Κατάργηση

17. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμος.