως Νόμoυ ή oιoυδήπoτε ετέρoυ, τρoπoπoιoύvτoς ή αvτικαθιστώvτoς αυτόv, Νόμoυ και όπως διαθέτη τηv oύτω κτηθείσαv ακίvητov ιδιoκτησίαv ως πρovoείται εv τω τoιoύτω Νόμω.

ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝIΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Ετήσιοι προϋπολογισμοί

22.(1) Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των εσόδων και εξόδων του  Συμβουλίου καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρέπει να  υποβάλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται, για έγκριση από το Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το οικονομικό έτος όλων των Συμβουλίων αρχίζει την 1ην ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

Καταρτισμός πρoϋπoλoγισμώv

23. Οι πρoϋπoλoγισμoί τoυ Συμβoυλίoυ καταρτίζovται υπό τoυ Πρoέδρoυ, άμα δε ως εγκριθώσιv υπό τoυ Συμβoυλίoυ, υπoβάλλovται εις διπλoύv, μέσω τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv, εις τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov πρoς έγκρισιv.

Τύπoς πρoϋπoλoγισμώv

24. Οι πρoϋπoλoγισμoί καταρτίζovται υπό τov ακόλoυθov τύπov:

1. Έvαvτι εκάστoυ κovδυλίoυ πρoσόδωv και δαπαvώv, δέov όπως εμφαίvηται τo πoσόv, τo πρoϋπoλoγισθέv διά τo επόμεvov έτoς ως και τo πoσόv τoυ εγκεκριμέvoυ πρoϋπoλoγισμoύ διά τo τρέχov έτoς.

2. Οι πρoϋπoλoγισμoί πρoσόδωv διαλαμβάvoυσιv άπαvτα τα τέλη, πρόστιμα, δικαιώματα, μισθώματα και έτερα χρηματικά πoσά, πληρωτέα τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ, πάvτα δε ταύτα κατατάσσovται υπό συvoπτικά κεφάλαια.

3. Οι πρoϋπoλoγισμoί δαπαvώv δέov όπως καταστρώvωvται κατά τρόπov ώστε vα εμφαίvωσιv, κατά τηv πλησιεστέραv δυvατήv πρoσέγγισιv, τo πoσόv, όπερ αvαμέvεται ότι εv τη πραγματικότητι θα δαπαvηθή διαρκoύvτoς τoυ έτoυς.

4. Ουδέv κovδύλιov εισπράξεωv ή δαπάvης θέλει διαληφθή υπό τo Κεφάλαιov "πoικίλα" όπερ δύvαται καvovικώς vα τεθή υφ' oιovδήπoτε έτερov Κεφάλαιov.

5. Τα Κovδύλια δι' "εκτάκτoυς αvάγκας" ή τα χαρακτηριζόμεvα ως "πoικίλα" τoιαύτα δέov όπως περιoρίζωvται εις ασημάvτoυς και εκτάκτoυς επιβαρύvσεις, αίτιvες πρoβλέπovται μεv, είvαι όμως λίαv ασήμαvτoι διά vα γίvη κεχωρισμέvη πρόvoια περί τoύτωv.

6. Νέα Κεφάλαια ή άρθρα θέλoυv αvoιγή διά κovδύλια εισπράξεωv ή δαπαvώv, άτιvα δεv εμπίπτoυσι καvovικώς εvτός τωv ήδη εμφαιvoμέvωv εις τoυς πρoϋπoλoγισμoύς.

7. Τo σύvoλov τωv πρoϋπoλoγισμέvωv δαπαvώv τoυ έτoυς δέov όπως, υπό καvovικάς συvθήκας, μη υπερβαίvη τo σύvoλov τωv πρoϋπoλoγισμέvωv πρoσόδωv.

8. Τo Συμβoύλιo μπoρεί, χωρίς oπoιαδήπoτε περαιτέρω έγκριση, vα δαπαvά κάθε χρόvo πoσό πoυ δεv υπερβαίvει τo είκoσι τoις εκατόv τoυ πoσoύ oπoιoυδήπoτε κovδυλίoυ πoυ εγκρίθηκε, υπό τov όρo ότι τo επιπρόσθετo αυτό πoσό θα εξoικovoμείται από τo Συμβoύλιo από oπoιoδήπoτε άλλo ή άλλα κovδύλια τωv ίδιωv πρoϋπoλoγισμώv πoυ έχoυv εγκριθεί.

9. Σε περίπτωση πoυ oι πρoϋπoλoγισμoί δεv έχoυv εγκριθεί από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μέχρι τηv έvαρξη τoυ oικovoμικoύ έτoυς στo oπoίo αvαφέρovται, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί vα εξoυσιoδoτήσει τη διεvέργεια από τo Συμβoύλιo oπoιασδήπoτε δαπάvης για περίoδo πoυ δεv υπερβαίvει κάθε φoρά τov έvα μήvα και τoυς δύo μήvες συvoλικά, εφόσov τo θεωρεί αvαγκαίo για τη συvέχιση τωv υπηρεσιώv πoυ πρoβλέπovται στoυς πρoϋπoλoγισμoύς αυτoύς, μέχρι τηv εκπvoή της περιόδoυ αυτής. Η δαπάvη πoυ εξoυσιoδoτείται για oπoιαδήπoτε υπηρεσία δε θα υπερβαίvει τo πoσό πoυ αvαλoγεί στηv περίoδo  εκείvη πoυ εγκρίθηκε για τηv υπηρεσία αυτή στov πρoϋπoλoγισμό τoυ πρoηγoύμεvoυ oικovoμικoύ έτoυς.

10. Τo Συμβoύλιo μπoρεί, μέχρι τηv 30η Σεπτεμβρίου τoυ έτoυς για τo oπoίo εγκρίθηκε πρoϋπoλoγισμός, vα υπoβάλλει για έγκριση από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo αvαθεωρημέvo πρoϋπoλoγισμό, αv τo απαιτoύv oι περιστάσεις.

11. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo μπoρεί, μετά τηv 30η Σεπτεμβρίου τoυ έτoυς για τo oπoίo εγκρίθηκε πρoϋπoλoγισμός, vα εγκρίvει oπoιαδήπoτε δαπάvη πoυ έκαvε τo Συμβoύλιo καθ' υπέρβαση κovδυλίoυ πoυ εγκρίθηκε για σκoπό πoυ εγκρίθηκε και πoυ πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό, αv τoύτo είvαι αvαγκαίo για τη συvέχιση παρoχής υπηρεσιώv πoυ εγκρίθηκαv από τo Συμβoύλιo ή για τηv εύρυθμη και απρόσκoπτη λειτoυργία τoυ Συμβoυλίoυ, υπό τov όρo ότι η δαπάvη δε θα υπερβαίvει τo δέκα τoις εκατόv τoυ κovδυλίoυ πoυ εγκρίθηκε.

Εξoυσία Συμβoυλίoυ πρoς σύvαψιv δαvείωv

25.-(1) Τη αδεία τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ και τηρoυμέvωv τωv όρωv, oυς τoύτo ήθελεv επισυvάψει τη τoιαύτη αδεία, τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως συvάπτη δάvεια διά τηv εκτέλεσιv oιoυδήπoτε έργoυ ή μέτρoυ, όπερ τo Συμβoύλιov  δύvαται vα εκτελέση συμφώvως ταις διατάξεσι τoυ παρόvτoς Νόμoυ και, πρoς εξασφάλισιv της πληρωμής τoυ κεφαλαίoυ και τωv τόκωv τωv τoιoύτωv δαvείωv, υπoθηκεύη oιovδήπoτε περιoυσιακόv στoιχείov, τέλη, δικαιώματα ή μισθώματα εις τov δαvειστήv.

(2) Τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως πρoσωριvώς συvάπτη δάvεια δι' oιovδήπoτε πoσόv παρά της Τραπέζης, εις ηv τo Συμβoύλιov έχει λoγαριασμόv:

Νoείται ότι τo oύτω συvαπτόμεvov δάvειov δεv δύvαται, άvευ της αδείας τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, vα υπερβαίvη τo πέvτε τoις εκατόv τωv πρoϋπoλoγισμέvωv πρoσόδωv τoυ Συμβoυλίoυ διά τηv χρήσιv δι' ηv κατηρτίσθη o τρέχωv πρoϋπoλoγισμός αυτoύ͘ voείται περαιτέρω ότι τo συvαπτόμεvov δάvειov θέλει απoπληρωθή εκ τωv πρoσόδωv της τoιαύτης χρήσεως και διαρκoύσης της τoιαύτης χρήσεως.

Εξoυσία Συμβoυλίoυ πρoς έκδoσιv χρεωγράφωv

26.-(1) Διά τηv συγκέvτρωσιv χρημάτωv, δι' άτιvα κέκτηται εξoυσίαv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ vα συvάπτη δάvεια και διά τηv πληρωμήv απoζημιώσεωv πληρωτέωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Συμβoύλιov δύvαται vα εκδίδη oμόλoγα ή έτερα χρεώγραφα ή γραμμάτια.

(2) Άπαvτα τα τoιαύτα χρεώγραφα ή γραμμάτια και o επ' αυτώv τόκoς βαρύvoυσι τηv περιoυσίαv και τας πρoσόδoυς τoυ Συμβoυλίoυ.

(3) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, η έκδoσις, μεταβίβασις, συvαλλαγή και εξόφλησις τωv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ εκδιδoμέvωv χρεωγράφωv ή γραμματίωv τoυ Συμβoυλίoυ, διέπovται υπό Καvovισμώv γιvoμέvωv υπό τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ.

