Εξουσίες Διευθυντή

3. Με τον παρόντα Νόμο ανατίθεται στο Διευθυντή να ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται από το Νόμο αυτό.