Προοίμιο

Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο –

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος του 2013.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«γραφείο» σημαίνει τον γραφειακό χώρο διεξαγωγής των εργασιών της επιχείρησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

«Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού» ή «Δικαίωμα» σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 Δικαίωμα Άρσης της Νόθευσης και Εξίσωσης των Όρων Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό.

«εγκατάσταση» σημαίνει την πραγματική άσκηση οικονομικής δραστηριότητας από τον πάροχο, κατά την έννοια του άρθρου 49 της Συνθήκης, για αόριστο χρονικό διάστημα και με τη δημιουργία σταθερής εγκατάστασης, από την οποία διεξάγεται όντως η επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών.

«εκμίσθωση» σημαίνει την εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό·

«εκμισθωτής» σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών εκμίσθωσης.

«επάγγελμα» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών για εκμίσθωση.

«Ελεγκτής» σημαίνει μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος που κατέχει την οργανική θέση Ελεγκτή Μεταφορών ή Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών 1ης Τάξης ή Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών 2ης Τάξης·

«εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος» σημαίνει εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή άτομο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

«επιχείρηση» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.

«κατάσταση» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 9 κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα οχήματα που προτίθεται να εκμισθώνει o πάροχος υπηρεσιών.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«μισθωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκμισθώνει όχημα από πάροχο υπηρεσιών.

«όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης που εμπίπτει στις κατηγορίες M1, M2, M3, N1, N2, N3 και L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e όπως αυτές καθορίζονται στoν περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης.

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή συμπληρώνεται.

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν καθορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτόν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σ’ αυτούς, αντίστοιχα, ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος, ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος και ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Εξουσίες Διευθυντή

3. Με τον παρόντα Νόμο ανατίθεται στο Διευθυντή να ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται από το Νόμο αυτό.

ΜΕΡΟΣ II ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

4. Κανένας πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να ασκεί επάγγελμα εκτός εάν υποβάλει γραπτή δήλωση και κατάσταση όπως καθορίζεται στο άρθρο 5.

Γραπτή δήλωση για άσκηση του επαγγέλματος

5.-(1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος και προτίθεται να εγκατασταθεί στη Δημοκρατία δικαιούται να ασκεί επάγγελμα εφόσον υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο Πρώτο Παράρτημα, και αφού καταβάλει τέλος πενήντα ευρώ (€50).

(2) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος και προτίθεται να ασκήσει το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά δικαιούται να ασκεί επάγγελμα εφόσον υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα, και αφού καταβάλει τέλος πενήντα ευρώ (€50).

(3) Ο Διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του αφού ελέγξει τα υποβαλλόμενα στοιχεία, πληροφορίες ή και έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.

Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος

6. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εφόσον ικανοποιήσει το Διευθυντή ότι: -

(α) διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο γραφείο στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7·

(β) διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3 ή διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) οχήματα κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e:

Νοείται ότι, οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεικνύουν ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου τους είχε χορηγηθεί έγκριση με βάση τις διατάξεις του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2012, δεν απαιτείται να πληρούν την προϋπόθεση που προβλέπεται ανωτέρω πριν από την 1η Ιανουαρίου 2017. και

(γ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), διαθέτει ήδη ή προτίθεται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Διευθυντή σύμφωνα με το άρθρο 5, να αποκτήσει Δικαιώματα αριθμού ίσου με τον αριθμό των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει:

Νοείται περαιτέρω ότι, το παρόν άρθρο δεν ισχύει για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος και προτίθενται να ασκήσουν το επάγγελμα στη Δημοκρατία προσωρινά για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής εκχωρεί σε κάθε επιχείρηση ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει σ’ αυτόν γραπτή δήλωση όπως καθορίζεται στο άρθρο 5, Δικαίωμα για κάθε ένα από τα οχήματα που προτίθεται αυτή να ενοικιάζει.

(3) Το Δικαίωμα παραχωρείται από το Διευθυντή εφόσον υποβάλλεται από την επιχείρηση ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο γραπτή αίτηση όπως αυτή καθορίζεται στο Τρίτο Παράρτημα, αφού καταβληθεί, το αντίτιμο των χιλίων ευρώ (€1.000) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και το αντίτιμο των πεντακοσίων ευρώ (€500) από αυτούς που υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, για κάθε ένα όχημα που προτίθεται να ενοικιάζει, ήτοι για κάθε ενοικιαζόμενο όχημα παρέχεται, αντίστοιχα, ένα Δικαίωμα:

Νοείται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν θα καταβάλλεται κανένα Δικαίωμα.

