Σημείωση
3 του Ν.10(I)/2000Έναρξη της ισχύος του Ν.10(I)/2000

Η ισχύς του παρόντος Νόμου (Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.10(I)/2000) αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 1998.