Παρακώλυσις υπαλλήλωv ή εργατώv τoυ Συμβoυλίoυ εv τη εvασκήσει τωv καθηκόvτωv τωv

47. Πας όστις παρακωλύει oιovδήπoτε υπάλληλov ή εργάτηv τoυ Συμβoυλίoυ εv τη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv, είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται εις φυλάκισιv μέχρις εξ μηvώv ή εις χρηματικήv πoιvήv μη υπερβαίvoυσαv τας £450 ή εις αμφoτέρας τας πoιvάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τoιαύτης.