(4) Τα Δικαιώματα αποτυπώνονται σε Βεβαίωση με τίτλο «Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» όπως αυτή καθορίζεται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και αφορά σε όλα τα οχήματα της ίδιας επιχείρησης, ήτοι για κάθε επιχείρηση παρέχεται ένα έντυπο στο οποίο αναφέρεται το σύνολο των Δικαιωμάτων της.

(5) Η κυριότητα κάθε ενός Δικαιώματος ανήκει στην επιχείρηση και δύναται να μεταβιβαστεί από αυτήν σε άλλην επιχείρηση που κατέχει έγκριση:

Νοείται ότι το δικαίωμα επί της κυριότητας μεταβιβάζεται τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων:

(α) ο νέος πάροχος υπηρεσιών πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1),

(β) για τη μεταβίβαση των Δικαιωμάτων έχει καταρτιστεί γραπτή συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και του νέου παρόχου υπηρεσιών ότι το Δικαίωμα ή τα Δικαιώματα μεταβιβάζεται ή μεταβιβάζονται στο νέο πάροχο υπηρεσιών,

(γ) η αναφερόμενη στην παράγραφο (β) συμφωνία δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν αντίγραφό της, καθώς και τα πρωτότυπα έντυπα «Δικαιώματα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου στην επιχείρηση και στο νέο πάροχο υπηρεσιών, διαβιβαστούν στο Διευθυντή και ο τελευταίος έχει εκδώσει νέα έντυπα στα οποία αποτυπώνεται η εν λόγω μεταβίβαση.

(6) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και των εδαφίων (2), (3), (4) και (5), ο ορισμός του όρου “όχημα” δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e.

(7) Ο Διευθυντής οφείλει να επιβεβαιώνει τακτικά, και τουλάχιστον μια φορά ανά πενταετία, ότι ο πάροχος υπηρεσιών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Απαιτήσεις γραφείου

7.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, κάθε επιχείρηση οφείλει να οργανώσει, διατηρεί και λειτουργεί γραφείο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως κεντρικό γραφείο, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, κάθε επιχείρηση που διατηρεί και λειτουργεί κεντρικό γραφείο επιτρέπεται να διατηρεί επιπρόσθετα και γραφεία που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως υποκαταστήματα οπουδήποτε στην επικράτεια της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διάρκεια συνεδρίου ή άλλης παρεμφερούς εκδήλωσης, η επιχείρηση μπορεί να οργανώσει πρόχειρο γραφείο εντός τους ξενοδοχείου ή του συνεδριακού χώρου ενόσω διαρκεί η εκδήλωση.

(2) Κεντρικό γραφείο ή υποκατάστημα, θεωρείται το γραφείο το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) διαθέτει κατάλληλο κοινόχρηστο χώρο υγιεινής.

(β) είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τις απαιτούμενες συσκευές, έπιπλα, με τηλεφωνική γραμμή και γραμμή τηλεομοιότυπου.

(γ) φέρει σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του μέρος ευανάγνωστη επιγραφή που αναφέρει ότι το γραφείο προσφέρει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό.

Ανάκληση ή αναστολή της απόφασης του Διευθυντή

8.-(1) Τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Διευθυντής ανακαλεί ή αναστέλλει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α) αν ο Διευθυντής διαπιστώσει ότι η γραπτή δήλωση ή κατάσταση υποβλήθηκαν με δόλο, ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του παρόχου υπηρεσιών· ή

(β) αν έπαυσαν να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 6· ή

(γ) αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο του παρόχου υπηρεσιών το οποίο έχει ευθύνη για την επιχείρηση, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να συμμορφωθεί ή επιτρέπει ή ανέχεται με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που επιβάλλεται στον πάροχο υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13· ή

(δ) αν ο πάροχος υπηρεσιών ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη για την επιχείρηση ενός παρόχου υπηρεσιών χωρίς εύλογη αιτία παρακωλύει ή επιτρέπει ή ανέχεται την παρακώλυση οποιουδήποτε Ελεγκτή ή οποιουδήποτε άλλου υπαλλήλου ή αστυνομικού στην άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αρνείται να συνεργασθεί ή να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε εντολή ή οδηγία που δίνεται νόμιμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του Ελεγκτή ή οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αστυνομικού.

