Υποχρεώσεις παρόχου υπηρεσιών

12.-(1) Κάθε πάροχος υπηρεσιών οφείλει να τηρεί μητρώα και αρχεία σε τύπους που αυτός θα καθορίσει όπου θα καταχωρούνται:

(i) όλες οι έγγραφες συμβάσεις.

(ii) όλα τα ονόματα των εκμισθωτών.

(iii) όλα τα οχήματα που εκμισθώνει.

(iv) την ηλικία του κάθε οχήματος από την πρώτη εγγραφή του.

(2) Για την παρακολούθηση της αγοράς της εκμίσθωσης οχημάτων ο πάροχος υπηρεσιών, υποχρεούται να κοινοποιεί στο Διευθυντή, όταν του ζητηθεί, πληροφορίες σχετικά με το μίσθωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11 και τις εργασίες του:

Νοείται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνονται στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο.

(3) Κάθε αλλαγή στις διευθύνσεις του παρόχου υπηρεσιών πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς στο Διευθυντή.