Κανονισμοί

16.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι να προνοούν για την τήρηση από το Διευθυντή μητρώων, αρχείων ή άλλων βιβλίων αναγκαίων για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα μητρώα, αρχεία ή άλλα βιβλία μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.