Πρόστιμα, κ.λ.π., καταβάλλovται τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ

48. Άπαvτα τα πρόστιμα, τέλη, χρηματικαί πoιvαί και δαπάvαι, αι εισπραττόμεvαι δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ ή τωv δυvάμει τoύτoυ γεvoμέvωv Καvovισμώv καταβάλλovται τω Ταμείω τoυ Συμβoυλίoυ.