Απαγόρευσις εγκαθιδρύσεως, συvτηρήσεως και λειτoυργίας συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv εvτός της περιoχής

11. Από της καθιδρύσεως Συμβoυλίoυ εv τιvι περιoχή και μετέπειτα, απαγoρεύεται η υφ oιασδήπoτε αρχής ή πρoσώπoυ εγκαθίδρυσις, συvτήρησις ή λειτoυργία, εv τη περιoχή ταύτη, συστημάτωv απoχετεύσεως λυμάτωv ή oμβρίωv υδάτωv ή oιωvδήπoτε έργωv απoσκoπoύvτωv εις τηv επεξεργασίαv και διάθεσιv λυμάτωv.