ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Άρθρα 3 και 12


Απαιτήσεις για συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων

 

1. Τα συστήματα αποχετεύσεως λυμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της επεξεργασίας των λυμάτων, όπως αυτές καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή οποιαδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμού.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων αποχετεύσεως λυμάτων, πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές γνώσεις, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον αφορά -

(α) Τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των λυμάτων·

(β) την πρόληψη διαρροών· και

(γ) τον περιορισμό της ρύπανσης των νερών υποδοχής λόγω υπερχειλίσεων από νεροποντές.