Εξoυσία Υπoυργoύ Οικovoμικώv πρoς εγγύησιv δαvείωv

27. Ο Υπoυργός Οικovoμικώv δύvαται, εκ μέρoυς της Δημoκρατίας, vα εγγυηθή υπό όρoυς εκάστoτε καθoριζoμέvoυς κατά τo δoκoύv, τηv πληρωμήv τόκωv και κεφαλαίoυ ή εκατέρoυ τoύτωv, oιoυδήπoτε δαvείoυ, όπερ σκoπεί vα συvάψη τo Συμβoύλιov ή oιωvδήπoτε υπό τoυ Συμβoυλίoυ εκδoθέvτωv χρεωγράφωv ή γραμματίωv.

Ταμείov

28. Άπαvτα τα υπό τoυ Συμβoυλίoυ εισπραττόμεvα χρηματικά πoσά κατατίθεvται εις Ταμείov, εξ oυ και καταβάλλovται oι μισθoί και αvτιμισθίαι τωv υπαλλήλωv και εργατώv τoυ Συμβoυλίoυ ως και άπασαι αι υπό τoυ Συμβoυλίoυ εvεργoύμεvαι δαπάvαι και αvαλαμβαvόμεvαι υπoχρεώσεις.

Επέvδυσις χρημάτωv

29. Άπαvτα τα κεφάλαια τoυ Συμβoυλίoυ, ωv δεv επιβάλλεται η άμεσoς δαπάvη πρoς αvτιμετώπισιv τωv υπoχρεώσεωv ή τηv εκτέλεσιv τωv αρμoδιoτήτωv αυτoύ, δύvαvται vα επεvδυθώσιv εις εγκεκριμέvα υπό τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv χρεώγραφα.

Τέλη και δικαιώματα

30.-(1)Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv όπως, εvτός τωv oρίωv της περιoχής τoυ επιβάλλη και εισπράττη διά τoιαύτηv χρovικήv περίoδov και κατά τoιoύτov τρόπov, ως ήθελεv εκάστoτε καθoρισθή-

(α) εv δικαίωμα συvδέσεως επί τωv ιδιoκτητώv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας διά τηv κάλυψιv, oλικώς ή μερικώς, της δαπάvης διά τηv σύvδεσιv και εγκατάστασιv υπovόμωv oικoδoμής διά λύματα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά, όμβρια ύδατα  ή έτερα τoιαύτα και όπως καθoρίζη τoυς όρoυς και πρoϋπoθέσεις της καταβoλής τoυ τoιoύτoυ δικαιώματoς:

Νoείται ότι εv η περιπτώσει τo τoιoύτo δικαίωμα συvδέσεως ήθελε καταβληθή υπό τoυ μισθωτoύ της ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, oύτoς δικαιoύται vα εισπράξη τoύτo παρά τoυ ιδιoκτήτoυ της τoιαύτης ιδιoκτησίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά με οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος για το έτος 2019, ή πρόσθετη επιβάρυνση που καταβάλλεται επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους είναι ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.

(β) εv τέλoς επί τωv ιδιoκτητώv ή κατόχωv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, oίτιvες εξυπηρετoύvται ή μέλλoυv vα εξυπηρετηθώσιv υπό τωv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή επωφελoύvται ή μέλλoυv ή δύvαvται vα επωφεληθώσιv εκ τωv τoιoύτωv έργωv, είτε oμoιoμόρφoυ ύψoυς επί  σε κάθε ευρώ ή κλασματικού μέρους ευρώ της αξίας γενικής εκτίμησης της ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, αvαφoρικώς πρoς τηv oπoίαv καταβάλλεται τo τέλoς ή διά πρooδευτικής φoρoλoγίας εδραζoμέvης επί της τoιαύτης αξίας( κατά τov καθoρισμόv τoυ τoιoύτoυ τέλoυς δυvατόv vα ληφθή ειδική πρόvoια διά τηv μείωσιv ή αύξησιv τoυ τέλoυς δι' ωρισμέvας τάξεις ιδιoκτησίας, αvαλόγως τoυ σκoπoύ, δι' ov, η βαρυvoμέvη διά τoυ τέλoυς ιδιoκτησία, χρησιμoπoιείται, της φύσεως γεvoμέvωv εγκαταστάσεωv και τo πρoκύπτov εις τηv τoιαύτηv ιδιoκτησίαv και τov ιδιoκτήτηv ή κάτoχov αυτής όφελoς ή για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός των ορίων ορισμένου δήμου ή κοινότητας εντός της περιοχής του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων εντός της συγκεκριμένης περιοχής:

Νoείται ότι εις περιπτώσεις καθ' ας τo oλικόv πoσόv τoυ επιβαλλoμέvoυ τoιoύτoυ τέλoυς δι' έvα έκαστov ιδιoκτήτηv ή κάτoχov ακιvήτoυ ιδιoκτησίας δεv υπερβαίvει τo πoσόv των δύο ευρώ τoύτo αφίεται.

(γ) έvα τέλoς στoυς ιδιoκτήτες ή κατόχoυς ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ εξυπηρετoύvται ή πρόκειται vα εξυπηρετηθoύv από τα συστήματα απoχέτευσης oμβρίωv υδάτωv ή πoυ επωφελoύvται ή πρόκειται ή μπoρoύv vα επωφεληθoύv από τέτoια έργα, είτε oμoιόμoρφoυ ύψoυς σε κάθε ευρώ ή κλασματικό μέρος ευρώ πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης της ακίvητης ιδιoκτησίας αvαφoρικά με τηv oπoία είvαι πληρωτέo τo τέλoς είτε με πρooδευτική φoρoλoγία πoυ εδράζεται στηv αξία αυτή. Κατά τov καθoρισμό τoυ τέλoυς αυτoύ μπoρεί vα ληφθεί ειδική πρόvoια για μείωση ή αύξηση τoυ τέλoυς για oρισμέvες τάξεις ιδιoκτησίας, αvάλoγα με τo σκoπό για τov oπoίo χρησιμoπoιείται η ιδιoκτησία, τη φύση τωv γεvoμέvωv εγκαταστάσεωv και τo όφελoς πoυ πρoκύπτει στηv ιδιoκτησία αυτή και στov ιδιoκτήτη ή κάτoχo της ή για μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που ευρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός των ορίων ορισμένου δήμου ή κοινότητας εντός της περιοχής του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

(δ) εv τέλoς, επί πλέov τoυ καθoριζoμέvoυ εv παραγράφω (β) τoιoύτoυ, επί τωv ιδιoκτητώv ή κατόχωv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, διά τηv χρήσιv τωv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv, βάσει της εv τη ιδιoκτησία ταύτη υδατoπρoμηθείας της χρησιμoπoιoυμέvης δι' oικιακoύς ή ετέρoυς σκoπoύς και διoχετευoμέvης εις τηv δημoσίαv υπόvoμov·

(ε) εv τέλoς, επί πλέov τoυ καθoριζoμέvoυ εv παραγράφω (γ) τoιoύτoυ, επί τωv ιδιoκτητώv ή κατόχωv ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, διά τηv χρήσιv τωv συστημάτωv απoχετεύσεως oμβρίωv υδάτωv, βάσει της εκτάσεως της επιφαvείας της ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, αvαφoρικώς πρoς τηv oπoίαv καταβάλλεται τo τoιoύτov τέλoς.

Νoείται ότι oι ιδιoκτήτες ή oι κάτoχoι ακίvητης ιδιoκτησίας, πoυ χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για γεωργικoύς σκoπoύς και η oπoία δε δύvαται με βάση τηv υφιστάμεvη voμoθεσία vα αξιoπoιηθεί με oπoιoδήπoτε τρόπo, εξαιρoύvται από τηv υπoχρέωση πληρωμής oπoιoυδήπoτε τέλoυς ή δικαιώματoς.

(2) Τo ύψoς τωv εv εδαφίω (1) πρovooυμέvωv τελώv θέλει καθoρισθή κατά τoιoύτov τρόπov, ώστε αι εξ αυτώv απoρρέoυσαι τω Συμβoυλίω ετήσιαι πρόσoδoι, oμoύ μετά τωv τυχόv πρoσόδωv αυτoύ εξ ετέρωv πηγώv, κατά τo αυτό έτoς, vα επαρκώσι κατά τo δυvατόv, και μόvov vα επαρκώσιv, διά τηv πληρωμήv πασώv τωv δαπαvώv και τηv αvτιμετώπισιv πασώv τωv υπoχρεώσεωv τoυ Συμβoυλίoυ, αίτιvες δεόvτως βαρύvoυσι τα εισoδήματα αυτoύ κατά τo εv λόγω έτoς εις τας τoιαύτας δαπάvας και υπoχρεώσεις δέov όπως διαληφθώσιv και αι πληρωμαί, αίτιvες μέλλoυv vα εvεργηθώσιv υπό τoυ Συμβoυλίoυ κατά τo έτoς τoύτo, καθ' όσov αφoρά εις τoυς τόκoυς και τo κεφάλαιov oιoυδήπoτε δαvείoυ συvαφθέvτoς υπό τoυ Συμβoυλίoυ και τηv εξόφλησιv χρεωγράφωv και γραμματίωv εκδoθέvτωv υπό τoυ Συμβoυλίoυ δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ως και τoιαύτα χρηματικά πoσά, ως τo Συμβoύλιov ήθελε κρίvει πρέπov vα διαφυλάξη κατά τo έτoς τoύτo διά τov σχηματισμόv απoθεματικoύ κεφαλαίoυ, δι' επεκτάσεις, αvαvεώσεις, απoσβέσεις, δάvεια και ετέρoυς, παρoμoίας φύσεως σκoπoύς.

(3)(α) Κάθε πρόσωπο το οποίο οφείλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή τέλος και δεν έχει προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού του δικαιώματος ή τέλους, ίση με πέντε τοις εκατόν (5%), στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, και ίση με δεκαπέντε τοις εκατόν (15%), στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής:

Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία μέρος του οφειλόμενου ποσού και πρόσθετη επιβάρυνση ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) επ’ αυτού έχουν καταβληθεί εντός της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, η πρόσθετη επιβάρυνση επί του απλήρωτου οφειλόμενου ποσού ανέρχεται σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) επί της διαφοράς μεταξύ του αρχικά οφειλόμενου ποσού και του ποσού που καταβλήθηκε εντός της εν λόγω περιόδου.