(2) Προτού ο Διευθυντής ανακαλέσει ή αναστείλει τις υπηρεσίες εκμίσθωσης δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών για την πρόθεση του αυτή, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της ενέργειας του αυτής και δίνοντας την ευκαιρία στον πάροχο υπηρεσιών να υποβάλει γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις του και ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις:

Νοείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να υποβάλει γραπτές παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης.

(3)(α) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής των υπηρεσιών εκμίσθωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει άμεσα να αναστείλει τις υπηρεσίες του για όσο χρονικό διάστημα κληθεί από το Διευθυντή να το πράξει ή να ανακαλέσει άμεσα την παροχή των υπηρεσιών χωρίς να δικαιούται σε επιστροφή τελών που έχει καταβάλει με την υποβολή της γραπτής δήλωσης και σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών παραλείψει να αναστείλει ή ανακαλέσει τις υπηρεσίες είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5,000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα από την επιβολή ποινής σύμφωνα με την παράγραφο (α), να διατάξει και τη δέσμευση των οχημάτων του παρόχου υπηρεσιών.

Κατάσταση

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 4, κανένας πάροχος υπηρεσιών δεν εκμισθώνει όχημα και κανένα όχημα δεν εκμισθώνεται από οποιονδήποτε αν αυτό δεν περιλαμβάνεται σε κατάσταση που έχει επικυρωθεί από το Διευθυντή.

(2) Η κατάσταση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπη μορφή, αφού καταβληθεί το τέλος των πενήντα ευρώ (€50):

Νοείται ότι, η κατάσταση υποβάλλεται σε δύο πανομοιότυπα αντίγραφα από τα οποία, σε περίπτωση επικύρωσής τους, το πρώτο επιστρέφεται κατάλληλα επικυρωμένο στον πάροχο υπηρεσιών που το υπέβαλε και το δεύτερο αρχειοθετείται στο Τμήμα.

(3) Στην κατάσταση ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να καταγράφει τους αριθμούς εγγραφής και περιγραφή των οχημάτων που προτίθεται να εκμισθώνει:

Νοείται ότι, για κάθε αλλαγή στα οχήματα που περιλαμβάνονται στην επικυρωμένη κατάσταση, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει έγκαιρα και πριν προβεί στην αλλαγή να υποβάλει κατάσταση στην οποία να φαίνεται η αλλαγή και η ημερομηνία που θα ισχύσει η αλλαγή αφού καταβληθεί τέλος δέκα ευρώ (€10) ανά όχημα για ανάλογη επικύρωση.

(4) Τα οχήματα που καταγράφει ο πάροχος υπηρεσιών στην κατάσταση πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να έχουν εγγραφεί σε μητρώο εγγραφής οχημάτων της Δημοκρατίας ή σε κράτος μέλος:

Νοείται ότι, πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εκμισθώνει οχήματα εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ιδιοκτήτης του οχήματος θεωρείται ο πάροχος υπηρεσιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, πάροχος υπηρεσιών μπορεί να εκμισθώνει οχήματα εγγεγραμμένα σε άλλο κράτος μέλος εφόσον ο πάροχος υπηρεσιών έχει προβεί σε όλες τις διευθετήσεις για τα οχήματα αυτά με βάση τις διατάξεις του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(β) να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της επιχείρησης:

Νοείται ότι, επιχείρηση επιτρέπεται να εκμισθώνει και οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα άλλων επιχειρήσεων νοουμένου ότι πληρούνται για αμφότερες τις επιχειρήσεις, όλοι οι όροι που τίθενται στο παρόν εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται στα οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων ως παλαιά οχήματα:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, θεωρούνται ως οχήματα της επιχείρησης και όσα οχήματα αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς ή άλλο παρόμοιο τρόπο.

(γ) να έχουν έγκυρη άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία.

(δ) να πληρούν γενικά τις πρόνοιες των εκάστοτε σε ισχύ στη Δημοκρατία αναφορικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα, νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων:

Νοείται ότι, τα οχήματα που εμπίπτουν στις κατηγορίες L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e υποχρεούνται να υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε 2 χρόνια και να κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να πληρούνται ανάλογα και από τα οχήματα που αντικαθιστούν άλλα οχήματα με βάση τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3).

(ε) να είναι ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 ο πάροχος υπηρεσιών δύναται να εκμισθώνει οχήματα ηλικίας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαμβάνονται στην επικυρωμένη κατάσταση η οποία ίσχυε κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου θα πρέπει να πληρούνται ανάλογα και από τα οχήματα που αντικαθιστούν άλλα με βάση τις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (3).

