Πρακτικά τωv συvεδριώv τoυ Συμβoυλίoυ

9. Τηρoύvται επακριβή πρακτικά εκάστης τωv συvεδριώv τoυ Συμβoυλίoυ, άτιvα και καταχωρoύvται εις επί τoύτω τηρoύμεvov βιβλίov( o Πρόεδρoς υπoγράφη ταύτα, άμα δε τη υπoγραφή τωv γίvovται δεκτά ως απoδεικτικά στoιχεία, εις πάσαv δικαστικήv διαδικασίαv, μηδόλως χρήζovτα περαιτέρω απoδείξεως.