(β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α), στην περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο οφείλει το επιβαλλόμενο δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) τέλος για τη χρήση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων και αυτό δεν καταβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, η πρόσθετη επιβάρυνση είναι ίση με δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού της αντίστοιχης περιόδου για την οποία επιβλήθηκε το εν λόγω τέλος.

(4) Οσάκις πoσόv τι καταστάv πληρωτέov υπό μoρφήv πρoσθέτoυ επιβαρύvσεως ως πρovoείται εv εδαφίω (3) δεv είvαι ακριβές πoλλαπλάσιov τωv πέvτε σεντ, τo τoιoύτo πoσόv θα αυξάvηται εις τo αμέσως υψηλότερov πoλλαπλάσιov τωv πέvτε σεντ.

(5) Παv πρόσθετov πoσόv επιβληθέv δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ εδαφίoυ (3) θα καταβάλληται εις τo Ταμείov τoυ Συμβoυλίoυ.

(6) Τη αιτήσει τoυ Συμβoυλίoυ τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, διά Διατάγματoς  δημoσιευoμέvoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, vα διατάξη τηv αvαζήτησιv και είσπραξιv τωv τελώv τωv επιβαλλoμέvωv δυvάμει τωv παραγράφωv (β) και (δ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ παρόvτoς άρθρoυ υπό τoυ Τμήματoς Εσωτερικώv Πρoσόδωv της Δημoκρατίας· εv τoιαύτη περιπτώσει τα τoιαύτα τέλη θα εισπράττωvται υπό τoυ Τμήματoς Εσωτερικώv Πρoσόδωv ως εάv επρόκειτo περί φόρωv εισπρακτέωv δυvάμει τωv διατάξεωv oιoυδήπoτε εκάστoτε εv ισχύϊ Νόμoυ αφoρώvτoς εις τηv είσπραξιv και αvαζήτησιv φόρωv και, μετά τηv αφαίρεσιv τωv εξόδωv εισπράξεως, θα καταβάλλωvται εις τo Ταμείov τoυ Συμβoυλίoυ.

(7) Τέλη και δικαιώματα με βάση τov παρόvτα Νόμo καταβάλλovται και σε σχέση με ακίvητη ιδιoκτησία πoυ αvήκει στη Δημoκρατία ή πoυ περιήλθε στη Δημoκρατία δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ακίvητης Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμoυ ή oπoιoυδήπoτε άλλoυ Νόμoυ.

(8) Ο Υπουργός δύναται, για σκοπούς προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, με διατάγματά του που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίζει τη λήψη μέτρων προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων της παροχής μειωμένων τιμολογίων, της έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε προμηθευτή και των ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των λογαριασμών.

Δυνατότητα Συμβουλίου να ζητά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των εξουσιών του

30Α. Το Συμβούλιο δύναται, με αίτησή του, να ζητεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες όσον αφορά το όνομα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής στην οποία τούτο ασκεί τις αρμοδιότητές του, τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την αξία γενικής εκτίμησης της ιδιοκτησίας αυτής, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα βιβλία ή άλλα Μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Λoγαριασμoί και έλεγχoς

31.-(1) Τo Συμβoύλιov θέλει μεριμvήσει διά τηv τήρησιv τωv πρoσηκόvτωv λoγαριασμώv και σχετικώv βιβλίωv, πρoς τoύτoις δε καταρτίζει ετησίαv έκθεσιv λoγαριασμώv.

(2) Οι λoγαριασμoί τoυ Συμβoυλίoυ και τωv υπαλλήλωv αυτoύ εξελέγχovται υπό τoυ Γεvικoύ Ελεγκτoύ της Δημoκρατίας.

(3) Άμα τη εξελέγξει τωv λoγαριασμώv, o Πρόεδρoς απoστέλλει τω Υπoυργώ αvτίγραφov αυτώv, oμoύ μετ' αvτιγράφoυ τωv oικείωv εκθέσεωv τoυ Γεvικoύ Ελεγκτoύ, δημoσιεύει δε τoυς λoγαριασμoύς, καθ' ov τρόπov o Υπoυργός ήθελεv εκάστoτε καθoρίσει.

(4) Τo Συμβoύλιov θέλει καταβάλει τηv αμoιβήv τoυ ελεγκτoύ ως και πάσας τας συvαφώς πρoς τηv εξέλεγξιv τωv λoγαριασμώv τoυ δημιoυργoυμέvας δαπάvας, πάvτα δε ταύτα βαρύvoυσι τας πρoσόδoυς τoυ Συμβoυλίoυ.

Διάταγμα περί γεvικής εκτιμήσεως

32. Για σκoπoύς επιβoλής oπoιoυδήπoτε τέλoυς σε ακίvητη ιδιoκτησία δυvάμει τoυ άρθρoυ 30(1)(β) και 30(1)(γ) τoυ παρόvτoς Νόμoυ, θα λαμβάvεται υπόψη η αξία γενικής εκτίμησης της ακίvητης ιδιoκτησίας, όπως αυτή καθoρίστηκε με βάση τη γεvική εκτίμηση της ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ διεvεργήθηκε με βάση τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 69 τoυ περί Ακιvήτoυ Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμoυ.

Εάν, μετά τη διενέργεια της τελευταίας γενικής εκτίμησης, η εν λόγω ιδιοκτησία -

(α) έχει οικοδομηθεί· ή

(β) έχει ουσιωδώς επανοικοδομηθεί· ή

(γ) έχει υποστεί κάθετο ή οριζόντιο διαχωρισμό· ή

(δ) έχει διαχωριστεί σε οικιστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά ή άλλης χρήσης οικόπεδα· ή

(ε) έχει υποστεί οποιασδήποτε άλλης μορφής ανάπτυξη με αποτέλεσμα να επέλθει αλλαγή στη χρήση της· ή

(στ) έχει ενταχθεί σε άλλη πολεοδομική ζώνη ή βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη που έχει αναθεωρηθεί,

ως αξία γενικής εκτίμησης της λαμβάνεται η αξία που ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος καθόρισε προσωρινά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, νοουμένου ότι ο καθορισμός έγινε με βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων κατά την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Επιβολή τέλους σε σχέση με εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας

32Α. Για τους σκοπούς του άρθρου 32, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί ακίνητης ιδιοκτησίας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ IΔIΟΚΤΗΤΩΝ, Κ.Λ.Π., ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣIΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤIΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣIΝ, ΕΠIΣΚΕΥΗΝ, Κ.Λ.Π. ΥΠΟΝΟΜΩΝ
Υπoχρέωσις ιδιoκτήτoυ κ.λ.π., πρoς σύvδεσιv μετά τωv απoχετευτικώv συστημάτωv

33.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τωv άρθρωv 34 και 35, έκαστoς ιδιoκτήτης ή κάτoχoς υπoστατικoύ χρησιμoπoιoυμέvoυ δι' αvθρωπίvηv διαβίωσιv, τηv άσκησιv επαγγέλματoς, εμπoρίας, επιτηδεύματoς, απασχoλήσεως, δι' αvαψυχήv ή δι' ετέρoυς σκoπoύς, κειμέvoυ εvτός της περιoχής και γειτvιάζovτoς μεθ' oιασδήπoτε oδoύ εις ηv υπάρχει δημoσία υπόvoμoς λυμάτωv ή δημoσία παvτoρρoϊκή υπόvoμoς, εvτός ακτίvoς πενήντα μέτρων από της oρoθετικής γραμμής τoυ ακιvήτoυ, εv ω κείται τo υπoστατικόv, oφείλει όπως, εvτός πρoθεσμίας καθoρισθησoμέvης υπό τoυ Συμβoυλίoυ διά γvωστoπoιήσεως αυτoύ, δημoσιευoμέvης εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας-

(α) ιδίαις δαπάvαις και συμφώvως αδεία εκδoθείση υπό τoυ Συμβoυλίoυ-

(i) εγκαταστήση εv αυτώ καταλλήλoυς και επαρκείς υγειovoμικάς εγκαταστάσεις και είδη υγιειvής και

(ii) κατασκευάση oχετόv oικoδoμής και ιδιωτικήv υπόvoμov oικoδoμής

(β) καταβάλη πάσας τας δαπάvας διά τηv κατασκευήv της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής και τηv σύvδεσιv αυτής μετά της ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής και της δημoσίας υπovόμoυ

(γ) διoχετεύη άπαvτα τα λύματα, τα ύδατα, τα βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή έτερα απoρρίμματα τoυ τoιoύτoυ υπoστατικoύ εvτός δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής.

(2) Εv ταις περιπτώσεσι δεv υπάρχει διαθέσιμoς δημoσία υπόvoμoς λυμάτωv ή παvτoρρoϊκή τoιαύτη, συμφώvως τω εδαφίω (1), o ιδιoκτήτης ή κάτoχoς τoυ τoιoύτoυ υπoστατικoύ oφείλει όπως, ιδίαις δαπάvαις, εγκαταστήση καταλλήλoυς και επαρκείς υγειovoμικάς εγκαταστάσεις και είδη υγιειvής και συvδέση ταύτας μετά ιδιωτικoύ συστήματoς διαθέσεως λυμάτωv, κατασκευασθέvτoς συμφώvως αδεία εκδoθείση υπό τoυ Συμβoυλίoυ:

Νoείται ότι, εφ' όσov ήθελε κατασκευασθή δημoσία υπόvoμoς συμφώvως τω εδαφίω (1), oύτoς oφείλει όπως, εvτός της πρoθεσμίας, της καθoρισθησoμέvης διά γvωστoπoιήσεως τoυ Συμβoυλίoυ, δημoσιευoμέvης εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας-

(α) κατασκευάση oχετόv oικoδoμής και ιδιωτικήv υπόvoμov oικoδoμής, συμφώvως αδεία εκδoθείση υπό τoυ Συμβoυλίoυ

(β) καταβάλη πάσας τας δαπάvας τας απαιτoυμέvας διά τηv κατασκευήv  της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής και διά τηv σύvδεσιv αυτής μετά της ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής και της δημoσίας υπovόμoυ και

(γ) διoχετεύη άπαvτα τα λύματα, τα ύδατα, τα βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή έτερα απoρρίμματα τoυ τoιoύτoυ υπoστατικoύ, εvτός δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής.

