Ειδική διάταξη σε σχέση με τα συνολικά επιβαλλόμενα τέλη για το έτος 2017

51.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν από κάθε Συμβούλιο για το έτος 2017 στο σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, εντός των ορίων της περιοχής του, με βάση την αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, δυνάμει των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, υπερβαίνει το συνολικό ποσό των τελών που επιβλήθηκαν για το έτος 2016 στο σύνολο των ιδιοκτητών ή κατόχων ακίνητης ιδιοκτησίας, τα τέλη τα οποία καθορίστηκαν από κάθε Συμβούλιο για το έτος 2017 για τον κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησία, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αποχετευτικών Συστημάτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2017, μειώνονται κατά το ποσοστό που προκύπτει από τη διαφορά του συνολικού ποσού των τελών του έτους 2017 με αυτό του έτους 2016, διαριούμενης με το συνολικό επιβαλλόμενο ποσό των τελών του έτους 2016:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το επιβληθέν τέλος για το έτος 2017 έχει καταβληθεί από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας καυ υπερβαίνει το τέλος που προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η διαφορά επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας διά συμψηφισμού με το τέλος που θα επιβληθεί για το έτος 2018.