Συvoπτικός τίτλoς

1. Oι περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Απoχετευτικώv Συστημάτωv Νόμoι τoυ 1971 μέχρι 1997.