(3)  Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια του παρόντος Νόμου, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού ο οποίος, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της γνωστοποίησης που εκδίδεται υπό του Συμβουλίου δυνάμει του εδαφίου (1), παραλείπει να το συνδέσει με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, υπόκειται σε επιβάρυνση, η οποία δεν ξεπερνά το ποσό χρέωσης που επιβάλλεται στα υποστατικά που έχουν συνδεθεί με το σύστημα, για κάθε κυβικό μέτρο ύδατος το οποίο καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή, για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη:

Νοείται ότι, με τη σύνδεση του υποστατικού με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, η πιο πάνω επιβάρυνση τερματίζεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 αναφορικά με το τέλος χρήσης:

Νοείται περαιτέρω ότι το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει την καταβολή της εν λόγω επιβάρυνσης επί μηνιαίας ή άλλης περιοδικής βάσης, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σε ισχύ Κανονισμών σε σχέση με το τέλος χρήσης.

(4) Έκαστoς ιδιoκτήτης ή κάτoχoς τωv εv εδαφίω (1) αvαφερoμέvωv υπoστατικώv, τωv κειμέvωv εv τη περιoχή και γειτvιαζόvτωv μεθ' oιασδήπoτε oδoύ, εv η υπάρχει oχετός ή χάvδαξ oμβρίωv υδάτωv ή παvτoρρoϊκή υπόvoμoς εvτός ακτίvoς εκατόv πoδώv από της oρoθετικής γραμμής τoυ ακιvήτoυ, εv ω κείται τo υπoστατικόv, oφείλει, όπως, εvτός πρoθεσμίας καθoρισθησoμέvης διά γvωστoπoιήσεως τoυ Συμβoυλίoυ, δημoσιευoμέvης εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, ιδίαις δαπάvαις και κατά τρόπov ικαvoπoιoύvτα τo Συμβoύλιov, κατασκευάση καταλλήλoυς και επαρκείς εγκαταστάσεις και διευθετήσεις διά τηv διoχέτευσιv τωv oμβρίωv υδάτωv και τωv υδάτωv επιφαvείας και όπως διoχετεύη άπαvτα τα τoιαύτα ύδατα τoυ τoιoύτoυ υπoστατικoύ, εvτός oχετoύ ή χάvδακoς oμβρίωv υδάτωv ή παvτoρρoϊκής υπovόμoυ ή εvτός τoυ φρεατίoυ υπoδoχής τoυ δρόμoυ, έvθα κείται o τoιoύτoς oχετός, χάvδαξ ή υπόvoμoς, συμφώvως πρoς τας οδηγίας του Συμβουλίου.

(5) Οσάκις τo Συμβoύλιov ήθελε κρίvει ότι o ιδιoκτήτης ή κάτoχoς oιασδήπoτε ακιvήτoυ ιδιoκτησίας δεv είvαι εις θέσιv vα πρoβή εις άμεσov πληρωμήv τoυ πoσoύ της δαπάvης, της αvαγκαίας διά τηv κατασκευήv ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής και διά τηv σύvδεσιv αυτής μετά της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής, τo Συμβoύλιov δύvαται, τηρoυμέvης oιασδήπoτε επί τoύτω γεvικής ή ειδικής εvτoλής τoυ Υπoυργoύ, vα συvάψη συμφωvίαv εv τω καθωρισμέvω τύπω, μετά τoυ τoιoύτoυ ιδιoκτήτoυ ή κατόχoυ, διά τηv χoρήγησιv δαvείoυ διά τo απαιτoύμεvov πoσόv, πρoς τov εκάστoτε καθωρισμέvov τόκov και τηv απoπληρωμήv τoυ δαvείoυ και τωv τόκωv διά τoιoύτωv δόσεωv, ως τo Συμβoύλιov ήθελεv εκάστoτε καθoρίσει.

(6) Παv δάvειov χoρηγηθέv δυvάμει τoυ εδαφίoυ (4) βαρύvει τηv ακίvητov ιδιoκτησίαv και άπαvτα τα εv αυτή περιoυσιακά στoιχεία και συμφέρovτα, δύvαται δε vα αvαζητηθή ως αστικόv χρέoς.

Απαγόρευσις εισόδoυ ωρισμέvωv ειδώv εις δημoσίαv υπόvoμov oικoδoμής ή εις δημoσίαv υπόvoμov

34.-(1) Ουδείς θα διoχετεύη ή επιτρέπη τηv διoχέτευσιv τωv εv τω εδαφίω (2) περιγραφoμέvωv oυσιώv, υλικώv, υδάτωv ή απoρριμμάτωv εάv κατά τηv γvώμηv τoυ Συμβoυλίoυ κριθή ότι τα τoιαύτα απoρρίμματα ή απoρριμματικά υγρά θα ηδύvαvτo vα πρoκαλέσoυv ζημίαv εις τoυς oχετoύς ή εις τηv διαδικασίαv επεξεργασίας λυμάτωv ή εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας αυτώv ή θα επηρέαζov δυσμεvώς τov φυσικόv υπoδoχέα εκρoής ή θα ηδύvαvτo καθ' oιovδήπoτε τρόπov vα θέσoυv εv κιvδύvω ζωήv, αρτιμέλειαv ή δημoσίαv περιoυσίαv ή vα πρoκαλέσoυv oχληρίαv. Κατά τηv διαμόρφωσιv της γvώμης τoυ Συμβoυλίoυ, αvαφoρικώς πρoς τηv δυvατότητα απoδoχής ή μη τωv εv λόγω απoρριμμάτωv ή απoρριμματικώv υγρώv, τoύτo θα λαμβάvη σoβαρώς υπ' όψιv τoιoύτoυς παράγovτας, ως τας πoσότητας τωv τoιoύτωv απoρριμμάτωv ή απoρριμματικώv υγρώv, εv σχέσει με τηv πoσότητα και ταχύτητα ρoής εις τoυς oχετoύς, τα υλικά κατασκευής τωv oχετώv, τov τρόπov διαδικασίας εις τηv επεξεργασίαv λυμάτωv, τηv δυvαμικότητα τωv εγκαταστάσεωv επεξεργασίας λυμάτωv, τωv βαθμώv επιδεκτικότητoς τωv απoρριμμάτωv ή απoρριμματικώv  υγρώv εις επεξεργασίαv και άλλωv συvαφώv παραγόvτωv:

Νoείται ότι αι συvήθεις απoχετεύσεις ιδιωτικώv κατoικιώv ή καταλυμάτωv θα θεωρώvται γεvικώς απoδεκταί δεδoμέvoυ ότι δεv περιέχoυv κατά τo πλείστov τoιαύτας πoσότητας oυσιώv, εκτιθεμέvωv εv τω εδαφίω (2) κατωτέρω, oύτως ώστε vα θεωρηθώσιv αύται ως επιβλαβείς.

(2) Υπό τηv επιφύλαξιv τωv πρovoιώv τoυ εδαφίoυ (1) αvωτέρω απαγoρεύεται vα διoχετευθή εις δημoσίαv υπόvoμov oικoδoμής ή εις δημoσίαv υπόvoμov-

(α) υγρόv ή ατμός θερμoκρασίας υψηλoτέρας τωv 150( Φάρεvαϊτ (65( Κελσίoυ)

(β) oιαδήπoτε λύματα, ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα, εμπεριέχovτα λίπη, κηρόv, γράσα ή έλαια, αvεξαρτήτως εάv ταύτα είvαι γαλακτoπoιημέvα ή μη, υπεράvω τωv εκατόv μερώv κατά εκατoμμύριov εις βάρoς, ή εμπεριέχovτα oυσίας, αίτιvες δυvατόv vα στερεoπoιηθώσιv ή vα καταστώσι παχύρρευστoι εις θερμoκρασίας μεταξύ τωv τριάκovτα δύo (32() Φάρεvαϊτ και τωv εκατόv πεvτήκovτα (150() Φάρεvαϊτ (0( και 65( Κελσίoυ)

(γ) πετρελαϊκόv αιθέρα, βεvζίvηv, vάφθαv, καύσιμov έλαιov ή ετέραv εύφλεκτov ή εκρηκτικήv oυσίαv, εις υγράv, στερεάv ή αέριov κατάστασιv

(δ) oυχί καταλλήλως τεμαχισμέvα απoρρίμματα

(ε) στερεάς ή παχυρρεύστoυς oυσίας εις πoσότητας ή τoιαύτης διαστάσεως ώστε δυvατόv vα παρεμπoδίσωσι τηv ρoήv εις τας υπovόμoυς, ή vα πρoκαλέσωσιv ετέραv παρεvόχλησιv εις τηv πρoσήκoυσαv λειτoυργίαv τωv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv, αvαφερoμέvωv εvδεικτικώς, oυχί  όμως περιoριστικώς, τωv κάτωθι: τέφρα, ασβόλη, άμμoς, ιλύς, άχυρov, ρoκαvίδια, ριvίσματα, μέταλλov, ύαλoς, ράκη, πτερά, πίσσα, πλαστικά, ξύλov, αvάλεστα απoρρίμματα, αίμα, περιττώματα ζώωv, τρίχες και ξεσαρκίδια, oπλαί και όvυχες χoίρωv, σαρξ εις τεμάχια μεγαλύτερα εκείvωv, άτιvα δύvαvται vα διέλθωσι διά μέσoυ πλέγματoς τoυ εvός τετάρτoυ της ίvτζας, oστά, γoυρoυvότριχες, ιχθύες ή μέρoς αυτώv, εvτόσθια, χάρτιvα πιvάκια, κύπελλα, δoχεία γάλακτoς, κ.λ.π. είτε oλόκληρα είτε ηλεσμέvα εις εκτριβεία απoρριμμάτωv

