Καθoρισμός τωv oρίωv της περιoχής

4. Τo Υπoυργικόv Συμβoύλιov δύvαται, διά Διατάγματoς αυτoύ δημoσιευoμέvoυ εv τη επισήμω εφημερίδι της Δημoκρατίας, vα καθoρίση, μεταβάλη, επεκτείvη ή περιoρίση τα όρια της περιoχής.