Ειδική διάταξη

19.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιχείρηση η οποία αποδεικνύει ότι πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου του 2013 της είχε χορηγηθεί έγκριση και της είχε επιστραφεί επικυρωμένη κατάσταση καταγραφής των οχημάτων που επιτρέπεται να εκμισθώνει δυνάμει του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο του 2012 δεν απαιτείται να υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή δήλωση δυνάμει του άρθρου 5 ούτε κατάσταση δυνάμει του άρθρου 9.