Δυνατότητα Συμβουλίου να ζητά από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των εξουσιών του

30Α. Το Συμβούλιο δύναται, με αίτησή του, να ζητεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες όσον αφορά το όνομα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής στην οποία τούτο ασκεί τις αρμοδιότητές του, τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την αξία γενικής εκτίμησης της ιδιοκτησίας αυτής, όπως αυτές είναι καταχωρημένες στα βιβλία ή άλλα Μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.