(5) Οι καταστάσεις ή οι μετέπειτα αλλαγές τους που υποβάλλονται στο Διευθυντή και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4), δεν γίνονται δεκτές από αυτόν και επιστρέφονται στους αιτητές, χωρίς αυτοί να δικαιούνται επιστροφή των τελών που έχουν καταβάλει για την υποβολή τους:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής στην επιστολή του με την οποία επιστρέφει τις εν λόγω καταστάσεις οφείλει να αναγράφει το λόγο ή τους λόγους για τον οποίο αποφάσισε επιστροφή των καταστάσεων.

(6) Ο Διευθυντής δε δύναται να αρνηθεί την επικύρωση κατάστασης ή τις μετέπειτα αλλαγές που υποβάλλει επιχείρηση, εκτός εάν:

(α) ο πάροχος υπηρεσιών δεν διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης.

(β) τα καταγραμμένα οχήματα στην επικυρωμένη κατάσταση έπαυσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (4).

(γ) δεν υποβλήθηκε νομότυπα και δεν καταβλήθηκε το τέλος όπως αυτό έχει καθοριστεί σε διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ανάκληση ή αναστολή επικυρωμένης κατάστασης

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Διευθυντής ανακαλεί ή αναστέλλει, εν λόγω ή εν μέρει, την ισχύ επικυρωμένης κατάστασης για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) αν η επικύρωση της κατάστασης έχει εξασφαλιστεί με δόλο, ψευδή δήλωση ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος που έγινε εν γνώσει του παρόχου υπηρεσιών. ή

(β) αν συχνά ή συστηματικά ο πάροχος υπηρεσιών παραβιάζει διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και του έχει επιβληθεί κύρωση με βάση τα άρθρα 14 και 15.

(2) Προτού ο Διευθυντής ανακαλέσει ή αναστείλει, εν λόγω ή εν μέρει, την ισχύ επικυρωμένης κατάστασης δυνάμει του εδαφίου (1), παρέχει στον πάροχο υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρεται αυτή, προειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών για την πρόθεση του αυτή, αναφέροντας λεπτομερώς του λόγους της ανάκλησης ή της αναστολής, και δίνοντας της ευκαιρία στον πάροχο υπηρεσιών να υποβάλει γραπτώς τις πιθανές παραστάσεις του και ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω παραστάσεις:

Νοείται ότι, ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο αναφέρεται η επικυρωμένη κατάσταση μπορεί να υποβάλει γραπτές παραστάσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) το αργότερο εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία λήψης της προειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής εν λόγω ή εν μέρει της ισχύος επικυρωμένης κατάστασης, που αποφασίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο αναφέρεται η επικυρωμένη κατάσταση οφείλει, χωρίς καθυστέρηση, να την επιστρέψει στο Διευθυντή χωρίς αυτός να δικαιούται επιστροφή των τελών που έχει καταβάλει.

(4) Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών που κατέχει τέτοια κατάσταση παραλείψει να την επιστρέψει, όπως προβλέπεται πιο πάνω, αυτή κατάσχεται και επιστρέφεται στο Διευθυντή από οποιοδήποτε Ελεγκτή ή άλλο υπάλληλο ή αστυνομικό.

Σύμβαση εκμίσθωσης οχημάτων

11.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να εκμισθώνει τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση και μόνο αυτά βάσει έγγραφης σύμβασης η οποία τουλάχιστο διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εκμισθωτή.

(β) τον ακριβή τύπο του εκμισθούμενου οχήματος.

(γ) τον αριθμό εγγραφής του εκμισθούμενου οχήματος.

(δ) την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.

(ε) τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή.

(στ) τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του οχήματος σε σχέση με τα καύσιμα και την γενική κατάσταση του οχήματος.

(ζ) τους όρους αντικατάστασης οχήματος το οποίον υπέστη βλάβη ή ζημιά κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης.

(η) τον τύπο της ασφάλειας.

(2) Το μίσθωμα για την εκμίσθωση οχήματος συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλόμενων στη σύμβαση.

(3) Οι έγγραφες συμβάσεις είναι αριθμημένες, εκδίδονται τουλάχιστον εις διπλούν και το ένα αντίγραφο παραδίδεται στο μισθωτή.

ΜΕΡΟΣ IΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών

12.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών οφείλει να τηρεί μητρώα και αρχεία σε τύπους που αυτός θα καθορίσει όπου θα καταχωρούνται:

(i) όλες οι έγγραφες συμβάσεις.