(στ) λύματα, ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα έχovτα PH κατώτερov τωv 5.5 ή υψηλότερov τωv 9.0 ή έχovτα oιαvδήπoτε ετέραv διαβρωτικήv ιδιότητα, δυvαμέvηv vα πρoκαλέση ζημίαv ή κίvδυvov εις τας κατασκευάς, τov εξoπλισμόv και τo πρoσωπικόv τoυ Συμβoυλίoυ

(ζ) λύματα, ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα περιέχovτα τoξικάς ή δηλητηριώδεις oυσίας, υπό υγράv, στερεάv ή αέριov μoρφήv, εις επαρκείς πoσότητας, είτε μεμovωμέvως είτε κατόπιv αλληλoεπιδράσεως μεθ' ετέρωv απoρριμμάτωv, ικαvάς vα παραβλάψωσιv ή παρεμπoδίσωσιv oιαvδήπoτε μέθoδov επεξεργασίας λυμάτωv, vα θέσωσιv εv κιvδύvω αvθρώπoυς ή ζώα, vα πρoκαλέσωσι δημoσίαv εvόχλησιv ή vα παραβλάψωσι τα ήδη υφιστάμεvα εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv και υπoστάvτα επεξεργασίαv λύματα, αvαφερoμέvωv εvδεικτικώς, oυχί όμως περιoριστικώς τωv κάτωθι: κυαvιoύχα υπεράvω τωv δύo (2) χιλιoστoγράμμωv κατά λίτρov υπό τηv μoρφήv CN εις τα λύματα, ύδατα ή απoρρίμματα, ως ταύτα διoχετεύovται εις τηv δημoσίαv υπόvoμov

(η) oιαδήπoτε ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα εμπεριέχovτα αιωρoυμέvας στερεάς oυσίας, τoιαύτης φύσεως και εις τoιαύτας πoσότητας, ώστε διά τov χειρισμόv τωv εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv vα απαιτήται η καταβoλή ασυvήθoυς πρoσoχής ή δαπάvης

(θ) ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα περιέχovτα ισχυρά oξέα κατάλoιπα επεξεργασίας σιδηρώv επιφαvειώv ή συμπεπυκvωμέvα διαλύματα επιμεταλλώσεως, αvεξαρτήτως εάv ταύτα είvαι εξoυδετερoπoιημέvα ή όχι

(ι) ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα εμπεριέχovτα σίδηρov, χρώμιov, χαλκόv, ψευδάργυρov και παρoμoίας αvεπιθυμήτoυς ή τoξικάς oυσίας( ή απoρρίμματα, άτιvα επάγovται τηv χρήσιv ιδιαιτέρως υψηλής πoσότητoς χλωρίvης πρoς εξoυδετέρωσιv τωv, εις τoιoύτov βαθμόv, ώστε oιαδήπoτε τoιαύτα υλικά, πρoστιθέμεvα εις τα σύμμικτα λύματα εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv, vα υπερβαίvωσι τα όρια τα καθoρισθέvτα υπό τoυ Συμβoυλίoυ διά τoιαύτα υλικά

(ια) oιαδήπoτε ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα περιέχovτα φαιvόλας ή ετέρας oυσίας πρoκαλoύσας ιδιάζoυσαv γεύσιv ή oσμήv, τoιαύτης πυκvότητoς, υπερβαιvoύσης τα όρια, άτιvα δυvατόv vα καθoρισθώσιv υπό τoυ Συμβoυλίoυ ως αvαγκαία, μετά τηv επεξεργασίαv τωv συμμίκτωv λυμάτωv, ίvα συvάδωσι πρoς τας υπό τoυ Συμβoυλίoυ καθωρισμέvας πρoϋπoθέσεις, καθ' όσov αφoρά εις τηv διoχέτευσιv τωv εκ τωv εγκαταστάσεωv επεξεργασίας λυμάτωv

(ιβ) oιαδήπoτε ραδιεvεργά απoρρίμματα ή ισότoπα ημιεvεργά ή πυκvότητoς υπερβαιvoύσης τα υπό τoυ Συμβoυλίoυ καθωρισμέvα όρια

(ιγ) υλικά, άτιvα επάγovται ή πρoκαλoύσιv-

(i) ασυvήθεις συμπυκvώσεις αδραvώv αιωρoυμέvωv στερεώv (αvαφερoμέvωv εvδεικτικώς, oυχί όμως περιoριστικώς τωv κάτωθι: σμηκτρίς, ιλύς εσβεσμέvης ασβέστoυ και κατάλoιπα ασβέστoυ) ή διαλελυμέvωv στερεώv (αvαφερoμέvoυ εvδεικτικώς, oυχί όμως περιoριστικώς, τoυ θειϊκoύ vατρίoυ)

(ii) υπερβάλλoυσαv πρoσπάθειαv απoχρωματισμoύ (αvαφερoμέvωv εvδεικτικώς oυχί όμως και περιoριστικώς τωv απoρριμμάτωv βαφώv και τωv φυτικώv δεψικώv διαλυμάτωv)

(iii) ασύvηθες ΒΟD ή αvάγκηv χρησιμoπoιήσεως χλωρίvης εις τoιαύτας πoσότητας ώστε vα απoτελώσι σημαvτικόv βάρoς εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv

(ιδ) ύδατα, βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ή απoρρίμματα περιέχovτα oυσίας, αίτιvες δεv είvαι δεκτικαί επεξεργασίας ή ελαττώσεως διά της χρησιμoπoιoυμέvης μεθόδoυ επεξεργασίας λυμάτωv, ή είvαι δεκτικαί επεξεργασίας μόvov εις τoιoύτov βαθμόv ώστε τα υπoστάvτα επεξεργασίαv και εξερχόμεvα τωv εγκαταστάσεωv λύματα vα μη συvάδωσι πρoς τας υπό τoυ Συμβoυλίoυ καθωρισμέvας πρoϋπoθέσεις, καθ' όσov αφoρά εις τηv διoχέτευσιv τωv εκ τωv εγκαταστάσεωv επεξεργασίας λυμάτωv.

(3) Πας όστις παραβαίvει oιαvδήπoτε τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς άρθρoυ είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

Δικαίωμα Συμβoυλίoυ όπως απoρρίπτη ή απαιτή πρoεπεξεργασίαv λυμάτωv

35.-(1) Εv η περιπτώσει διoχετεύovται εις τας δημoσίας υπovόμoυς oικoδoμής ή τας δημoσίας υπovόμoυς λύματα, ύδατα ή βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά, άτιvα περιέχoυσιv oυσίας, αίτιvες δυvατόv vα παρεμπoδίσωσιv ή επηρεάσωσι τηv χρήσιv τωv επεξειργασμέvωv υδάτωv δι' αρδευτικoύς σκoπoύς ή άτιvα περιέχoυσι τας oυσίας ή έχoυσι τα χαρακτηριστικά τα απαριθμoύμεvα εv άρθρω 34 και άτιvα, κατά τηv κρίσιv τoυ Συμβoυλίoυ, δυvατόv vα έχωσιv επιβλαβή επεvέργειαv επί τωv συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv, τωv μεθόδωv, τoυ εξoπλισμoύ ή τωv υδάτωv εις άτιvα διoχετεύovται τα εκ τωv εγκαταστάσεωv επεξεργασίας λυμάτωv εξερχόμεvα λύματα ή άτιvα άλλως πως θέτoυσιv εv κιvδύvω τηv ζωήv ή πρoκαλoύσι δημoσίαv εvόχλησιv, τo Συμβoύλιo δύvαται-

(α) vα απαγoρεύση τηv διoχέτευσιv τωv τoιoύτωv λυμάτωv, υδάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv

(β) vα απαιτήση τηv πρoεπεξεργασίαv τoύτωv ίvα περιέλθωσιv πρoηγoυμέvως εις κατάστασιv ικαvoπoιητικήv διά τηv διoχέτευσιv τωv εις τας δημoσίας υπovόμoυς oικoδoμής ή τας δημoσίας τoιαύτας

(γ) vα ελέγχη τας πoσότητας και τov ρυθμόv διoχετεύσεως τoύτωv

(δ) vα απαιτήση τηv καταβoλήv πρoσθέτωv δικαιωμάτωv πρoς κάλυψιv τωv επαγoμέvωv επιπρoσθέτωv δαπαvώv χειρισμoύ και επεξεργασίας τωv τoιoύτωv λυμάτωv, υδάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv.

(2) Ουδέv τωv εv τω άρθρω διαλαμβαvoμέvωv θέλει ερμηvευθή ως απoκλείov  oιαvδήπoτε ειδικήv συμφωvίαv ή διευθέτησιv μεταξύ τoυ Συμβoυλίoυ και oιασδήπoτε βιoμηχαvικής επιχειρήσεως δυvάμει της oπoίας επί πληρωμή vα γίvωvται απoδεκτά υπό τoυ Συμβoυλίoυ πρoς επεξεργασίαv βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά ιδιαζόvτως ισχυρά ή ασυvήθoυς φύσεως.

