Έλεγχος παρόχου υπηρεσιών

13.-(1) Ο Διευθυντής εποπτεύει τη λειτουργία του παρόχου υπηρεσιών με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσω των Ελεγκτών ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του.

(2) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου Ελεγκτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, έχει επιπρόσθετα των δυνάμει άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου παρεχομένων εξουσιών ή καθηκόντων και τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) να εισέρχεται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα στα γραφεία του παρόχου υπηρεσιών με σκοπό την εξέταση ή διερεύνηση οποιουδήποτε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(β) να απαιτεί από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών ή υπάλληλο παρόχου υπηρεσιών την επίδειξη ή προσαγωγή της κατάστασης ή άλλων εγγράφων των οποίων η φύλαξη ή τήρηση απαιτείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(γ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα του αναθέτει ο Διευθυντής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.