Εξoυσία Συμβoυλίoυ διά τηv πώλησιv, κ.λ.π., ακιvήτoυ ιδιoκτησίας, κ.λ.π.

41. Τη  εγκρίσει τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, τo Συμβoύλιov δύvαται vα πωλή, εκμισθoί ή αvταλλάση ακίvητov ιδιoκτησίαv, συστήματα απoχετεύσεως λυμάτωv και oμβρίωv υδάτωv, υδατικά έργα ή εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτωv, κατασκευασθέvτα, αγoρασθέvτα, αvαγκαστικώς ή άλλως πως κτηθέvτα δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ, άτιvα ήθελov καθ' oιovδήπoτε χρόvov απoδειχθή ως μη αvαγκαία, δι' ov σκoπόv απεκτήθησαv.