(ii) όλα τα ονόματα των εκμισθωτών.

(iii) όλα τα οχήματα που εκμισθώνει.

(iv) την ηλικία του κάθε οχήματος από την πρώτη εγγραφή του.

(2) Για την παρακολούθηση της αγοράς της εκμίσθωσης οχημάτων ο πάροχος υπηρεσιών, υποχρεούται να κοινοποιεί στο Διευθυντή, όταν του ζητηθεί, πληροφορίες σχετικά με το μίσθωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 και τις εργασίες του:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις του παρόχου υπηρεσιών πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στο Διευθυντή.

Έλεγχος παρόχου υπηρεσιών

13.-(1) Ο Διευθυντής εποπτεύει τη λειτουργία του παρόχου υπηρεσιών με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσω των Ελεγκτών ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του.

(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου Ελεγκτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, έχει επιπρόσθετα των δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου παρεχομένων εξουσιών ή καθηκόντων και τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα στα γραφεία του παρόχου υπηρεσιών με σκοπό την εξέταση ή διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(β) να απαιτεί από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών ή υπάλληλο παρόχου υπηρεσιών την επίδειξη ή προσαγωγή της κατάστασης ή άλλων εγγράφων των οποίων η φύλαξη ή τήρηση απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(γ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα του αναθέτει ο Διευθυντής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Διοικητικό πρόστιμο

14.-(1) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή άλλης νομικής διάταξης, με διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια ευρώ (€500) μέχρι και δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της βεβαιούμενης παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον πάροχο υπηρεσιών με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή που βεβαιώνει την παράβαση.

(3) Το ύψος του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου καθορίζεται ενδεικτικά σε γνωστοποίηση του Υπουργού, στην οποία περιέχονται οι βασικές παραβάσεις μαζί με τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια του Διευθυντή, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4)(α) Ο Διευθυντής κοινοποιεί γραπτώς στον πάροχο υπηρεσιών την απόφαση του για επιβολή διοικητικού προστίμου και τη συγκεκριμένη παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο.

(β) Κατά της απόφασης περί επιβολής διοικητικού προστίμου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού.

(γ) Η ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η απόφαση του Διευθυντή.

(5) Η κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) προσφυγή αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης που προσβάλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από της κοινοποίησης της απόφασης περί επιβολής της χρηματικής ποινής ή, σε περίπτωση που κατά την παράγραφο (β) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από της κοινοποίησης της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου από το Διευθυντή, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Αδικήματα και ποινές

15. -(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) παρέχει υπηρεσίες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4.

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία επιβάλλεται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή εντολή που δίνεται σ΄ αυτό από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή αστυνομικό ή παρακωλύει αυτούς στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

(δ) ενώ δεν είναι πάροχος υπηρεσιών, διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τον όρο «πάροχος υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό», ή άλλο παρεμφερή όρο, επωνυμία ή επιγραφή.

διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από την επιβολή ποινής σύμφωνα με τα πιο πάνω, να διατάξει τη δέσμευση του οχήματος που εκμισθώνεται.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο έχει ήδη δικαστεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και συνεχίζει να παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι να προνοούν για την τήρηση από το Διευθυντή μητρώων, αρχείων ή άλλων βιβλίων αναγκαίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα μητρώα, αρχεία ή άλλα βιβλία μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατάργηση

17. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος.

Κατάργηση

18. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Λειτουργίας Γραφείων Ενοικίασης Μηχανοκίνητων Δίκυκλων Τρίκυκλων Οχημάτων Νόμος.

Ειδική διάταξη

19.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιχείρηση η οποία αποδεικνύει ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2013 της είχε χορηγηθεί έγκριση και της είχε επιστραφεί επικυρωμένη κατάσταση καταγραφής των οχημάτων που επιτρέπεται να εκμισθώνει δυνάμει του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο του 2012 δεν απαιτείται να υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση δυνάμει του άρθρου 5 ούτε κατάσταση δυνάμει του άρθρου 9.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/filemanager/files/156_1_2013/156_1_2013_PROTO-PARARTIMA.pdf

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/filemanager/files/156_1_2013/156_1_2013_DEFTERO-PARARTIMA.pdf

Σημείωση
3 του Ν. 49(Ι)/2014Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 49(Ι)/2014] θεωρείται ότι άρχισε την 6η Δεκεμβρίου του 2013.