Επιβολή τέλους σε σχέση με εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας

32Α. Για τους σκοπούς του άρθρου 32, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίστανται εξ αδιαιρέτου ιδανικές μερίδες ιδιοκτησίας επί ακίνητης ιδιοκτησίας, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 21Α του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.