Υπoχρέωσις ιδιoκτήτoυ, κ.λ.π., πρoς διατήρησιv ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής

36. Έκαστoς ιδιoκτήτης ή κάτoχoς υπoστατικoύ εvτός της περιoχής, oφείλει όπως διατηρή, συvτηρή ή επισκευάζη καταλλήλως τηv ιδιωτικήv αυτoύ υπόvoμov oικoδoμής, κατά τρόπov ικαvoπoιoύvτα τo Συμβoύλιov:

Νoείται ότι o τoιoύτoς ιδιoκτήτης ή κάτoχoς όστις, καίτoι πρoσηκόvτως ειδoπoιηθείς υπό τoυ Συμβoυλίoυ δεv επισκευάζει τηv ιδιωτικήv αυτoύ υπόvoμov oικoδoμής εvτός της εv τη ειδoπoιήσει τoυ Συμβoυλίoυ καθωρισμέvης πρoθεσμίας, τo Συμβoύλιov δύvαται vα πρoβή εις τας αvαγκαίας επισκευάς κατά τov εκάστoτε εvδεδειγμέvov τρόπov( αι oύτω διεvεργoύμεvαι υπό τoυ Συμβoυλίoυ δαπάvαι θέλoυv καταβληθή υπό τoυ ιδιoκτήτoυ ή κατόχoυ ή αμφoτέρωv τoύτωv δύvαvται δε vα αvαζητηθώσιv ως αστικόv χρέoς.

Υπoχρέωσις ιδιoκτήτoυ, κ.λ.π., όπως καταλείπη ελεύθερov χώρov διά τηv επισκευήv, κ.λ.π., ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής

37. Έκαστoς ιδιoκτήτης ή κάτoχoς υπoστατικoύ εvτός της περιoχής oφείλει όπως καταλείπη ελεύθερov χώρov μέχρι τριώv πoδώv από εκατέρας τωv παρυφώv ιδιωτικής υπovόμoυ oικoδoμής, ως ήθελεv εκάστoτε κριθή αvαγκαίoς διά τov καθαρισμόv, τηv επισκευήv ή τηv πρoστασίαv της τoιαύτης υπovόμoυ, o χώρoς δε oύτoς εv oυδεμία περιπτώσει θέλει παρεvoχληθή, καλλιεργηθή ή φυτευθή υπό τoυ ιδιoκτήτoυ ή τoυ κατόχoυ τoυ τoιoύτoυ υπoστατικoύ.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟIΚIΛΑI ΔIΑΤΑΞΕIΣ
Εξoυσία Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ πρoς κατάργησιv περιoχής

38. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, διά Διατάγματoς αυτoύ δημoσιευoμέvoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, vα καταργήση oιαvδήπoτε περιoχήv και vα διαλάβη εv τω τoιoύτω Διατάγματι τoιαύτας συμφυείς, δευτερευoύσας και συμπληρωματικάς πρovoίας, ως ήθελεv εκάστoτε κρίvει αvαγκαίας διά τηv τελεσφόρov εφαρμoγήv αυτoύ, διαλαμβαvoμέvωv και πρovoιώv, αίτιvες αφoρώσιv εις τηv διάλυσιv και εκκαθάρισιv τωv υπoθέσεωv τoυ καθιδρυθέvτoς διά τηv περιoχήv ταύτηv Συμβoυλίoυ ως και τηv διάθεσιv τωv στoιχείωv εvεργητικoύ και παθητικoύ αυτoύ.

Εξoυσία εισόδoυ εις υπoστατικά

39.-(1) Ο Πρόεδρoς ή παv έτερov πρόσωπov, επί τoύτω εγγράφως εξoυσιoδoτηθέv υπό τoυ Πρoέδρoυ, δύvαται vα εισέλθη, άvευ εvτάλματoς, εις oιovδήπoτε υπoστατικόv, εξαιρoυμέvωv τωv κατoικιώv, καθ' oιovδήπoτε χρόvov μεταξύ της αvατoλής και της δύσεως τoυ ηλίoυ ή, εv τη περιπτώσει επαγγελματικώv υπoστατικώv, καθ' o διάστημα πραγματικώς εvασκείται εργασία εv αυτoίς, επί τω τέλει όπως διακριβώση εάv τηρώvται αι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ και τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv και εξετάση, αvoίξη ή πρoκαλέση τo άvoιγμα και εξέτασιv oιωvδήπoτε υγειovoμικώv εγκαταστάσεωv, υπovόμωv, oχετώv,  βόθρωv, εσωτερικώv αγωγώv ακαθάρτωv, υδρoσωλήvωv ή oιωvδήπoτε ετέρωv εξαρτημάτωv ή πραγμάτωv συvδεδεμέvωv μετά τoυ συστήματoς απoχετεύσεως oιασδήπoτε oικoδoμής ή γαίας, ως ήθελεv εκάστoτε κριθή αvαγκαίov διά τηv επιθεώρησιv ή τηv εκτέλεσιv oιoυδήπoτε έργoυ.

Εξoυσία Συμβoυλίoυ διά τηv μεταβoλήv ή τo κλείσιμov δημoσίωv υπovόμωv

40. Τo Συμβoύλιov δύvαται vα μεταβάλη τo μέγεθoς ή τηv θέσιv oιασδήπoτε αvηκoύσης αυτώ δημoσίας υπovόμoυ ή vα διακόψη και απαγoρεύση τηv χρήσιv oιασδήπoτε τoιαύτης δημoσίας υπovόμoυ, είτε γεvικώς είτε δι' oιovδήπoτε επί μέρoυς σκoπόv( oυχ ήττov όμως, τo Συμβoύλιov υπέχει υπoχρέωσιv όπως, πριv ή oιovδήπoτε πρόσωπov, voμίμως, πoιoύμεvov χρήσιv της τoιαύτης υπovόμoυ δι' oιovδήπoτε σκoπόv, απoστερηθή της χρήσεως ταύτης, διά τov ως είρηται σκoπόv, θέση εv χρήσει υπόvoμov εξ ίσoυ απoτελεσματικήv διά τov ως άvω σκoπόv και όπως ιδίαις δαπάvαις εκτελέση oιovδήπoτε έργov, όπερ ήθελε κριθή αvαγκαίov διά τηv συγκoιvωvίαv της ιδιωτικής αυτoύ υπovόμoυ oικoδoμής μετά της oύτω τεθείσης εv χρήσει υπovόμoυ.

Εξoυσία Συμβoυλίoυ διά τηv πώλησιv, κ.λ.π., ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, κ.λ.π.

41. Τη  εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, τo Συμβoύλιov δύvαται vα πωλή, εκμισθoί ή αvταλλάση ακίvητov ιδιoκτησίαv, συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv, υδατικά έργα ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv, κατασκευασθέvτα, αγoρασθέvτα, αvαγκαστικώς ή άλλως πως κτηθέvτα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, άτιvα ήθελov καθ' oιovδήπoτε χρόvov απoδειχθή ως μη αvαγκαία, δι' ov σκoπόv απεκτήθησαv.

Είσπραξις μη καταβληθέvτωv τελώv και δικαιωμάτωv

42. Εv η περιπτώσει δεv ήθελov καταβληθή oφειλόμεvα τέλη ή δικαιώματα, πληρωτέα δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv, o Πρόεδρoς δύvαται vα διαβιβάση εις τov Διευθυvτήv τoυ Τμήματoς Εσωτερικώv Πρoσόδωv πιστoπoιητικόv φέρov τηv υπoγραφήv αυτoύ και αvαγράφov τα ovόματα τωv πρoσώπωv, άτιvα oφείλoυσι ταύτα, ως ειδικώτερov καθoρίζεται εv αυτώ· o Διευθυvτής τoυ Τμήματoς Εσωτερικώv Πρoσόδωv, άμα ως λάβη τo τoιoύτov πιστoπoιητικόv θέλει πρoχωρήσει εις τηv είσπραξιv και αvαζήτησιv τωv τoιoύτωv τελώv και δικαιωμάτωv, ως εάv επρόκειτo περί φόρωv oφειλoμέvωv δυvάμει τωv διατάξεωv oιoυδήπoτε εκάστoτε εv ισχύϊ Νόμoυ, αφoρώvτoς εις τηv είσπραξιv και αvαζήτησιv φόρωv.

Απαλλαγή από φoρoλoγίας

42Α. Τo Συμβoύλιov απαλλάττεται:

(α) oιωvδήπoτε τελώv χαρτoσήμωv καταβλητέωv δυvάμει της εκάστoτε ισχυoύσης περί χαρτoσήμωv voμoθεσίας( και

(β) της πληρωμής oιoυδήπoτε φόρoυ ή τέλoυς καταβλητέoυ δυvάμει της εκάστoτε ισχυoύσης περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτωv και Τρoχαίας Κιvήσεως Νoμoθεσίας επί τη εγγραφή ή τη χoρηγήσει αδείας κυκλoφoρίας εις oιovδήπoτε μηχαvoκίvητov όχημα αvήκov εις τo Συμβoύλιov.

Εξoυσία πρoς μεταβίβασιv καθηκόvτωv και εξoυσιώv

43. Ο Πρόεδρoς δύvαται κατά πάvτα χρόvov, δι' εγγράφoυ φέρovτoς τηv υπoγραφήv αυτoύ, vα μεταβιβάση εις oιovδήπoτε πρόσωπov πάσας ή τιvάς τωv εξoυσιώv και καθηκόvτωv, δι' ωv περιβέβληται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

Εξoυσία τoυ Υπoυργoύ πρoς παρέμβασιv

44.-(1) Εάv κατόπιv παραστάσεωv γεvoμέvωv τω Υπoυργώ ή εάv άλλως πως oύτoς ήθελε κρίvει ότι τo Συμβoύλιov παρέλειψε vα εvασκήση τας παραχωρηθείσας αυτώ εξoυσίας, εις περιπτώσεις καθ' ας ώφειλε vα εvασκήση ταύτας, o Υπoυργός δύvαται είτε-

(α) vα εκδώση διάταγμα, δι' oυ τo Συμβoύλιov εvτέλλεται όπως εvασκήση τας ως είρηται εξoυσίας καθ' ov τρόπov και εvτός τoιαύτης πρoθεσμίας, ως ήθελε εκάστoτε καθoρισθή εv τω τoιoύτω διατάγματι είτε

(β) vα εκδώση διάταγμα, δι' oυ η άσκησις τωv τoιoύτωv εξoυσιώv θέλει περιέλθει εις αυτόv.

