Ετήσιοι προϋπολογισμοί

22.(1) Οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των εσόδων και εξόδων του  Συμβουλίου καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και πρέπει να  υποβάλλονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται, για έγκριση από το Συμβούλιο και το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Το οικονομικό έτος όλων των Συμβουλίων αρχίζει την 1ην ημέρα του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.