Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

«γραφείο» σημαίνει τον γραφειακό χώρο διεξαγωγής των εργασιών της επιχείρησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

«Δικαίωμα Άρσης Νόθευσης Ανταγωνισμού» ή «Δικαίωμα» σημαίνει το δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 6 Δικαίωμα Άρσης της Νόθευσης και Εξίσωσης των Όρων Ανταγωνισμού στον Τομέα Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό.

«εγκατάσταση» σημαίνει την πραγματική άσκηση οικονομικής δραστηριότητας από τον πάροχο, κατά την έννοια του άρθρου 49 της Συνθήκης, για αόριστο χρονικό διάστημα και με τη δημιουργία σταθερής εγκατάστασης, από την οποία διεξάγεται όντως η επιχειρηματική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών.

«εκμίσθωση» σημαίνει την εκμίσθωση οχήματος χωρίς οδηγό·

«εκμισθωτής» σημαίνει τον πάροχο υπηρεσιών εκμίσθωσης.

«επάγγελμα» σημαίνει την παροχή υπηρεσιών για εκμίσθωση.

«Ελεγκτής» σημαίνει μόνιμο υπάλληλο του Τμήματος που κατέχει την οργανική θέση Ελεγκτή Μεταφορών ή Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών 1ης Τάξης ή Ανώτερου Ελεγκτή Μεταφορών 2ης Τάξης·

«εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος» σημαίνει εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή άτομο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

«επιχείρηση» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος.

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16.

«κατάσταση» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 9 κατάσταση στην οποία καταγράφονται τα οχήματα που προτίθεται να εκμισθώνει o πάροχος υπηρεσιών.

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«μισθωτής» σημαίνει το πρόσωπο που εκμισθώνει όχημα από πάροχο υπηρεσιών.

«όχημα» σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης που εμπίπτει στις κατηγορίες M1, M2, M3, N1, N2, N3 και L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e και L7e όπως αυτές καθορίζονται στoν περί ΄Εγκρισης Τύπου Οχημάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

«πάροχος υπηρεσιών» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες εκμίσθωσης.

«Συνθήκη» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή συμπληρώνεται.

«Τμήμα» σημαίνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, όροι που δεν καθορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτόν, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, έχουν την έννοια την οποία αποδίδουν σ’ αυτούς, αντίστοιχα, ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμος, ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος και ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.