Αδικήματα και ποινές

15. -(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) παρέχει υπηρεσίες κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4.

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση η οποία επιβάλλεται σ’ αυτό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(γ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νόμιμη οδηγία ή εντολή που δίνεται σ΄ αυτό από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ή αστυνομικό ή παρακωλύει αυτούς στην άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

(δ) ενώ δεν είναι πάροχος υπηρεσιών, διαφημίζει ή χρησιμοποιεί με οποιοδήποτε τρόπο τον όρο «πάροχος υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων χωρίς οδηγό», ή άλλο παρεμφερή όρο, επωνυμία ή επιγραφή.

διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από την επιβολή ποινής σύμφωνα με τα πιο πάνω, να διατάξει τη δέσμευση του οχήματος που εκμισθώνεται.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο έχει ήδη δικαστεί δυνάμει του παρόντος άρθρου και συνεχίζει να παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ (€200) για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η παράβαση.