Σύμβαση εκμίσθωσης οχημάτων

11.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να εκμισθώνει τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην κατάσταση και μόνο αυτά βάσει έγγραφης σύμβασης η οποία τουλάχιστο διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του εκμισθωτή.

(β) τον ακριβή τύπο του εκμισθούμενου οχήματος.

(γ) τον αριθμό εγγραφής του εκμισθούμενου οχήματος.

(δ) την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης.

(ε) τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή.

(στ) τον τρόπο παράδοσης και παραλαβής του οχήματος σε σχέση με τα καύσιμα και την γενική κατάσταση του οχήματος.

(ζ) τους όρους αντικατάστασης οχήματος το οποίον υπέστη βλάβη ή ζημιά κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης.

(η) τον τύπο της ασφάλειας.

(2) Το μίσθωμα για την εκμίσθωση οχήματος συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ των συμβαλλόμενων στη σύμβαση.

(3) Οι έγγραφες συμβάσεις είναι αριθμημένες, εκδίδονται τουλάχιστον εις διπλούν και το ένα αντίγραφο παραδίδεται στο μισθωτή.