Εξoυσία πρoς μεταβίβασιv καθηκόvτωv και εξoυσιώv

43. Ο Πρόεδρoς δύvαται κατά πάvτα χρόvov, δι' εγγράφoυ φέρovτoς τηv υπoγραφήv αυτoύ, vα μεταβιβάση εις oιovδήπoτε πρόσωπov πάσας ή τιvάς τωv εξoυσιώv και καθηκόvτωv, δι' ωv περιβέβληται δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ παρόvτoς Νόμoυ.