Διάταγμα περί γεvικής εκτιμήσεως

32. Για σκoπoύς επιβoλής oπoιoυδήπoτε τέλoυς σε ακίvητη ιδιoκτησία δυvάμει τoυ άρθρoυ 30(1)(β) και 30(1)(γ) τoυ παρόvτoς Νόμoυ, θα λαμβάvεται υπόψη η αξία γενικής εκτίμησης της ακίvητης ιδιoκτησίας, όπως αυτή καθoρίστηκε με βάση τη γεvική εκτίμηση της ακίvητης ιδιoκτησίας πoυ διεvεργήθηκε με βάση τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 69 τoυ περί Ακιvήτoυ Iδιoκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμoυ.

Εάν, μετά τη διενέργεια της τελευταίας γενικής εκτίμησης, η εν λόγω ιδιοκτησία -

(α) έχει οικοδομηθεί· ή

(β) έχει ουσιωδώς επανοικοδομηθεί· ή

(γ) έχει υποστεί κάθετο ή οριζόντιο διαχωρισμό· ή

(δ) έχει διαχωριστεί σε οικιστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά ή άλλης χρήσης οικόπεδα· ή

(ε) έχει υποστεί οποιασδήποτε άλλης μορφής ανάπτυξη με αποτέλεσμα να επέλθει αλλαγή στη χρήση της· ή

(στ) έχει ενταχθεί σε άλλη πολεοδομική ζώνη ή βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη που έχει αναθεωρηθεί,

ως αξία γενικής εκτίμησης της λαμβάνεται η αξία που ο Διευθυντής του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος καθόρισε προσωρινά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, νοουμένου ότι ο καθορισμός έγινε με βάση τις αγοραίες αξίες των ακινήτων κατά την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.