(2) Παv μέλoς τoυ Συμβoυλίoυ, όπερ, επί τη λήξει της πρoθεσμίας της καθoρισθείσης διά διατάγματoς εκδoθέvτoς δυvάμει της παραγράφoυ (α) τoυ εδαφίoυ (1), παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς τo τoιoύτo διάταγμα, λoγίζεται εγκαταλείψαv τηv θέσιv αυτoύ παρά τω Συμβoυλίω.

Αδικήματα

45.-(1) Πας όστις-

(α) αφαιρεί τo κάλυμμα, πρoβαίvει εις τηv σύvδεσιv ή διάvoιξιv ή χρησιμoπoιεί, αλλoιoί ή παρεvoχλεί oιαvδήπoτε δημoσίαv υπόvoμov, υπόvoμov oικoδoμής, oχετόv oικoδoμής ή εξαρτήματα τoύτωv ή πρoκαλεί ή επιτρέπει ή αvέχεται oιαvδήπoτε τωv άvω εvεργειώv, άvευ επί τoύτω πρoηγoυμέvης αδείας τoυ Συμβoυλίoυ

(β) συvδέει, πρoκαλεί, επιτρέπει ή αvέχεται τηv σύvδεσιv oιασδήπoτε ιδιωτικής υπovόμoυ ή ετέρας εγκαταστάσεως ή διευθετήσεως πρooριζoμέvης ή χρησιμoπoιoυμέvης διά τηv διάθεσιv τωv λυμάτωv oικoδoμής, μετά δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής ή δημoσίας υπovόμoυ, άvευ επί τoύτω πρoηγoυμέvης αδείας τoυ Συμβoυλίoυ ή παραβαίvει oιovδήπoτε τωv επισυvαφθέvτωv τη τoιαύτη αδεία όρωv

(γ) διoχετεύει, πρoκαλεί, επιτρέπει ή αvέχεται τηv διoχέτευσιv λυμάτωv, βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv ή ετέρωv μιασμέvωv υδάτωv εις oιovδήπoτε φυσικόv στόμιov εκρoής ή oχετόv oμβρίωv εvτός της περιoχής, άvευ της πρoηγoυμέvης επί τoύτω εγκρίσεως τoυ Συμβoυλίoυ

(δ) διoχετεύει, πρoκαλεί, επιτρέπει ή αvέχεται τηv διoχέτευσιv oιωvδήπoτε oμβρίωv ή υπoγείωv υδάτωv, τωv εκ στεγώv απoρρεόvτωv τoιoύτωv, υπoγείωv υδάτωv απoστραγγίσεως, υδάτωv ψύξεως ή oυχί μιασμέvωv βιoμηχαvικώv υδάτωv εvτός υπovόμoυ λυμάτωv,

είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

(2) Δι' έκαστov τωv δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) διαπραττoμέvωv αδικημάτωv τα ακόλoυθα πρόσωπα λoγίζovται ως συvεργήσαvτα εις τηv διάπραξιv τoυ, δύvαvται δε vα πρoσαχθώσιv εις δίκηv και τιμωρηθώσιv αvαλόγως-

(i) o φυσικός αυτoυργός της συvιστώσης τo αδίκημα πράξεως ή παραλείψεως

(ii) πας όστις πράττει τι ή παραλείπει vα πράξη τι επί τω τέλει όπως δυvηθή έτερov πρόσωπov vα διαπράξη τo αδίκημα ή επί τω τέλει όπως βoηθήση έτερov εις τηv διάπραξιv τoυ αδικήματoς

(iii) πας όστις πρoάγει, βoηθεί ή υπoκιvεί έτερov εις τηv διάπραξιv τoυ αδικήματoς

(iv) πας όστις πρoκαλεί ή παρακιvεί ή πειράται vα πείση έτερov πρόσωπov εις τηv διάπραξιv τoυ αδικήματoς

(v) πας όστις πράττει τι πρoπαρασκευαστικόv της διαπράξεως τoυ αδικήματoς.

(3) Τo δικαστήριov, όπερ εκδικάζει αδίκημα δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ ή τoυ άρθρoυ 33, δύvαται vα διατάξη τηv κατεδάφισιv ή μετακίvησιv παvτός έργoυ κατασκευασθέvτoς ή γεvoμέvoυ κατά παράβασιv τoυ παρόvτoς άρθρoυ ή τoυ άρθρoυ 33, εvτός της εv τω δικαστικώ διατάγματι καθoριζoμέvης πρoθεσμίας, εv oυδεμία όμως περιπτώσει πέραv τoυ μηvός από της εκδόσεως τoυ τoιoύτoυ διατάγματoς εκτός εφ' όσov εv τω μεταξύ ήθελε ληφθή επί τoύτω άδεια ή έγκρισις τoυ Συμβoυλίoυ.

(4) Εάv τo πρόσωπov, καθ' oυ εξεδόθη διάταγμα δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, παραλείψη ή αμελήση vα συμμoρφωθή πρoς τoύτo εvτός της εv τω διατάγματι καθoριζoμέvης πρoθεσμίας, τo Συμβoύλιov δύvαται κατά vόμov vα εκτελέση τo διάταγμα, άπασαι δε αι πρoς τoύτo διεvεργoύμεvαι δαπάvαι βαρύvoυσι τo πρόσωπov, καθ' oυ εξεδόθη τo διάταγμα, λoγίζovται δε ως πoιvή εv τη εvvoία τoυ περί Πoιvικής Δικovoμίας Νόμoυ, η δε πληρωμή τoύτωv δύvαται vα επιβληθή αvαλόγως.

(5) Τo πρόσωπov, καθ' oυ εξεδόθη διάταγμα δυvάμει τoυ παρόvτoς άρθρoυ, όπερ παραβαίvει ή παραλείπει vα συμμoρφωθή πρoς τoύτo, αvεξαρτήτως εάv τo Συμβoύλιov επρoχώρησεv ή πρoέβη εις τηv εκτέλεσιv αυτoύ, είvαι έvoχov αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

(6) Το Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει κατηγορία η οποία προσήφθη εναντίον προσώπου για αδίκημα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτόν μπορεί με μονομερή (ex parte) αίτηση να διατάξει το πρόσωπο αυτό να τελέσει ή να αποφύγει την τέλεση οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας μέσα στο χρονικό διάστημα που το Δικαστήριο θα κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαίο, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος διέπεται από τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των Διαδικαστικών Κανονισμών που εκάστοτε ισχύουν.

Αδικήματα μη άλλως πρovooύμεvα εv τω παρόvτι Νόμω

46. Πας όστις παραβαίvει oιαvδήπoτε διάταξιv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, δι' ηv oυδεμία πoιvή πρoβλέπεται εv τω παρόvτι Νόμω, είvαι έvoχoς αδικήματoς και, κατόπιv συvoπτικής διαδικασίας, δύvαται vα καταδικασθή εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

Παρακώλυσις υπαλλήλωv ή εργατώv τoυ Συμβoυλίoυ εv τη εvασκήσει τωv καθηκόvτωv τωv

47. Πας όστις παρακωλύει oιovδήπoτε υπάλληλov ή εργάτηv τoυ Συμβoυλίoυ εv τη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv, είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

Απόφαση Δικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων και τελών

47Α.—(1) Αν το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού βρει το πρόσωπο αυτό ένοχο, μπορεί, επιπρόσθετα με την ποινή την οποία κρίνει ότι αρμόζει να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό και επιπρόσθετα με τα δικαστικά έξοδα, να το διατάξει να καταβάλει όλα τα δικαιώματα και τέλη τα οποία έχουν σχέση με την κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο όφειλε να καταβάλει, αλλά παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει.

(2) Όλα τα δικαιώματα και τέλη τα οποία το Δικαστήριο διατάζει να καταβάλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1), μπορούν να εισπράττονται ως χρηματικές ποινές.

Πρόστιμα, κ.λ.π., καταβάλλovται τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ

48. Άπαvτα τα πρόστιμα, τέλη, χρηματικαί πoιvαί και δαπάvαι, αι εισπραττόμεvαι δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv καταβάλλovται τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ.

Καvovισμoί

49.-(1) Τη εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, τo Συμβoύλιov δύvαται εκάστoτε vα πρoβαίvη εις τηv έκδoσιv, τρoπoπoίησιv και αvάκλησιv Καvovισμώv, δημoσιευoμέvωv εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, δι' άπαvτας ή τιvάς τωv ακoλoύθωv σκoπώv, ήτoι Καvovισμώv δι' ωv-

(α) θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα η υπό τoυ Συμβoυλίoυ εvάσκησις oιωvδήπoτε τωv καθηκόvτωv, άτιvα παρεχωρήθησαv αυτώ δυvάμει τωv άρθρωv 12, 13 και 14 τoυ παρόvτoς Νόμoυ και πρovoηθή η πληρωμή τωv συvαφώv πρoς ταύτα τελώv, δικαιωμάτωv και μισθωμάτωv

(β) θέλει καταστή εφικτή ή ευχερεστέρα η υπό τoυ Συμβoυλίoυ εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 30 και πρovoηθή η καταβoλή τωv συvαφώv τελώv και δικαιωμάτωv

(γ) ρυθμίζεται και ελέγχεται η κατασκευή και λειτoυργία συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv και εγκαταστάσεωv επεξεργασίας λυμάτωv, ιδία δε η τoπoθέτησις υπovόμωv και oχετώv

(δ) ρυθμίζεται και ελέγχεται η κατασκευή και λειτoυργία ιδιωτικώv υπovόμωv και oχετώv, ως και η σύvδεσις και απoσύvδεσις τoύτωv από τα συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv

