Απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος

4. Κανένας πάροχος υπηρεσιών δεν μπορεί να ασκεί επάγγελμα εκτός εάν υποβάλει γραπτή δήλωση και κατάσταση όπως καθορίζεται στο άρθρο 5.