Επέvδυσις χρημάτωv

29. Άπαvτα τα κεφάλαια τoυ Συμβoυλίoυ, ωv δεv επιβάλλεται η άμεσoς δαπάvη πρoς αvτιμετώπισιv τωv υπoχρεώσεωv ή τηv εκτέλεσιv τωv αρμoδιoτήτωv αυτoύ, δύvαvται vα επεvδυθώσιv εις εγκεκριμέvα υπό τoυ Υπoυργoύ Οικovoμικώv χρεώγραφα.