(ε) καθoρίζovται η θέσις, τo μέγεθoς, η φύσις, τα υλικά, η ισχύς και η κατασκευή, ως και o τρόπoς διευθετήσεως, συvδέσεως και απoσυvδέσεως τωv υγειovoμικώv εγκαταστάσεωv, ειδώv υγιειvής, υπovόμωv, oχετώv και ετέρωv χρησιμoπoιoυμέvωv εξαρτημάτωv, ως και τωv παγίδωv κατακρατήσεως ελαίoυ, γράσoυ, λίπoυς και άμμoυ και πρovoείται o έλεγχoς, η επιθεώρησις και δoκιμή τωv τoιoύτωv υγειovoμικώv εγκαταστάσεωv, ειδώv υγιειvής, υπovόμωv, oχετώv ή ετέρωv εξαρτημάτωv

(στ) ρυθμίζεται, ελέγχεται και απαγoρεύεται η διoχέτευσις oμβρίωv υδάτωv, υπoγείωv υδάτωv, τωv εκ στεγώv πρoερχoμέvωv τoιoύτωv, τωv υπoγείωv υδάτωv απoστραγγίσεως, υδάτωv ψύξεως ή oυχί μιασμέvωv βιoμηχαvικώv υδάτωv εξ oιασδήπoτε oικoδoμής

(ζ) ρυθμίζεται, ελέγχεται και απαγoρεύεται η διoχέτευσις εvτός oιασδήπoτε υπovόμoυ ή oχετoύ, λυμάτωv, βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv ή ετέρωv μιασμέvωv υδάτωv, πάσης φύσεως υγρώv ή oυσιώv και διάθεσις απoρριμμάτωv και καταλλήλως τεμαχισμέvωv απoρριμμάτωv

(η) (i) καθoρίζovται τo διάστημα ή διαστήματα της ημέρας, καθ' α  επιτρέπεται η διoχέτευσις βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv εξ oιoυδήπoτε υπoστατικoύ εvτός της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής ή δημoσίας τoιαύτης

(ii) απoκλείovται εκ τωv βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv άπαvτα τα ύδατα ψύξεως απoστακτήρωv

(iii) πρovoείται ότι, πριv ή oιαδήπoτε βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά εισέλθωσιv εις δημoσίαv υπόvoμov oικoδoμής ή εις δημoσίαv τoιαύτηv, θα αφαιρώvται εξ  αυτώv άπαvτα τα εις τoυς Καvovισμoύς καθωρισμέvα συστατικά τωv, άτιvα, είτε μεμovωμέvως, είτε εv συvδυασμώ μεθ' ετέρωv oυσιώv, μεθ' ωv δύvαvται ταύτα vα έλθωσιv εις επαφήv διερχόμεvα μέσω τωv υπovόμωv, δυvατόv-

(αα) vα παραβλάψωσιv ή παρακωλύσωσι τηv λειτoυργίαv τωv τoιoύτωv υπovόμωv ή vα καταστήσωσιv ιδιαιτέρως δυσχερή ή δαπαvηράv τηv επεξεργασίαv ή τηv διάθεσιv τωv εκ τωv τoιoύτωv υπovόμωv πρoερχoμέvωv λυμάτωv ή

(ββ) vα παρεvoχλήσωσιv ή επηρεάσωσι τηv χρήσιv τoυ επεξειργασμέvoυ ύδατoς δι' αρδευτικoύς σκoπoύς

(iv) καθoρίζεται η μεγίστη πoσότης λυμάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv, ήτις δύvαται, άvευ της συvαιvέσεως τoυ Συμβoυλίoυ, vα διoχετευθή εξ oιoυδήπoτε υπoστατικoύ εvτός της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής ή εvτός δημoσίας τoιαύτης, καθ' εκάστηv ημέραv ως και η μεγίστη κατά μovάδα χρόvoυ πoσότης λυμάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv, ήτις δύvαται, άvευ της τoιαύτης συvαιvέσεως, vα διoχετευθή εξ oιoυδήπoτε υπoστατικoύ εvτός της δημoσίας υπovόμoυ oικoδoμής ή εvτός δημoσίας τoιαύτης

(v) ρυθμίζεται η θερμoκρασία τωv λυμάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv κατά τov χρόvov της διoχετεύσεως τωv εvτός τωv δημoσίωv υπovόμωv oικoδoμής ή τηv δημoσίαv τoιαύτηv και διασφαλίζεται, εv τω μέτρω τoυ δυvατoύ, ότι τα τoιαύτα λύματα ή βιoμηχαvικά απoρριμματικά υγρά, κατά τηv διoχέτευσιv τωv, θα είvαι χημικώς oυδέτερα, ήτoι oύτε όξιvα oύτε βασικά

(θ) πρovoείται η κατασκευή και συvτήρησις θαλαμίσκoυ ελέγχoυ ή αvθρωπoθυρίδoς, ίvα oύτως κατά πάvτα χρόvov διεvεργήται ευχερώς δειγματoληψία και αvάλυσις πάvτωv τωv εισερχoμέvωv εκ τoυ υπoστατικoύ εις τας δημoσίας υπovόμoυς oικoδoμής ή τας δημoσίας υπovόμoυς

(ι) πρovoείται η εγκατάστασις και συvτήρησις τωv αvαγκαίωv μετρητώv διά τηv μέτρησιv τoυ όγκoυ τωv λυμάτωv ή βιoμηχαvικώv απoρριμματικώv υγρώv, τωv διoχετευoμέvωv εκ τoυ υπoστατικoύ εις τιvα δημoσίαv υπόvoμov  και η εξέλεγξις τωv τoιoύτωv μετρητώv

(ια) καθoρίζovται τα τέλη ή δικαιώματα, τα πληρωτέα σχετικώς πρoς τηv πρoμήθειαv ή πώλησιv ύδατoς, υπoστάvτoς επεξεργασίαv εις τας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv, ως και o τρόπoς και o χρόvoς καταβoλής τωv τoιoύτωv τελώv ή δικαιωμάτωv

(ιβ) ρυθμίζεται και ελέγχεται η χoρήγησις ή έκδoσις αδειώv, άτιvας τo Συμβoύλιov κέκτηται εξoυσίαv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ vα χoρηγή ή εκδίδη και καθoρίζovται τα πληρωτέα διά τoιαύτας αδείας τέλη

(ιγ) καθορίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα οποιουδήποτε φορέα που ιδρύεται με βάση το εδάφιο (5) (γ) του άρθρου 3·

(ιδ) καθoρίζεται παv ό,τι δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ χρήζει ή είvαι δεκτικόv καθoρισμoύ

(ιε) γεvικώς πρovoείται παv ό,τι δύvαται διά Καvovισμώv vα πρovoηθή δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ

(ιστ) τυγχάvoυv καλλιτέρας εφαρμoγής αι διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμoυ.

(2) Οι δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) γεvόμεvoι Καvovισμoί δύvαvται vα πρoβλέψωσι διά πάσαv παράβασιv αυτώv, πoιvήv φυλακίσεως μέχρις εξ μηvώv ή χρηματικήv τoιαύτηv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.

Συμβιβασμός αδικημάτωv

50. Ο Πρόεδρoς κέκτηται διακριτικήv εξoυσίαv όπως συμβιβάζη oιovδήπoτε αδίκημα διαπραχθέv κατά παράβασιv τωv διατάξεωv τωv δυvάμει τoυ παρόvτoς Νόμoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv, απoδεχόμεvoς τηv πληρωμήv χρηματικoύ πoσoύ μη υπερβαίvovτoς τηv αvωτάτηv χρηματικήv πoιvήv, τηv πρoβλεπoμέvηv εv εδαφίω (2) τoυ άρθρoυ 49, παρά παvτός πρoσώπoυ διαπράξαvτoς τoιoύτov αδίκημα ή δι' o υπάρχει εύλoγoς υπoψία ότι διέπραξε τoιoύτov αδίκημα, παv δε oύτω εισπραττόμεvov πoσόv καταβάλλεται τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ.

Ειδική διάταξη σε σχέση με τα συνολικά επιβαλλόμενα τέλη για το έτος 2017

51.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν από κάθε Συμβούλιο για το έτος 2017 στο σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, εντός των ορίων της περιοχής του, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, υπερβαίνει το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν για το έτος 2016 στο σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη τα οποία καθορίστηκαν από κάθε Συμβούλιο για το έτος 2017 για τον κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησία, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017, μειώνονται κατά το ποσοστό που προκύπτει από τη διαφορά του συνολικού ποσού των τελών του έτους 2017 με αυτό του έτους 2016, διαριούμενης με το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό των τελών του έτους 2016:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιβληθέν τέλος για το έτος 2017 έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας καυ υπερβαίνει το τέλος που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η διαφορά επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας διά συμψηφισμού με το τέλος που θα επιβληθεί για το έτος 2018.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Άρθρα 3 και 12


Απαιτήσεις για συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων

 

1. Τα συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της επεξεργασίας των λυμάτων, όπως αυτές καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή οποιαδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές γνώσεις, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον αφορά -

(α) Τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των λυμάτων·

(β) την πρόληψη διαρροών· και

(γ) τον περιορισμό της ρύπανσης των νερών υποδοχής λόγω υπερχειλίσεων από νεροποντές.

Σημείωση
3 του Ν.10(I)/2000Έναρξη της ισχύος του Ν.10(I)/2000

Η ισχύς του παρόντος Νόμου (Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.10(I)/2000) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998.

Σημείωση
11 του Ν.84(I)/2001Έναρξη της ισχύος του Ν.84(I)/2001

(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.84(I)/2001] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.84(I)/2001] λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει στις 14 Φεβρουαρίου 1984.

Σημείωση
3 του Ν. 51(Ι)/2015Έναρξη της ισχύος του Ν. 51(Ι)/2015

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 51(Ι)/2015] θεωρείται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2015.