Απόφαση Δικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων και τελών

47Α.—(1) Αν το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου προσάγεται οποιοδήποτε πρόσωπο για τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού βρει το πρόσωπο αυτό ένοχο, μπορεί, επιπρόσθετα με την ποινή την οποία κρίνει ότι αρμόζει να επιβάλει στο πρόσωπο αυτό και επιπρόσθετα με τα δικαστικά έξοδα, να το διατάξει να καταβάλει όλα τα δικαιώματα και τέλη τα οποία έχουν σχέση με την κατηγορία και τα οποία το πρόσωπο όφειλε να καταβάλει, αλλά παρέλειψε ή αρνήθηκε ή αμέλησε να καταβάλει.

(2) Όλα τα δικαιώματα και τέλη τα οποία το Δικαστήριο διατάζει να καταβάλλονται, δυνάμει του εδαφίου (1), μπορούν να εισπράττονται ως χρηματικές ποινές.