o oo ..., o vv v ov v

33.-(1) ovv v v v v 34 35, o o oo oo ooovo ' vvv v, v v o, o, o, o, ' vv ' o oo, vo v o vovo ' oo oo v o voo v o voo voo, v vo oo o vo, v o ov, o , v o oov o oo voo o, oov v o-

() v v o o oo-

(i) v o ovo v

(ii) ov ooo v voov ooo

() v v v o ovo ooo v vv ovo ooo o ovo

() o v , , ov o o o ooo oo v o ovo ooo.

(2) v v o o voo v voo o, v (1), o o oo o ooo oo o , v, o ovo v v o o v, vo v o o oo:

o , ' ov o voo v (1), oo o , v o, oov voo o oo, oov v o-

() ov ooo v voov ooo, v o o oo

() v ov v v o ovo ooo v vv ovo ooo o ovo

() o v , , ov o o o ooo oo, v o ovo ooo.

(3) o o oo v v (1) vovv ov, v vv v o vvv ' oo oo, v o v ov v voo voo v vo v ov oo o vo, v o ov, o, , v o oov voo o oo, oov v o, v ov vooov o oov, o v ov v ov v v v v o v o o ooo oo, v oo vo ov v voo ovo v o o oo o o, v o ooo o, v voo, v o .

(4) o oov v o o oo oo vo o v v v v o ov v o oo v, v v v ovo ooo v vv o ovo ooo, o oov v, ov oo o v vo o oo, v v vv v v , o ooo oo o, v ov vo o ovov ov, o ov o vov ov v ov o vo v v oov v, o oov v o o.

(5) v vov ov v o o (4) v v vov ov v v o o ov, v v v v o.